11-16 กุมภาพันธ์ 2013 โปรพิเศษท่านละ 18,900 บาท.....ฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน 4 คืน CZ  (อ่าน 1239 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

“มหัศจรรย์มรดกโลก จ า ง เ จี ย เ จี้ ย”
ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ใน “อ ว ต า ร

11-16 กุมภาพันธ์ 2013  โปรพิเศษท่านละ 18,900 บาท.....ฉางซา จางเจียเจี้ย  6 วัน 4 คืน CZ


วันแรก     กรุงเทพ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ               
                 -/-/-
23.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู  เคาน์เตอร์สายการบิน CZ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง   สุวรรณภูมิ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน- หน้าผาลอยฟ้า – โรงเรียนภาพวาดทราย   B/L/D

03.00 น.   เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน China  Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ……….
07.00 น.   ถึง สนามบินเมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน เมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เช้า   นำท่านสู่ภัตตาคารพร้อมบริการอาหารเช้า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน (อยู่ในเขตเมืองอู่หลิงหยวน) จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 ด้วยความสวยงามของยอดเขาที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด รวมทั้งมี ลำธาร ถ้ำ น้ำตกมากมาย ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 (ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง )
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง
หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่จุดสูงสุดของเขา เทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นำท่านชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย (เนื่องจากทางการท่องเที่ยวประเทศจีนไม่อนุญาติให้เข้าชมประตูสวรรค์ได้ เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว)
จากนั้นนำท่านสู่หน้าผาลอยฟ้า  ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!!
นำท่านชม ศิลปะอันสวยงามที่โรงเรียน ภาพวาดทราย  ที่มีชื่อเสียงดัง
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  BI WAY  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม    จางเจียเจี้ย-เทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง- สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า - ภาพเขียนสิบลี้   B/L/D   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทียนจื่อซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ชมทิวทัศน์อันสวยงามของชะง่อนผาอันสูงชันและป่าหินรูปลักษณะต่าง ๆ นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งได้รับการจัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานาๆ พันธุ์ชม เขาพู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ นำท่านเดินทางสู่ ภาพเขียนสิบลี้ นั่งรถรางไฟฟ้า สู่จุดชมวิว ภาพเขียนสิบลี้เป็นการชมวิวทิวทัศน์จากเชิงเขาของภูเขาเทียนจื่อซาน
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าพัก BI WAY  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู –ถ้ำหวังหลงต้ง -    โชว์เหม่ยลี่เซียงซี            B/L/D

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ถ้ำหวังหลงต้ง (ถ้ำพญามังกร)  มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยอันสวยงาม มีเสาหลักมังกรและสระพญามังกร อันน่าพิศวง
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารนําท่านชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี(โชว์เสน่ห์ตะวันตก Charming Xiangxi)เป็นการโชว์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้ นเมือง ด้วยแสงสีพร้อมฉากสุดอลังการ พร้อมกับเหล่า
นักแสดงกว่า 200 ชีวิต (เป็ นการแสดงอยู่ในโรงละคร ประมาณ 1ช.ม
จากนั้นนำท่านเข้าพัก BI WAY  HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า   ถ้ำมังกรเหลือง (ล่องเรือ ) -  จินเปียซี(ลำธารแส้ทอง)                         B/L/D
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำมังกรเหลือง (ล่องเรือ  ) ถ้ำหลงหวังต้ง ถ้ำที่ใหญ่และสวยงามที่สุดจางเจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยที่มีความวิจิตรงดงาม มีเสาหลักมังกรขนาด 10 คนโอบ ภายในยังมีสระน้ำพญามังกร มีพื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร ส่วนความลึกของสระนี้ยังเป้นปริศนาอยู่ ยังไม่มีผู้ใดสามารถวัดได้ ในช่วงเช้าตรู่และกลางคืนจะมีหมอกปกคลุมบางๆ เปรียบเสมือนท่านอยู่บนสวงสวรรค์บนพื้นพิภพ ซึ่งผู้คนที่ได้มาต่างประทับใจจนไม่สามารถหาคำบรรยายถึงความสวยงานและดูน่าเล้นลับนี้ได้จึงได้ขนามนามสระแห่งนี้ว่า  สระน้ำมหัศจรรย์   
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่อุทยานแห่งชาติเพื่อเที่ยวชม จินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลำธารแซ่ทอง มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งน้ำจะมี  ภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นล้วนสวยงาม    อย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ BI WAY  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก   ฉางซา- ถนนคนเดิน-กรุงเทพ ฯ                                  B/L/D

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
       จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฉางซา ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวจีนระหว่างการเดินทาง
(ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง )
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ระหว่างทาง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดสำหรับซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน
เย็น      บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
23.55 น.   เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน China Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ…….
02.25 น.   ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*** ราคาตั๋ว , ภาษีสนามบิน หรือ ค่าทัวร์  อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก , ร้านยาจีน, ร้านชา,ร้านผ้าไหม,ร้านมีด  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ                      18,900   บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ (มีเตียงนอน)         18,900   บาท
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ(พักกับผู้ปกครอง)       17,900   บาท
พักเดี่ยว               เพิ่มท่านละ                3,500   บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ  ฯ – ฉางซา – กรุงเทพฯ    // • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // • ค่าโรงแรมที่พัก  4  คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) // • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ // • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ // • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน// • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย) // • ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม // • ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง // • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

ค่าบริการนี้ไม่รวม
+ ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถจีน+หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวน // 5 วัน เท่ากับ 150 หยวนต่อท่าน)
+ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์

การสำรองที่นั่ง   
1.ส่งหนังสือเดินทาง  และวางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
เอกสารเดินทาง   
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิกทัวร์    
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ (ในกรณีที่บริษัทฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริษัทฯคืนเงินให้ทั้งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์เอง


ท่านใดสนใจ ส่งเมลมาที่ mamgapee@hotmail.com จะส่งโปรแกรม file word ภาพสี ไปให้ค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 25, 2013, 01:19:06 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974