29-31 สิงหาคม 2557 ทัวร์เขมร 3 วัน 2 คืน เพียงท่านละ 4,999 บาท  (อ่าน 3025 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง

นครวัด-นครธม-บันทายสรี-ล่องเรือโตนเลสาบ
3วัน 2คืน


วันที่ 1   กรุงเทพ - เสียมเรียบ - ทุ่งสังหาร Killing Filed วัดใหม่ - ศาลเจ้าเจ๊ก-เจ้าจอม

04.00    นัดพบกันที่  ปั๊มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า เดินทางมุ่งหน้าสู่ สู่ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รับประทานอาหารเช้าบนรถ ขนมปังแซนวิส+น้ำส้มกล่อง (1)
08.30   ถึงตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองศรีโสภน ซึ่งเคยเป็นเมืองไทยมาก่อน
12.00   รับประทานอาหาร  (2) เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ
บ่าย      ถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านเดินทางสู่ วัดใหม่  ( Wat Mai )  ที่เป็นบริเวณที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกและหัว   กระโหลกของประชาชนกัมพูชา ในสมัยเขมรแดง   ในยุคของ ท่านพอลพต 
           นำท่านสักการะศาลเจ้าเจ๊ก - เจ้าจอม ในบริเวณด้านหน้าพระราชวังชองเจ้าสีหนุ ใจกลางเมืองเสียมเรียบ
18.00     รับประทานอาหารค่ำ (3)  หลังจากรับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าพัก ที่ โรงแรม 4 ดาว..............................      อิสระพักผ่อน ท่องราตรี กิจกรรมเสริมแนะนำ (ชำระเงิน           
           เอง) นั่งสามล้อ ชมเมือง ไปShopping ตลาดสินค้าพื้นเมือง    ตลาดกลางคืน สินค้าแนะนำ เสื้อยืด Angkor ราคาตั้งแต่ 50-100 บาท และ ผ้าขาวม้า ฯลฯ

วันที่ 2   เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี --ปราสาทแปรรูป -  ปราสาทตาพรหม - นครธม - นครวัด - Sun set เ -ขาบาเค็ง- show อัปสรา

07.00    รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00    นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทหินทรายสีชมพูที่สวยงาม ในด้านการแกะสลัก มีหน้าบันที่   สวยงามและสมบูรณ์มากที่สุด จึงได้รับการยกย่องจากชาวฝรั่งเศสว่า รัตนชาติศิลปะแห่งขอม โดยช่างสมัยนั้นสร้าง   เพื่อถวายแด่พระอิศวร ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 บันทายศรี หมายถึง ป้อมสตรี หรือ ที่พักสำหรับสตรี เชื่อกันว่า   เป็นที่พักอาศัยของนางสนมกำนัล โดยเป็น   สถานที่   ต้องห้ามสำหรับบุรุษเพศ จากนั้นนำท่านชม ปราสาทแปรรูป    จัดเป็นปราสาทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1504) ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองพระ   นครหลังจากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) ก่อสร้างใน ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้าง                 ขึ้นเพื่อถวายแก่พระราชมารดา ตามแบบเขมรในยุคสุดท้าย ภายในปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้ขนาดยักษ์ ปก   คลุมด้วยรากไม้  กลาย เป็นศิลปที่สวยงาม โดยมีภาพยนต์ Holly Wood และสารคดีมาถ่ายทำหลายเรื่อง เช่น    ภาพยนต์เรื่อง Tomm  Rider
12.00    รับประทานอาหารเที่ยง (5)
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมร   ใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ    มีรอยยิ้มน้อยๆ ทั้งหมด 216 หน้า มี  54 ปรางค์ รอยยิ้มนี้เรียกว่า รอยยิ้มแบบบายน คือ มีความเมตตาต่อมนุษย์ มี   ความหมายของพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา    ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่าน   ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อ   ประมาณพ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การ   กวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 จากนั้นนำ   ท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาแคง ซึ่งท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายตะวันตกขนาดใหญ่   และ ปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน
19.00    รับประทานอาหารค่ำ (6) ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ พร้อมโชว์ ระบำนางอัปสรา และการแสดงพื้นบ้านชาวเขมร    หลังจากนั้น นำท่านเข้าพัก นำท่านเข้าพัก ที่ โรงแรม 4 ดาว.....................

วันที่ 3   เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - หมู่บ้านแกะสลักหิน-ปรอยเปต- กรุงเทพมหานคร

07.00    รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00     นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย นำท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านสอง   ฟากฝั่ง ส่วนใหญ่ เป็น ชาวเวียดนาม ทำอาชีพ ประมง อาศัยบ้านลักษณะลอยน้ำ มี โรงพยาบาล , โรงเรียน เด็กๆๆ จะออกมาขอเงินบ้าง ขายของบ้าง ฯลฯ จะประทับใจกับภาพบรรยากาศอันงดงาม
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับได้เวลา นำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทาง แวะ Shoping หมู่บ้านแกะสลัก   หิน สินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น หินแกะสลัก, ไม้แกะสลัก  ฯลน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศรีโสภณ
12.00     รับประทานอาหารเที่ยง (8)
14.00    นำทุกท่านเดินทางกลับสู่  (ประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มีเวลา สามารถ แวะชม คาสิโน และ แวะช้   อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร
21.00    ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ........
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ  (รวมทุกอย่างแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีก)

ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 4,999 บาท รวมทุกอย่างเ เริ่มที่ กทม.
ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 4,500 บาท เริ่มที่ โรงเกลือ ธนาคารกสิกรไทย
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี    3,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)

อัตรานี้รวม

1. รถตุ้ปรับอากาศ(ไป - กลับ) กรุงเทพ-เสียมเรียบ-กรุงเทพ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามรายการ (โรงแรมระดับ 4 ดาว)
3. ค่าอาหาร 8 มื้อที่ระบุตามรายการ
4. ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
7.บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
8. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
9.  ค่าผ่านด่านแบบ VIP ทั้งด่านไทย และ ด่านเขมร  คนละ 400 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
4. ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
5. สามล้อ เที่ยว ราตรี
6. พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  1,500 บาท      
7. ค่า VISA ต่างชาติจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม

    1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )และต้องเหลือหน้าว่างๆ 1 หน้า

**กรู๊ปเหมาส่วนตัว 8 ท่าน รับส่งที่ บ้าน 1 จุด เพียงท่านละ 5,900 บาท เดินทางได้ทุกวัน

กำหนดวันเดินทาง ทุกเทศกาลคนไทย

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2014, 11:53:15 am โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
Re: ทัวร์เขมร 3 วัน 2 คืน เพียงท่านละ 4,999 บาท
ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2013, 10:23:36 am
 :P :P.....เห็นตอนแรก.....ราคา 4,990 บาท.....อ่านไปอ่านมา.....สรุปว่า.....ราคา 4,900 บาท.....ใช่ไหมครับ..... ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 15, 2014, 11:37:02 am โดย bear+ »
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
ทัวร์เขมร 3 วัน 2 คืน เพียงท่านละ 4,999 บาท
ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 11:36:44 am
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2557 ราคาท่านละ 4,999 บาท ยังว่างจ้า

ตู้1

1 เฮียโต 2 ท่าน จ่ายหน้างาน
2. ..................................................ยกเลิก
3. คุณวารุนี 1 ท่าน มัดจำแล้ว
4. หนูนก 2 ท่าน มัดจำแล้ว
5. อนิรุต  2 ท่าน  มัดจำแล้ว
6. เจ๊ โบวี่ 1 ท่าน จายหน้างาน
7.................................................ยังรับได้นะคะ


ถามตอบพูดคุยได้ที่นี่ http://forum.trekkerhut.com/index.php?topic=1304.msg39377;topicseen#msg39377


สนใจ จองเลยค่ะ
คุณเอ 081-4977974
แก้ไขข้อความ
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
ทัวร์เขมร 3 วัน 2 คืน เพียงท่านละ 4,999 บาท
ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 09:48:13 am
ประกาศ
เช้า 04.00 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม 57
นัดพบที่ ปั้ม ปตท สนามเป้า
อนุสาวรีย์ชัยฯ  ขึ้นมอเตอร์เวย์
คนพาไป 0815770535 คุณนัท
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974