11-18 เมษายน 2015 ทัวร์สิกขิม ดาร์จีลิ่ง ประเทศอินเดีย ตลุยหิมะ ยูเมะสัมดง  (อ่าน 7057 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง

 ;Dทัวร์สิกขิม  ประเทศอินเดีย – เมืองกัลกัตต้า – เมืองดาร์จีลิ่ง - นั่งรถไฟ Toy-Train – เมืองกังต๊อก –ทัวร์สิกขิมดาร์จีลิ่งประเทศอินเดีย 8 วัน 7 คืน พาเที่ยว เมืองกัลกัตต้า – เมืองดาร์จีลิ่ง - นั่งรถไฟ ToyTrain – เมืองกังต๊อก – หมู่บ้านลาชุง – หุบเขายุมถัง– ยูเมะสัมดง(จุดสิ้งสุดของเส้นทางหุบเขายุมถัง) - จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย และ ชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า– ทะเลสาบ ฌางโก

วันที่ 10 เมษายน 2015
22.00 น. พบกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ   (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น)   ถึง สนามบิน โทรหาคุณเอ 081-4977974..........หรือ คุณนัท 081-577-0535

วันที่ 11 เมษายน 2015   กรุงเทพฯ -  กัลกัตต้า – บักโดกรา –กังต๊อก
01.10 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E78
02.20 น.   ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตต้า (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองบักโดกรา
10.35 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองบักโดกรา (สีลิกูรี) โดยสายการบิน Jet-Konnect เที่ยวบิน S2-4651......kolkata-bagdogra
11.40 น.:      ถึง สนามบินเมืองบักโดกราไกด์ท้องถิ่นของเราจะรับท่านที่สนามบิน  หลังตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านไป   รับประทานอาหารกลางวัน (1) ร้านอาหาร The Marinna  นำท่านเดินทางสู่เมืองกังต๊อก   เดินทางโดยรถ      Toyota Innova หรือ  Mahindra Xylo ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงถึงเมืองกังต๊อกซึ่เป็นเมืองหลวงประจำเมืองสิกขิม   ตั้งอยู่ทางด้านล่างของเทือกเขาหิมาลัย สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,700เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง      ของอาณาจักร
เย็น:บริการอาหารเย็น (2) ที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย พักโรงแรม Chumbi      Residency(3star) หรือ เทียบเท่า

วันที่ 12 เมษายน 2015      เมืองกังต๊อก –  จุดชมวิวยอดเขาคันชังจุงก้า -  หมู่บ้านลาชุง
เช้า      บริการอาหารเช้า (3) ที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้อม      ด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างทางแวะชมวิวความงดงามของยอดเขาคันชังจุงก้าที่ จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์       สามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาทางภาคเหนือได้ดีที่สุด แวะชม กะบี่ลงศก สถานที่แห่งนี้เป็นที่         สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่าพุตียา ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบานจุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิกขิม
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน (4) ที่หมู่บ้านนาม็อก(ระหว่างทาง) หลังอาหารออกเดินทางต่อ ในระหว่างเส้นทางเราจะแวะชม    น้ำตกเพ็นซัง น้ำตกนากา หุบเขาแม่น้ำลาชุงชู  น้ำตกบิมนาลา และ แวะพัก 15.น .ที่เมืองชุงทาง   เพื่อขากาแฟและสูขาเย็น      ถึง หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย และยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี
เย็น จากนั้นนำท่านเข้าสู่      ที่พัก พร้อมบริการอาหารเย็น (5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย..ที่โรงแรม Lecoxy resort(3star) หรือ เทียบเท่า

วันที่ 13 เมษายน 2015    หมู่บ้านลาชุง – หุบเขายุมถัง -หุบเขายุมถัง(สวิสเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก)–ยูเมะสัมดง  (จุดสิ้งสุดของ   เส้นทางหุบเขา   ยุมถัง) – หมู่บ้านลาชุง
เช้า      บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ยูเมะสัมดง เป็นจุดสูงสุดในโปรแกมของท่านที่ตั้งอยู่บน      ระดับความสูง4500 เมตร ระหว่างการเดินทางผ่านหุบเขายุมถังที่ตั้งอยู่ความสูง3650เมตรเป็นหุบเขาที่ใหญ่และมี   ธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิมและ ความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงิน โอบล้อมหุบเขาที่เต็มไป      ด้วยหิมะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ทั่วทั้งบริเวณเส้นทางขึ้นหุบเขายุมถังจะเต็มไปด้วย      สีสันของดอกไม้นานา พันธุ์
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน (7) ที่โรงแรมหลังอาหารเที่ยวชมวิวหมู่บ้านลาชุงกลางวงล้อมของภูเขาหิมะแสนสวย สงบเงียบงดงามอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย มีทั้งวัดทิเบตและภูเขาหิมะรูปพีระมิด เหมือนดินแดนในฝัน เที่ยวชม วัดลาชุง เป็นวัด      แห่งนิกายน์ญิงมาปาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต วัดอันศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านลาชุง สัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองของ      ชาวลาลาชุงปา
เย็น      บริการอาหารเย็น ( หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัยพักที่ Lecoxy Resort(3star)

วันที่ 14 เมษายน 2015      หมู่บ้านลาซุง – วัดโพด่อง- เมืองกังต๊อก
เช้า      บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (9) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองกังต๊อก ระหว่างทางชมวิวของยอดเขาคันชังจุงก้า      จากที่จุดชมวิว สีงกิก
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน (10) ที่หมู่บ้านนาม็อก หลังอาหารนำท่านไปชมวัดโพด่องซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสิกขิม สร้างในปี ค.ศ. 1830 โดยกษาสของสิกขิมเตอน โพด่อง เป็นเมืองหลวงที่สามของสิกขิมเป็นวัดในนิกายมหายาน(หมวกแดง)ออกเดินทางสู่เมืองกังต็อกถึงเมืองกังต๊อก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เลือกซื้อ      สินค้าของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ ตลาดกังต็อกและชมบรรยากาศนามเย็นของเมืองกังต็อก
เย็น      บริการอาหารเย็น (11) ที่โรงแรมหลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย สบาย พักโรงแรม Hotel Chumbi Residency 3 star หรือ เทียบเท่า)

วันที่ 15 เมษายน 2015       เมืองกังต๊อก – ทะเลสาบฌางโก -  เมืองกังต๊อก
เช้า       บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (12) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฌางโก  ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ      37    ม.ทะเลสาบนี้มีลักษณะคล้ายรูปไข่ มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ลึกประมาณ 15 เมตร ถือเป็นทะเลสาบ      ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวฮินดูและชาวพุทธ ในช่วงฦดูหนาวอากาศหนาวเย็นจนน้ำในทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็ง  และเป็น      ทะเลสาปที่ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุงเฌ่ชู ซึ่งถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง    สนุกสนานกับ   กิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน (13) ที่ทะเลสาบฌางโกหลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่กังต๊อก
เย็น      บริการอาหารเย็น (14) ที่โรงแรมหลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย พักโรงแรมHotel Mt.Sinolchu(4star)/Hotel Chumbi Residency (3star)หรือ เทียบเท่า

วันที่ 16 เมษายน 2015    เมืองกังต๊อก –วัดรุมเต็ก - ดาร์จีลลิ่ง
เช้า      รับประทานอาหารเช้า (15) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเตรียมเช็คเอาท์เก็บสัมภาระขึ้นรถ นำท่านออกเดินทางสู่เมืองดาร์จีลลิ่ง ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางนำท่านเดินทางไปชม วัดรุมเต็ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการ      เผยแพร่ ศาสนาพุทธ ในนิกายฆาจ์ยุ ซึ่งถือว่าเป็นนิกายที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศธิเบต วัดนี้จำลองมาจากวัด      เฌอพู    (TSURPHU)ในธิเบต ซึ่งได้ถูกทำลายลงเมื่อครั้งจีนบุกยึดธิเบตให้เป็นส่วนหนึ่งของจีน  นำท่านชม          NAMGYAL INSTITUTE OF TIBETOLOGY ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมาของอาณาจักร      สิกขิม จากนั้นนำ ท่านนมัสการ องค์พระสถูปโดดูร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็นสุดยอดสถูปแห่งความศักดิ์สิทธิ์      แห่งหนึ่งใน อาณาจักรสิกขิม สร้างโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธานสงฆ์แห่งนิกายน์ณิงมาปาใน         พระพุทธศาสนา    มหายานในธิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบด้วย 108 วงล้อภาวนาที่พุทธศาสนิกาชนใช้หมุนไปพร้อม      กับการสวด มนต์ โอม มณี ปัท เม ฮุม ซึ่งหมายถึงอัญมณีใน
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน (16) ที่ระหว่างทาง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองดาร์จีลิ่ง เมืองที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,150 ม. เมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษที่อยู่บนภูเขาได้อย่างสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา ที่      มีชื่อเสียงม อย่างยาวนานและเป็นเมืองที่มีใบชาที่ดีที่สุดในโลก เป็นชาที่มีกลิ่นหอมละมุ่น ซึ่งตลอดเส้นทางท่านจะ      ได้เห็นไร่ชา   รับประทานอาหาร
เย็น       รับประทานอาหาร (17) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม Gym Khana Resort(3star)หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อน ตา   มอัธ      ยาศัย

วันที่ 17 เมษายน 2015    ดาร์จีลลิ่ง - ไทเกอร์ฮิล จุดชมวิวยอดเขาคันเชงจังก้า - วัดกูม - นั่งรถไฟ Toy Train -   สถาบันการปีนเขาหิมาลัย - สวนสัตว์ปมจาร์ นัยดรู  - ตลาดพื้นเมืองซอร์รัสต้า
04.30 น   .Morning Callแต่เช้าตรู่เพื่อนำท่านไปชม พระอาทิตย์ขึ้น ที่จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์  จุดชมวิวยอดเขาคันชัง      จังก้า(8591เมตร)  ที่ถือว่ามีความสูงอยู่ในอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้านอินเดียจุดชม      วิวไทเกอร์ฮิลล์อยุ่ที่ความสูง 8,650ฟุต เหนือระดับน้ำทะเลแล้วระยะทางใช้เวลลาประมาณ 45นาที่  จากนั้นนำท่าน      ชมวัดทิเบตกูม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของดาร์จีลิ่ง โดยเฉพาะพระพุทธรูป Maitreya Buddha      ที่สูงถึง 5 เมตร สร้างในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช เป็นวัดในนิกายมหายาน(หมวกเหลือง)
เช้า:         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (18) หลังอาหารนำท่านไปนั่งรถไฟ TOY TRAINได้รับการประกาศจากองค์การ      ยูเนสโก   ให้เป็นมรดกโลก  รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ ขนาดเล็ก เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 7000 ฟุต       รถไฟจะจอดให้ชม อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บาตาเซียลูป  เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า       สร้างเมื่อปี 1994 และ จอดให้ชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ การนั่งรถไฟ TOY TRAINใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นนำท่าน      เดินทางไปชมไร่ชา และ โรงงานผลิตชา ที่ Happy Valley
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม (19)  หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม สถาบันการปีนเขาหิมาลัย ภายในพิพิธภัณฑ์ท่าน      จะได้ชมประวัติส่วนตัวและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขา และชม สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่      อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีดำหิมาลัย หมีแพนด้า เสือไซบีเรีย นก เหยี่ยวและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนำ      ท่านไปเดินช็อปปิ้งที่ตลพื้นเมืองซอร์รัสต้า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง
เย็น      รับประทานอาหารเย็น (20) ที่ร้านอาหารไทย The park restaurantในเมืองดาร์จีลิ่งซึ่งเป็นร้านที่เปิดโดยชาวดาร์จีลลิ่ง หลังอาหารกลับพักผ่อนที่โรงแรมGym Khana Resort(3star)ตามอัธยาศัย

วันที่ 18 เมษายน 2015    ดาร์จีลลิ่ง-บักโดกรา – กทม
เช้า      บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (21) นำท่านเดินทางสู่ สนามบินบักโดกรา (เมืองสิริกูรี) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง   
เที่ยง      บริการอาหารกลางวันที่สนามบิน (22)
12.10 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน Jet-Konnect เที่ยวบินที่ S2-4652....................bagdogra-kolkata
13.10 น.   ถึง เมืองกัลกัตา เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย  ปิดทริปทัวร์ท้องถิ่นอินเดีย

อิสระรอบินกลับ 08.45 PM เที่ยวบิน 6E77 สายการบิน indigo

08.45 PM    ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน indigo เที่ยวบิน 6E77

วันที่ 19 เมษายน 2015  เวลา 00.55 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : สำหรับโปรแกรมเที่ยวทัวร์สิกขิม เป็นโปรแกรมเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติ รถที่ใช้เป็นรถออฟโร้ด นั่งคันละ 4 - 5 คน มีการนั่งรถกันเยอะหน่อยครับ เรื่องเวลาอาหาร ก็มีการคลาดเคลื่อนกันบ้าง เพราะข้อจำกัดด้วยถนนหนทางและเส้นทางด้วยครับ เหมาะสำหรับ เพื่อนท่องเที่ยว ผจญภัย ไปได้ทั้งเด็ก และ ผู้สูงอายุ เที่ยว คาร์แคมป์ เดินนิดหน่อย สบายๆๆ และ ใช้ ไกด์ท้องถิ่น เป็นคนอินเดีย พูดภาษาไทยได้ เป็นทัวร์เต็มรูปแบบ

โรงแรม: 3 ดาว ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน  (นั่ง 5-6 ท่านต่อคัน)   
ท่านละ 28,000.00บาท  (ไม่รวมตั๋วบินไปกลับ 4 เที่ยว)   พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000.00 บาท


ค่าบริการรวมดังนี้
1. โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง)
2. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
3. ค่าบริการ นั่งรถไฟTOY TRAIN& Permit ต่างๆ ในสิกขิม
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ  (22 มื้อ) ตามโปรแกรม
5. ค่ารถ Toyota Innova/ Mahindra Zylo นั่ง 5-6 ท่าน ต่อ คัน
6.  ทัวร์ ไก่ด์ท้องถิ่น พูดไทยได้ และ ภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย
7. น้ำดื่มและชา ระหว่างทาง วันละ 2 ขวด
8. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ทัวร์ไทยบริการทำให้ ที่นั่งละ 1 ล้านบาท) เริ่มจาก กทม
9. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย • ค่าวีซ่า (ทัวร์ไทยบริการทำให้ 1 รอบ เท่านั้น หมายเหตุ นัดทำพร้อมกัน ต้นเดือน พฤศจิกายน สำหรับท่านใดทำเอง คืนให้ 2,500 บาท )
เอกสารประกอบการขอวีซ่า

ค่าบริการไม่รวม

1. ตั๋วโดยสารเครื่องบิน (ทัวร์ไทยบริการจองให้ ชำระตามจริง) อยู่ที่ประมาณท่านละ 8,000-12,000 บาท ตั๋วบิน 4 เที่ยว
แนะนำลูกค้า เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง รีบตัดสินใจนะคะ จองไว บินถูก  จองช้า บินแพง อยู่ระหว่าง 8,000-12,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ซักรีด อาหารบนโต๊ะส่วนตัว
3. ติปไกด์+ทีมงาน ตลอด 10 วัน คนละ 500 บาท ตลอดทริป ต่อ 1 ลูกค้า 1 ท่าน / สามารถติปส่วนตัวได้อีก กรณีท่านถูกใจทีมงานท่านใดเป็นการส่วนตัว

รบกวนกรอกรายละเอียดดังนี้ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการทำวีซ่า อินเดีย
1. กรอกคำถาม เป็นภาษาอังกฤษ 28 ข้อ 
1.   ชื่อตัว –ชื่อสกุล
2.   ชื่อก่อนหน้า หากเคยมีการเปลี่ยนชื่อและ นามสกุล โปรดระบุมาให้หมด
3.   เพศ  สถานภาพ
4.   วัน/เดือน/ปีเกิด
5.   ศาสนา
6.   สถานที่เกิด (เป็นจังหวัดก็ได้ค่ะ) รวมถึงประเทศที่เกิด
7.   หมายเลขบัตรประชาชน
8.   การศึกษาสูงสุด
9.   ตำหนิที่ปรากฎในร่างการบังคับกรอก แต่สามารถเมคข้อมูลขึ้นได้  (เช่น ระบุว่า Scar at right hand)
10.   สัญชาติปัจจุบัน/ ได้มาอย่างไร (ตอบว่าได้มาจากการเกิด) /สัญชาติก่อนหน้าถ้ามี
11.   เลขที่พาสปอร์ต/ วันที่ออก/วันที่หมดอายุ/สถานที่ออก
12.   เคยมีพาสปอร์ตก่อนหน้าหรือไม่  หากมีโปรดให้ข้อมูลให้ครบตามข้อ 11 หากหายไปแล้วก็ตอบมาได้เลยว่าไม่เคยมีไม่เป็นไร
13.   ที่อยู่ปัจจุบัน (หมายถึงที่อยู่ที่เราอยู่จริง) อาจไม่ตรงตามทะเบียนบ้านได้
14.   เบอร์โทรของที่อยู่ปัจจุบัน/เบอร์โทรมือถือ/อีเมล์
15.   ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
16.   ชื่อ-นามสกุลของบิดา  สัญชาติ  วันเดือนปีเกิด/สถานที่ + ประเทศที่เกิด
17.   ชื่อ-นามสกุลของมารดา  สัญชาติ  วันเดือนปีเกิด/สถานที่ + ประเทศที่เกิด
18.   คู่สมรสในกรณีที่มี  สัญชาติ  วันเดือนปีเกิด/สถานที่ + ประเทศที่เกิด
19.   ประเภทวีซ่าที่ขอ
20.   วันที่คาดว่าจะเดินทาง / สนามบินที่จะไปลง/สนามบินที่ออกเพื่อกลับไทย
21.   สถานที่ที่จะไปลงที่อินเดีย หากมีที่ที่จะไปพักอยู่แล้วก็ลงมาเลยค่ะ  หากไม่มีสามารถเซิร์จหาโรงแรมในเมืองที่เราจะไปลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ค่ะ
22.   เคยไปอินเดียมาก่อนหรือไม่ หากเคย วัน/เดือน/ปีที่ไป ประเภทวีซ่าที่เคยขอไป หมายเลขวีซ่าที่ได้ วันที่วีซ่าออก /สถานที่ออกวีซ่า/เมืองที่ไปเที่ยว
23.   ประเทศที่เคยเดินทางไปในรอบ 10 ปีมีที่ไหนบ้าง ระบุ
24.   เคยถูกปฏิเสธวีซ่าอินเดียหรือไม่
25.   อาชีพปัจจุบัน  ตำแหน่ง
26.   ชื่อและที่อยู่บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของบริษัท
27.   เคยทำงานกับกองทัพที่เกี่ยวกับทหาร/ตำรวจ หรือไม่ หากเคย ชื่อหน่วยงาน  ตำแหน่ง ยศ
28.   บุคคลอ้างอิง 2 ท่าน ในอินเดีย / ในประเทศไทย (ในอินเดียนั้นสามารถใส่เป็นชื่อที่อยู่ของโรงแรมได้หากไม่มีคนรู้จัก รายละเอียดที่ต้องการ ชื่อโรงแรม ที่ตั้ง /เบอร์โทร  (ในส่วนที่ไทยนั้นให้ใส่เป็นชื่อคน ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรติดต่อค่ะ
2. เตรียมเอกสาร 5 อย่่าง ดังนี้
2.1 เล่มตัวจริง
2.2 สำเนาหน้าพาสปอร์ต
2.3 สำเนาบัตรประชาชน
2.4 รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว พื้นขาวเท่านั้น ย้ำๆๆๆๆๆๆๆๆ2x2 นิ้ว พื้นขาวเท่านั้น หน้าใหญ่เต็มภาพไม่ต้องตกใจ
2.5 สำเนาตั๋วบิน กรณีจองเอง (เฉพาะขาไปกลับ bangkok-kolkata)
--------------
ข้อ 1 พร้อมแล้ว ให้เมลล์กลับมาที่ mamgapee@hotmail.com  ว่าง ๆ นั่งทำการบ้าน วันละข้อ พร้อมแล้ว ก็ส่งได้เลย
ข้อ 2 พร้อมแล้ว ให้ส่ง EMS เท่านั้น....ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2014  ใครติดออกทริป ตปท ต่อเนื่องควรยื่นล่วงหน้า
ส่งมาที่
นางสาว ชลีพร  ชูชีพ
41 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ซอยทวีวัฒนา 10
แขวง/เขต ทวีวัฒนา
กทม10170

ผู้ประสานงาน   คุณเอ  081-4977974

ข้อมูลเบื้องต้น

สิกขิม (Sikkim) เป็นรัฐที่เล็กเป็นอันดับสองรองจากรัฐ กัว หรือ โคอา (Goa) ใน ประเทศอินเดีย มีเมืองหลวงชื่อว่า กังต็อก (Gangtok) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด (ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสิกขิม) โดยในอดีตนั้นสิกขิมเป็นรัฐอิสระปกครองโดย พระเจ้านัมเกล แต่ต่อมาตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ(ราวปีค.ศ. 1861) จนกระทั่งอินเดียที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเช่นกันประกาศอิสรภาพแยกตัวเป็นอิสระในปี ค.ศ.1950 จึงทำให้สิกขิมยอมทำสนธิสัญญาเป็นเมืองภายใต้การดูของอินเดียแทน สิกขิมมีที่มาจากคำ 2 คำในภาษาลิมบู (Limbu) คือคำว่า Su หมายถึง ใหม่ และคำว่า Khyim ที่หมายถึง บ้าน เมื่อรวมกันแล้วจึงหมายความว่า พระราชวังหรือบ้านหลังใหม่ กายภาพทางภูมิศาสตร์มีพื้นที่ทั้งสิ้น 7,096 ตารางกิโลเมตร 
ทิศเหนือและด้านตะวันออกเฉียงเหนือ  ติดกับประเทศธิเบต   
ทิศตะวันตก      ติดกับประเทศเนปาล   
ทิศใต้    ติดกับรัฐเบงกอลตะวันตก
ทิศตะวันออกเฉียงใต้          ติดกับประเทศภูฏาน 
แบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ มีพื้นที่มากที่สุด เป็นเขตยอดเขาสูง ภูมิอากาศค่อนข้างหนาวเย็นและทุรกันดาร เมืองเอก ชื่อ แมงอัน (Mangan)
ภาคใต้ พื้นที่เล็กที่สุดและขนานกับภาคตะวันตก เมืองเอก ชื่อ เมืองนัมชิ (Namchi)     
ภาคตะวันตก มีพื้นที่รองลงมา ต่อเนื่องลงมาจากเขตยอดเขาสูง เมืองเอก ชื่อ เมือง เกจิง (Gezing)
ภาคตะวันออก เป็นหุบเขากว้าง ถือเป็นเขตเกษตรกรรมสำคัญ และเป็นที่ตั้งของ กังต็อก เมืองหลวงประจำแคว้น 
ฤดูกาลมี 4 ฤดู คือ     
ฤดูหนาว ช่วงเดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัด มีหิมะตกตามเขตที่สูง อุณหภูมิเฉลี่ย 2 ถึง 5 องศาเซลเซียส *****ของเราไปช่วงนี้ เสื้อผ้า กันหนาว แฟชั่น สีสดๆๆ เตรียมเต็มที่ค่ะ           
ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม อากาศอบอุ่นเย็นสบาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 12- 25 องศาเซลเซียส
ฤดูมรสุม ช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม ฝนตกหนัก อากาศชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 15- 27 องศาเซลเซียส 
ฤดูใบไม้ล่วง ช่วงเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 6- 20 องศาเซลเซียส
ประชากร                                                                                                                         
ชาวเลปชา เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของสิกขิม อพยพมาจากชายแดนอัสสัมและเบอร์มาทางใต้ของทิเบต                           
ชาวพูเธีย อพยพมาจากทิเบต ประมาณศตวรรษที่ 15 อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของสิกขิม บริเวณเมืองลาเชนและเมืองลาชุง
ชาวเนปาลี อพยพมาเมื่อ 200 ปีก่อน คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรในสิกขิม
ภาษาที่ใช้  ภาษาภูเทียแบบสิกขิม ภูเทียแบบทิเบต เลปชา ลิมบู และภาษาฮินดี โดยมีภาษาราชการคือภาษาอังกฤษ
ศาสนา   
ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ในสิกขิมนับถือ ศาสนาฮินดู ถึง 60.9% รองลงมาคือ พุทธศาสนา 28.1%
ศาสนาคริส 6.7%     ศาสนาอิสลาม 1.4 %
สกุลเงิน       รูปี อินเดีย...............................................แนะนำ แลกที่ สนามบิน kolkata และ ถ้าหมดเงิน สามารถแลกได้ทั่วไปตามเมืองที่เราพัก
ปลัคไฟ        220 โวลล์ เหมือนเมืองไทย เพียงแต่ ขาเสียบ เป็น ขากลมใหญ่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามเรื่องการจอง หรือ อื่นๆๆ ได้ที่ คุณเอ 081-4977974

1. โอนเงินทันที จำนวน 10,000 บาท เหลือเคลมคืนให้ค่ะ สำหรับจองตั๋วบิน 4 เทียว กรณีจองเอง ไม่ต้องโอนมาค่ะ
2. โอนเงินมัดจำ งวดที่ 1 จำนวน 5,000 สำหรับจองทัวร์ ได้ทันที
3. โอนเงินมัดจำ งวดที่ 2 จำนวน 8,000 บาท ก่อนเดินทาง 1 เดือน รวมวีซ่าแล้ว
4. ชำระเงินสด 15,000 บาท ส่วนที่เหลือ ณ วันเดินทาง  รวมเบ็ดเสร็จ 28,000 บาท
โอนได้ที่
นางสาว ชลีพร ชูชีพ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาพุทธมณฑล
247-045-3198
แฟกซ์ มาที่ 02-888-9097  พร้อม สำเนา พาสปอร์ต หน้าแรก หรือ  E-mail : มาได้ที่  mamgapee@hotmail.com


ขอขอบคุณภาพเล่าเรื่อง จาก Khan ลูกทริป Last trip 30-8 พค 54 ติดตามภาพเล่าเรื่องได้ที่นี่ค่ะ http://forum.trekkerhut.com/index.php?topic=592.0

และ วันที่ 12-20 เมษายน 2014  ชมภาพสวยๆได้ที่ อัลบั้ม ของ facebook/trekkerhut

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620874691315775.1073741837.131204223616160&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620935194643058.1073741838.131204223616160&type=3

และ วันที่ 05-12 ธันวาคม 2014  comming soon..............รอชมนะคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2016, 10:46:30 am โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
วันที่ 12-20 เมษายน 2014  ติดตามชมได้ที่นี่ค่ะ หรือ ที่ อัลบั้ม ของ facebook/trekkerhut

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620874691315775.1073741837.131204223616160&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620935194643058.1073741838.131204223616160&type=3

ขอบคุณสำหรับรูปภาพกรุ๊ป 12-20 เมษายน 2014 ค่ะ
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ sorwor

 • เพื่อนรัก
 • *****
 • กระทู้: 201
 :-*......ใครชอบเย็นๆ( 10-18c) ก็ใช่เลยคับ เอาแต่ชุดสวยๆไปถ่ายรูปได้เต็มที่ เสี้อหนาวใส่ของ Uni Clo+ถุงมือก็พอ ไก้ด์Tensingทำน้ำพริกกะปิจิ้มผักเมืองหนาวให้กินด้วย เคยมาเรียนเมืองไทยจึงพูดกันรู้เรื่อง

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
ประกาศตั๋วบิน เริ่ม เปิดจอง เดือนตุลาคม 2014 เป็นต้นไปค่ะ
ตั๋วบิน 4 เที่ยว ยังคงประมาณ ไม่เกิน 12,000 บาทค่ะ

-----------------------------------------------------------

ีupdate สมาชิก

1. คุณวิมลลักษณ์ 6-8 ท่าน
2.

เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974