ญี่ปุ่น-นาริตะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ออนเซน-โตเกียว เหมาลำ Asian Air 29,900 บาทต่อท่าน  (อ่าน 1989 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,037
    • บ้านพักนักเดินทาง

ญี่ปุ่นครั้งเดียวไม่เคยพอ โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5วัน3คืน

   เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
   ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุด
   ช้อปปิ้งที่ย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ
   นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
   เดินทางช้อปปิ้งเอาท์เลตแห่งใหม่ Gotemba Outlet มีร้านค้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังระดับโลก
   ฟรี!! WIFI ON BUS เที่ยวไปอัพไปตลอดทริป
   ตั๋วรถไฟ JR PASS ช้อปปิ้งในวันอิสระ พร้อมไกด์นำเที่ยว
   พักโรงแรมในโตเกียว 2 คืน


กำหนดการเดินทาง        เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2557      

วันแรก   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  – นาริตะ [ประเทศญี่ปุ่น]

22.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Asian Air  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง พบกับไกด์และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่พร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารตลอดจนสัมภาระของทุกท่าน*

สิ่งที่ควรทราบ : สายการบินจะทำการปิดให้บริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 60 นาทีและไม่มีประกาศเตือนขึ้นเครื่อง ดังนั้นทุกท่านจำเป็นต้องพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที

วันที่สอง     นาริตะ - วัดนาริตะ - หุบเขาโอวาคุตานิ - Gotemba Outlet - อาบน้ำแร่แช่ออนเซน

01.45 น.    เดินทางสู่นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน โดยสายการบิน Asian Air  เที่ยวบินที่ DM 555 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน)
09.45 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว......ได้เวลาตะลุยกันแล้ว.....จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ ชินโชจิ เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต มีอายุกว่า 700 ปี อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชา ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดียโดยยังคง เอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ วัดแห่งนี้เป็นสำนักงานใหญ่ของโรงเรียนสอนศาสนา ลัทธิชินกอน สร้างขึ้นโดยเจ้าคณะคันโจ ในปี 940 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโต ที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับ เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ ซึ่งเป็น เทพเจ้าแห่งไฟ ให้ทุกท่านได้เข้านมัสการ ขอพรองค์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมเลือกซื้อวัตถุมงคลภายในวัด 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)  บริการท่านด้วย เซ็ตอาหารท้องถิ่น ที่คัดสรรวัตถุดิบขึ้นชื่อของแต่ละท้องถิ่นมาบริการให้ทุกท่าน
บ่าย   จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งเอาท์เลตแห่งใหม่ Gotemba Outlet มีร้านค้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ MK Michel Klein, Morgan, ELLE, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile, Bally, Prada, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY, Tag Heuer, AGETE, S.T. Dupont, Tasaki, Longines, Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan, BANDAI ASOBI, Hakka Kids, และสินค้าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึ่งภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ สำหรับให้ท่านได้นั่งผ่อนคลายอีกด้วย
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่2)
   *** หลังอาหารค่ำ อย่าพลาดเลยนะคะสำหรับ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามีสรรพคุณทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เลือดลมหมุนเวียน รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ดีเลยทีเดียว ***
20.00 น.     ที่พัก FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม      ภูเขาไฟฟูจิ – เมืองโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ (มีไกด์บริการนำเที่ยว)

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่3)
   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัวและยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำคณะขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และความหนาวเย็นให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าระลึกรูปภูเขาไฟฟูจิ
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) มื้อนี้บริการท่านด้วย เซ็ตเท็มปุระ ที่ทอดด้วยน้ำมันงา จนได้เท็มปุระสีเหลืองทองกรอบนอก นุ่มใน นำมาเสิร์ฟให้ท่านได้ลิ้มรสอันหลากหลาย ทั้งเท็มปุระผัก มะเขือม่วง ฟักทอง เท็มปุระปลา หรือปลาหมึก เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง ผักดอง โชยุ และข้าวสวยญี่ปุ่น
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free Shop ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกมากมายหลากหลายประเภทให้ท่านได้เลือก อาทิ นาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องครัวเรือน, สินค้าลิเล็กทรอนิคต่างๆ ซึ่งที่นี่ได้รับการการันตีว่าเป็นสินค้า MADE IN JAPAN ทั้งหมดทุกชิ้น นำท่านไปยัง วัดอาซะกุซ่า วัดที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพมากที่สุดในโตเกียว นำท่านกราบนมัสการ ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ภายในท่านสามารถเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ด้านหน้าประตูทางเข้าวัดมี โคมไฟยักษ์ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสูงกว่า 4 เมตร อิสระให้ท่านได้เดินชมและซื้อ ที่ ถนนนาคามิเซะ มากมายกับสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง จากนั้นนำท่าน ณ จุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพกับ โตเกียวสกายทรี หอคอยที่สูงที่สุดในโลก และยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกรองจาก บูร์จคาลิฟา ในดูไบ โตเกียวสกายทรีสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางการสื่อสาร เนื่องจากในปัจจุบันการส่งสัญญาณดิจิตอลต่างๆ ผ่าน โตเกียวทาวเวอร์ เป็นไปด้วยความติดขัด เหตุเพราะเกิดตึกอาคารสูงขึ้นบดบังมากมาย ทางการญี่ปุ่นจึงได้เกิดแนวคิดในการสร้าง โตเกียวสกายทรีขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 2008 ด้วยความสูงกว่า 634 เมตร พร้อมกับ โตเกียวโซล่ามาจิ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่โดยรอบ ส่งผลให้โตเกียวสกายทรีกลายเป็นทั้งแลนด์มาร์ค และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว (นำท่านสู่จุดชมวิวที่ถ่ายภาพคู่กับตัวหอคอยได้สวยที่สุด) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า  แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
      จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Tokyo Inn Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่       อิสระเต็มวัน / ท่องเที่ยวศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ – ชิบุย่า - ชินจูกุ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5)
   ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง แจกฟรี !! ตั๋วรถไฟ JR PASS (ONE DAY) หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ (ไม่รวม) โดยเริ่มต้น ด้วยจุดแรก ไกด์จะนำท่านเดินทางสู่@ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 122 ของญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1867 ในขณะที่พระองค์มีพระชนม์มายุได้เพียง 15 พระชันษา หลังจากที่รัฐบาลทหารของโชกุนตระกูลโตกุกาวะอ่อนกำลังลง และถูกพันธมิตรจากแคว้นสัทสึมะ (Satsumaหรือเกาะคิวชูในปัจจุบัน) และแคว้นโจชู(Choshuหรือจังหวัดยามะกูจิในปัจจุบัน)ได้รวมกำลังกับซามูไรท้องถิ่นและสถาปนากองทัพหลวงของสมเด็จพระจักรพรรดิขึ้น เพื่อต่อต้านการปกครองของระบอบโตกุกาวะ และนำพระราชอำนาจกลับคืนสู่องค์สมเด็จพระจักรพรรดิอีกครั้ง จากนั้นต่อกันด้วย จุดที่สองนำท่านเดินทางสู่@ย่าน ฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้าเครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกันถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ (Omotosando) แต่ถ้าเพื่อนๆ ต้องการความแตกต่างล่ะก็แนะนำถนนสายนี้เลย ถนนโมโตะซานโดะ (Motosando) เป็นอีกสายหนึ่งที่วัยรุ่นนิยม
   นำท่านเดินทางสู่จุดที่สาม @ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ ฮาจิโกะ รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์ สำหรับสาวก ONITSUKA TIGER พบกับ ONITSUKA TIGER SHOP ต้อนรับการกลับมาของรองเท้าแบรนด์ดังสัญชาติญี่ปุ่นที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่นและยุโรป แบรนด์โอนิสุกะ ไทเกอร์กลับมาดังได้อีกที หรือเลือกซื้อเลือกชมสินค้ามือสองได้ที่ร้าน DAIKOKUYA มีสินค้าแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกเลือกสรรมากมายไม่ว่าจะเป็น นาฬิกา, กระเป๋า, ผ้าพันคอ หรือแม้กระทั่งเครื่องประดับ อาทิเช่น LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA,GUCCI Chloe, MIU MIU , BALENCIAGA ฯลฯ จุดสุดท้าย เราปิดท้ายให้ท่านได้แก้มือด้วย @ย่านช้อปปิ้งย่านคนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี ย่านชินจุกุ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยว ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอางค์ และสินค้าอื่นๆ ให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกอย่างจุใจ
   *อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย* เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
      จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Tokyo Inn Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า       นาริตะ - อิออน พลาซ่า - ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
   (หลังอาหารเช้าตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย Check-Out)
   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนาริตะ อิออน พลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิดในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดย่านนาริตะ ซึ่งภายในมีทั้งส่วนของพลาซ่า ที่มีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ และยังมีร้าน 100 เยน ซึ่งภายในร้านแห่งนี้ สินค้าทุกชิ้นราคา 100 เยน จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.45 น.   เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ DM 556 (บริการอาหารบนเครื่อง)
20.00 น.   ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
@@@@@@@@@@@@

กรุณาอ่าน ก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริง ในขณะนั้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ /การเมือง /การยกเลิกเที่ยวบิน /ภัยธรรมชาติ โดยที่ทางบริษัทมิอาจควบคุมได้ ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
- เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด , ร้านอาหารปิด หรือด้วยเหตุผลอื่น โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะคัดสรรค์ในสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าเสมอ โดยสมเหตุสมผล**
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน่าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

อัตราค่าบริการ    29,900 บาท
เด็กมีเตียง 29,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง 28,900 บาท
นอนเดี่ยว เพิ่ม 7,500 บาท ตลอดทริป


วันที่กำหนดเดินทาง ว่างวันไหน โทรเช็คที่นั่งได้เลยค่ะ
14-18 พ.ค. 57                  
16-20 พ.ค. 57              
21-25 พ.ค. 57              
23-27 พ.ค. 57           
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 57      
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 57      
04-08 มิ.ย. 57                    
06-10 มิ.ย. 57                
11-15 มิ.ย. 57                
13-17 มิ.ย. 57                
18-22 มิ.ย. 57              
20-24 มิ.ย. 57            
25-29 มิ.ย. 57                
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 57   


** กรุณาเตรียมค่าทิป รวม 2,000 เยน/ท่าน ตลอดการเดินทาง **

อัตราค่าบริการนี้รวม   
   ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับพร้อมคณะ)
   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
   โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) ห้อง Triple และ ห้อง Double บางโรงแรมมีจำนวนจำกัด กรณีโรงแรมที่พักไม่มีห้องTriple ท่านจะต้องจ่ายเพิ่มค่าห้องพักเดียว 
   ค่าอาหาร  6  มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
   ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
   ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
   หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
   ค่าน้ำดื่ม ทางบริษัทจะแจกน้ำดื่มให้กับลูกทัวร์เฉพาะวันแรกที่ไปถึงประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

   ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทั้งทริป
   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
   ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
   ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

   เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   กรุณาสำรองที่นั่งโดยการชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
   กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
   กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.   หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน
2.   กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3.   ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.   เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
1.   ถึงแม้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น (ระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน) แต่ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถาเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น
2.   เอกสารที่ควรเตรียมไว้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจาก บัตรเครดิตหรือเงินสดจำนวนพอเพียงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ชื่อที่พัก รวมถึงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น และกำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
3.   หนังสือเดินทางที่สามารถใช้ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับยกเว้นวีซ่า ต้องเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หนังสือเดินทางชั่วคราวไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า
4.   ผู้ที่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรืออยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ จะมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น
5.   กรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการต่างๆ ได้ และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการส่งตัวกลับประเทศไทย อาทิ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกรณีที่ต้องเปลี่ยนสนามบิน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยสายการบินจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน และจะดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืนจากผู้เดินทาง

หมายเหตุ
1.   กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
4.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
5.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สนใจเมลขอโปรแกรมเต็มรูปแบบได้ที่ email : mamgapee@hotmail.com
จะส่งรายละเอียดการจอง
พร้อมเช็คที่นั่ง ระบุเลือกวันที่ได้เลยค่ะ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2015, 05:00:56 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974