ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซ่ากา 5 วัน 4 คืน 37900 บาท บิน japan Air  (อ่าน 7952 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซ่ากา 5 วัน 4 คืน 37900 บาท บิน Japan Air


กำหนดการเดินทางญี่ปุ่น

วันแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ? นาริตะ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
06.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 8 เคาน์เตอร์ R
โดย JAPAN AIRLINES (JL) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้าน
เอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

08.10 น. เดินทางสู่ ?สนามบินนาริตะ? ณ ประเทศ ญี่ปุ่น โดย สายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL 708
*** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)***
16.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านช้อปปิ้งย่าน ชินจูกุ ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับ
หมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า,
กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า,
รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น ? ชินจูกุ? หมายถึง ? ที่พำนักใหม่? ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า
อิเอยะสึ ได้มีคำสั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้า และตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด
ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น มีทั้งโรงน้ำชาร้านค้าโรงเตี๊ยม และหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
พักที่ TOKYO BAY APA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ล่องเรือโจรสลัด ? โอวาคุดานิ ? ภูเขาไฟฟูจิ - คาวาคูจิโกะ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ?ฮาโกเน่? แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อน้ำพุร้อนซุกซ่อน
อยู่มากมาย นำทุกท่าน ล่องเรือโจรสลัด ยังบริเวณ ?ทะเลสาบอาชิ? สัมผัสบรรยากาศและชมความงามของ
ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู ?
โอวาคุดานิหุบเขานรกที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อน
ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำ และควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้น
สามารถต้มไข่ให้สุกได้เลย และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิท ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า?กินไข่ดำ
หนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี?
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล
นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ ?ชั้น 5? ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯ
อนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้า
กระจายอยู่โดยรอบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าการ
อาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยใน ระบบการเผา
ผลาญของร่างกายอีกด้วย

วันที่สาม ทะเลสาบฮามานะ ? เกียวโต ? ปราสาททอง ? วัดคิโยมิสึ ? ช้อปปิ้ง กิออง - โอซาก้า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ?ทะเลสาบฮามานะ? ทะเลสาบอันเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด อิสระกับการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือ
เลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต ชม ?ปราสาททอง? หรือเรียกกันว่า ?คินคาคุจิ? ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่
ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและ
อนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาท
ทาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาท และ
บรรยากาศโดยรอบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ?วัดคิโยมิสึ? วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมา
วางเรียงกันและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม ?น้ำศักดิ์สิทธิ์สาม
สาย? ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความสำเร็จสามด้านคือ ?สุขภาพ อายุยืนยาวและความสำเร็จด้าน
การศึกษา? อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกบนถนนสาย ?กาน้ำชา? อาทิ เครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียว
ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ก็สามารถหาซื้อที่นี่ได้เช่นกัน จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ซื้อของที่
ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนิด ที่ย่าน กิอองมาจิ ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ทียังคงลักษณะบ้านเรือนและ
สิ่งก่อสร้างที่เป็นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ทำให้ได้บรรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายรูปไว้เป็นที่ละลึกอย่างยิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
พักที่ ESAKA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้ง ย่านนัมบะ และ ย่านชินไซบาชิ(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
หรือ ท่านใดสนใจ ทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล (ไม่รวมค่าเข้า และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ช้อปปิ้งย่าน ?นัมบะ และชินไซบาชิ? ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมือง
โอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ชีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้า และห้าง
สรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ
เครื่องสำอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบ
บนถนนเส้นนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

หมายเหตุ สำหรับท่านที่สนใจ ทัวร์เสริมติดต่อบริการโดยมัคคุเทศ ประจำทิป ณ วันเดินทาง
?ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน? สัมผัสกับเรื่องราวมหัศจรรย์ ในโลกของสีสันแห่งจินตนาการ พร้อมทั้งตื่นเต้น
เร้าใจไปกับเครื่องเล่นนานาชนิด กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ตระการตา ของ โลกภาพยนตร์ ให้ท่านร่วมสนุกท้า
ทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น โซล ?ฮอลลิวูด? ท่านจะได้
พบกับ ?E.T. ADVENTURE? การพา E.T. กลับไปพิทักษ์ดาวบ้านเกิด โดยการปั่นจักรยานล่องลอยขึ้นสู่
ฟากฟ้า, โซล ?นิวยอร์ก? ท่านจะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นสุดฮอท ?สไปร์เดอร์แมน เดอะไรด์? ที่รอให้ท่าน
พิสูจน์ความมันส์ ค้นหาความลับของ ?ไอ้แมงมุม? กับเครื่องเล่น 3D ให้ท่านร่วมผจญภัยกับไอ้แมงมุม ต่อสู้
กับเหล่าวายร้าย ทุกความรู้สึกเหมือนจริง สัมผัสได้ต่างจากเครื่องเล่นอื่นๆ ที่ท่านได้เคยสัมผัสมา พบกับการ
ผจญภัยกับโลกของไซเบอร์แห่งแรกของโลกร่วมกับ ?TERMINATOR 2? ที่ปรากฎขึ้น พร้อมกับพลังที่ทำให้
ท่านต้องผงะจนหลังติดพนักเก้าอี้, โซล ?ลากูน? ให้ท่านผจญภัยไปกับ ?PETER PAN?S NEVERLAND?
ความฝันและความรู้สึกที่จะทำให้ทุกท่านได้รับทราบถึง ?หัวใจของความเชื่อมั่น? ให้ท่านได้สนุกต่อ กับโซน
?ซานฟรานซิสโก? พบกับ ฉากเพลิงไหม้ที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงจากเรื่อง ?แบ็คดราฟท์? หรือ นั่งรถซีมูเลเตอร์
ย้อนเวลาหาอดีตกับไมเคิล เจฟอกซ์ จากเรื่อง ?แบ็ค ทู เดอะ ฟิวเจอร์? โซน ?จูราสสิค พาร์ค? ให้ท่านล่องเรือ
ผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง ?จูราสสิค พาร์ค? หรือ โซล ? อะมิตี วิลเลจ? ให้ท่านนั่งเรือเพื่อพบกับความน่า
สะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ ?จอว์? ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์)
นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ อย่าง Snoopy, Elmo
and friends, Kitty, Shrek, Woody และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก
และสนุกสุดเหวี่ยงกันต่อ กับตั๋วเต็มวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า พักที่ ESAKA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า ? รินกุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ?ปราสาทโอซาก้า" หรือ ปราสาทที่มีฉายาว่า ปราสาทนกกระสาขาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่
ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของ
พระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการ
รุกรานจากข้าศึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านรินกุทาวน์ เพื่ออิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้ายในรินกุพรีเมี่ยม
เอาท์เล็ท แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน รอให้ท่านเลือกซื้อ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า กันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ ?สนามบินคันไซ?
00.00 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย JAPAN AIRLINES (JL) เที่ยวบินที่ JL ...
00.00 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 37,900.- บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 35,900.- บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 33,900.- บาท
เด็กไม่มีเตียง ราคาท่านละ 31,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาท่านละ 8,000.- บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป ? กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป?กลับทั้งคณะ) กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์/ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ / โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน )
- ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง / ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการยกเลิก
- กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท
- ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
- ถ้าหากยกเลิก 15 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำท่านละ 5,000 บาท
- ถ้าหากยกเลิกก่อนออกเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนส่วนที่เหลือให้กับ
ท่าน ซึ่งอาจจะได้เฉพาะคา่ตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ( ขอสงวนสิทธิ์ตามแต่ละสายการบินนั้นๆ )

หมายเหตุ
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน **
** ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิด เพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง **
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ
** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากมีอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล,
หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ ซึ่งอย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 29, 2009, 12:32:15 pm โดย Trekkerhut »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง


โหลดแบบฟอร์มยืนของ วีซ่า
http://forum.trekkerhut.com/index.php?action=dlattach;topic=105.0;attach=1233;image
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 29, 2009, 12:53:20 pm โดย Trekkerhut »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ united3365

 • เพื่อนใหม่
 • กระทู้: 1
ขอบคุณครับ

ออฟไลน์ ouihrtg

 • เพื่อนใหม่
 • กระทู้: 1
5 5 5 5 5 55 5 +  8) 8) 8)