ท่องเที่ยวกับ ' ป๋าคมรัฐ ' > ป๋าพาวิ่ง ปั่น

14 - 15 มิ.ย. 57 วิ่งผลัด มหาสมุทร สู่ มหาสมุทร ระนอง - ชุมพร 113.4 กม

(1/41) > >>

Pa Khomrat:
    ตอนนี้  ความดันโลหิต เริ่มสูง  เลยต้องออกกำลังกาย    พยายามวิ่งในวันที่ไม่ได้ออกทริป  แต่ก็วิ่งได้นิดหน่อย ไม่สนุก  แต่เมื่อลงวิ่ง แล้วก็ต้องพยายามวิ่งให้จบ ในระยะทางที่สมัคร  จากทริปแรก  วิ่งอ่าวดงตาล มินิมาราธอน 10.5 กม.  เมื่อ 23 ก.พ. 57   ชักรู้สึกสนุก

     พอดี หมอีม ชวนวิ่งผลัด มหาสมุทร สู่มหาสมุทร  จากระนอง - ชุมพร  113.4 กม   เป็นวิ่งผลัดทีม 8 คน  แต่รวมแล้วทุกคนต้องวิ่งกันคนละ  21 - 24  กม การแข่งขันจะมีวันที่ 14 - 15 มิ.ย. 57 นี้

    ค่าใช้จ่าย  ค่ารถตู้  ค่าน้ำมัน  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  + ค่าสมัครเฉลี่ยคนละ 500 บาท   รวมๆ น่าจะคนละ  2500 บาท

    เลยมาชวนกัน  มีรายละเอียด ดังนี้

    โครงการ
    วิ่งผลัด “(คืนจันทร์เพ็ญ) มหาสมุทรสู่มหาสมุทร”
FULL MOON RELAY RUNNING OCEAN TO OCEAN
(SUNSET TO SUNRISE)

ภาคใต้ของประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลที่สวยงามทั้ง 2 ด้าน คือ ทิศตะวันออก เป็นฝั่งทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิค (ด้านอ่าวไทย) และทิศตะวันตก ซึ่งเป็นฝั่งทะเลของมหาสมุทรอินเดีย (ทะเลอันดามัน) มีระยะห่างระหว่างฝั่งทะเลทั้ง 2 ด้าน จากชายหาดวนอุทยานแหลมสน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ถึง ตำบลปากน้า อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทางประมาณ 113.46 กิโลเมตร จากระยะนี้  ถ้าจัดให้มีการวิ่งผลัดโดยใช้ผู้วิ่ง 8 คน จะเฉลี่ยวิ่งคนละ 14 กิโลเมตร สามารถที่ใช้เวลาวิ่งประมาณ 12 ชม. ถ้าเริ่มต้นวิ่งจากฝั่งทะเลทางทิศตะวันตก ด้านจังหวัดระนอง (มหาสมุทรอินเดีย ทะเลอันดามัน) เมื่อพระอาทิตย์ตก จากทะเลไปถึงฝั่งทะเลด้านจังหวัดชุมพร(มหาสมุทรแปซิฟิค อ่าวไทย) เป็นเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดี และถ้าจัดให้มีการวิ่งในคืนจันทร์เต็มดวง (ขึ้น 15 ค่่ำ)  การวิ่งผลัดครั้งนี้จึงน่าจะได้ชื่อว่า “ วิ่งผลัด (คืนจันทร์เพ็ญ) มหาสมุทรสู่มหาสมุทร ” (Full Moon Relay Running - Ocean to Ocean) และ วิ่งจากดวงอาทิตย์ตกสู่ดวงอาทิตย์ขึ้น (Sunset to Sunrise)

วันแข่งขัน   14 - 15 มิ.ย.57

วัตถุประสงค์
1. เป็นการส่งเสริมสุขภาพ และความสามัคคีของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเป็นตัวอย่างการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีประเภทกลุ่มให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเส้นทางการแข่งขัน
2. ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่รักการออกกาลังกายโดยการวิ่งทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน ถ้ามีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง สาหรับการแข่งขันครั้งนี้มีนักวิ่งจากประเทศใกล้เคียง เช่น ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เกาหลี เข้าร่วมการแข่งขันจานวนหลายทีม
3. เป็นการชักจูงให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดระยะทาง 113.46 กม. ให้เข้าร่วมสนับสนุนการวิ่งผลัดครั้งนี้ โดยที่ทางททท. จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร จะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้กาลังใจแก่นักวิ่ง
4. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทั้ง 2 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ขณะนี้ภาพพจน์ของความปลอดภัยทางภาคใต้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นข้อบ่งบอกถึงความปลอดภัยของทั้ง 2 จังหวัด

เส้นทางการแข่งขัน

เส้นทางการแข่งขันเริ่มต้นที่จุด start บริเวณชายหาดวนอุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง ฝั่งทะเล
อันดามัน มหาสมุทรอินเดีย วิ่งตาม ร.พ.ช. ระนอง จนถึงทางแยกทางหลวงหมายเลข 4 ที่หน่วยบริการ
ประชาชน  ต.ม่วงกลาง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 4 จนถึงแยกราชกรูด เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวง
หมายเลข 4006 สู่ อ.พะโต๊ะ วิ่งผ่าน อ.พะโต๊ะ ผ่าน อ.ปังหวาน จนถึงทางแยกทางหลวง 4006 ตัดกับทาง
หลวงหมายเลข 41 เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 4 อ. หลังสวน ข้ามแม่น้ำหลังสวน  ถึงทางแยก อ.หลัง
สวน เลี้ยวซ้ายวิ่งตาม ถ.เขาเงิน จนถึงทางแยกถนนหลังสวนเลี้ยวซ้ายวิ่งตามถนนหลังสวน ลอดใต้ทาง
รถไฟจนถึงโรงเรียนหลังสวนสวนศรีวิทยา   ซึ่งเป็นจุดผลัดที่ 24 หลังจากนั้นนักวิ่งทุกคนรอเวลา start จุด
ผลัดที่ 25

จากจุดเปลี่ยนผลัดที่ 25 วิ่งตามถนนหลังสวน ข้ามสะพานแม่น้า หลังสวนตามเส้นทางหลวงหมายเลข
4002 วิ่งจนถึงถนนสุขาภิบาล วิ่งตามถนนสุขาภิบาล ผ่านตลาดปากน้ำ  หลังสวน  เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหัวกรัง
หลัก เลี้ยวขวาเข้าสู่ ซอย 4  ถนนหัวกรังวิ่งตรงกันข้ามด่านศุลกากรหลังสวน  เลี้ยวซ้ายวิ่งไปตามถนนริมเขื่อน
ไปสิ้นสุดที่จุด Finish ณ บริเวณอนุสาวรีย์เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์

  วิธีการแข่งขัน
 เริ่มต้นการแข่งขัน ประมาณ 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 2557   
 สิ้นสุดการแข่งขัน  ประมาณ 07.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย  2557

เป็นการแข่งขันวิ่งผลัด ประกอบด้วยนักวิ่ง 8 คน ระยะทางทั้งหมด 113.46 กม. แบ่งเป็น 25 ผลัด
โดยผลัดสุดท้ายเป็นระยะทาง 11 กม.  ส่วน 24 ผลัดแรก ระยะทางประมาณ 3 – 6 กม. นักวิ่งทุกคนเป็นลำดับ 1
– 8 โดยนักวิ่งหมายเลข 1 จะวิ่งผลัดที่ 1, 9, 17 จนถึงนักวิ่งในทีมคนที่ 8 วิ่งผลัดที่ 8 – 16 – 24 ตามลำดับ

ผลัดที่ 25 จะอยู่ที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร นักวิ่งทุกคนในทีมจะเริ่มต้นวิ่งพร้อมกัน ในเวลา 05.00 น.
ไปถึงเส้นชัย ณ อนุสาวรีย์เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ อ.ปากน้า หลังสวน จ.ชุมพร ระยะทาง 9.5 กม.

เวลาในการแข่งขัน

การตัดสินการแข่งขัน ใช้การจับเวลาของทีม เริ่มจากจุด start จนถึงจุดผลัดที่ 25 รวมกับเวลาวิ่งของ
คนสุดท้ายในทีมซึ่งวิ่งจากผลัดที่ 25 จนถึงเส้นชัยทีมที่ทา เวลาน้อยที่สุด เป็นทีมชนะเลิศ  และจัดลำดับทีมตาม
เวลาจากน้อยไปหามาก

ประเภทการแข่งขัน
1. ประเภททั่วไปชาย อายุรวมกันไม่เกิน 320 ปี
2. ประเภททั่วไปผสม มีสุภาพสตรีอย่างน้อย 2 คนในทีม อายุรวมกันไม่เกิน 300 ปี
3. ประเภทสูงอายุชาย อายุรวมกันตั้งแต่ 321 ปี ขึ้นไป
4. ประเภทสูงอายุผสม มีสุภาพสตรีไม่ต่ากว่า 2 คนในทีม อายุรวมกันตั้งแต่ 301 ปีขึ้นไป

กำหนดการ
เสาร์ที่ 14 มิ.ย.  2557 เวลา 14.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม และนักวิ่งพร้อมกัน ณ จุด start วนอุทยานแหลมสน จ.ระนอง
อาทิตย์ที่ 15 มิ.ย.  2557 เวลา 07.30 น. งานเลี้ยง พิธีแจกรางวัล และมอบเหรียญ ณ จุด Finish  ปากน้ำ  อ.หลังสวน จ.ชุมพร

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาเอง
1. รถประจำทีม  เป็นรถ 4 ล้อเท่านั้น
2. อาหาร น้้ำ  สำหรับนักวิ่งในทีม  เป็นต้น

สิ่งที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมให้

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
- ไฟกระพริบ ติดด้านหลังนักวิ่ง จานวน 3 อัน / 1 ทีม
- เสื้อวิ่งที่มีสีสะท้อนแสง
- เบอร์วิ่งสะท้อนแสง ด้านหน้า – หลัง สาหรับนักวิ่ง 8 คน
- ไม้ผลัดติดสติกเกอร์สะท้อนแสง 1 อัน / 1 ทีม
- ไฟสัญญาณหมุนสีแดง ติดรถประจาทีม 1 อัน
- สติกเกอร์สะท้อนแสงต่าง ๆ เช่น เบอร์ทีม , ติดประจารถ
2. อาหารกล่องมื้อเย็น ทีมละ 10 กล่อง
3. น้าดื่ม และกล่องโฟมใส่น้าแข็ง
4. ผลไม้ตามฤดูกาลตามสมควร (แตงโม, ส้ม, กล้วย)
5. จุดให้น้ำ  ผลัดสุดท้าย (ที่ 25) มี 3 จุด ประมาณ 3 กม./จุด

รางวัล
1. ทีมที่ทาเวลาน้อยที่สุด 1 – 3 ของแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล
2. นักวิ่งทุกคนที่วิ่งเข้าเส้นชัย จะได้รับเสื้อสามารถ (Finisher)
3. ผู้ร่วมวิ่งทุกคนในทีม จะได้รับเหรียญรางวัล
4. ไม้ผลัดมอบเป็นที่ระลึกแก่นักวิ่งในทีม

ค่าสมัคร 4,000 บาท หมดเขตรับสมัคร   เมษายน 57 รับจานวน 50 ทีมเท่านั้น   

สอบถามข้อมูลได้ที่ : โทรศัพท์ 081-612-1116 , 085-161-0463
Email : auchai@vejthani.com


 

Pa Khomrat:
เอามาลงกัน จัดทีม วิ่งกัน  ใครสนใจจะลงชื่อมาวิ่งกันบ้าง    รีบมาลงชื่อกัน  เขา จำกัดที่ 50 ทีมเท่านั้น  แต่ละทีมก็ใช้รถตู้ 1 คัน วิ่งตามไปตลอดคืน

 ค่าใช้จ่ายก็เฉลี่ยกันตามจริง 

สงสัยว่าจะได้หลายทีม  จะเอาทีมอะไรกันบ้างมาคิดกัน 

ถ้าเอาทีมสูงอายุผสมไม่ต่ำกว่า  301 ปี  ....  ป๋าคนเดียวก็ 64 เข้าไปแล้ว อิ อิ

เอาภาพวิ่งอ่าวดงตาลมาให้ดู จาก FB  ของอรรถ ที่  https://www.facebook.com/larry.ubon/media_set?set=a.746890251989256.1073741867.100000048652869&type=1

สมาชิกอ่าวดงตาล มาเร็ว ๆ มาลงชื่อกัน

nainut:
สมัตรไปเป็น หน่วยบริการ

Sugarcane_Aoy:
อยากลงนะป๋า แต่จะไปทำให้ คะแนน ลดลงไปปะ วิ่งช้า แต่ชัวร์  sm4 :-\ :-*

Nakorn Charlie:
http://forum.trekkerhut.com/Smileys//classic/sm61.gif  ป๋า  ผมไปครับ  ลงชื่อได้เลย ค่อยมาจัดทีมกัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version