เวียดนามกลาง + อช.ฟองญา เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน เข้า นครพนม ออก มุกดาหาร  (อ่าน 9849 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอันกวางบิ่น ดานัง ฮอยอาน เที่ยวครบ เวียดนามกลาง โปรแกรมพิเศษ บานาฮิวล์ + อช.ฟองญา ถ้ำสวรรค์ 4วัน3คืน   

ท่าน ๆ ละ 9,999 บาท เดินทางแน่นอน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2014   กทม - นครพนม
19.00  พบกันที่จุดนัดพบ ปั้ม ปตท ถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งหน้าสู่ จังหวัด นครพนม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2014   นครพนม – ท่าแขก – ถ้ำฟองญา – กว่างบิ่นห์
เช้า   ถึงจังหวัด  นครพนม  อิสระทานอาหารเช้า (ไม่รวมในทัวร์) ทำพิธิผ่านด่านตม นครพนมเพื่อไปจังหวัดคำม่วน ประเทศลาว
เที่ยง   เดินทางถึงชายแดน ด่านจอหลอ (ชายแดนเวียดนาม) พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ภัตตาคาร
บ่าย    หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ด่านจอหลอ ลงเรือ ล่องแม่น้ำซอน ชมถ้ำน้ำลอดฟองญา ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์  ถ้ำฟองยาได้รับการยอมรับจาก นักสำรวจถ้ำทั่วโลกว่า เป็นถ้ำอันดับหนึ่งของโลก เนื่องจากเป็นเจ้าของสถิติถึง 4 รายการได้แก่ น้ำลอดยาวที่สุดในโลก, โถงถ้ำสูงที่สุด ยาวที่สุด และกว้างที่สุด มี หาดทรายภายในถ้ำที่สวยงาม และความอลังการของหินงอกหินย้อย วิจิตรตระการตา ตัวถ้ำลึกเกือบ 8 กิโลเมตร ส่วนที่มีน้ำลอดทั้งหมดยาว 14 กิโลเมตร มีถ้ำแยกย่อยทั้งหมด 14 ถ้ำ ซึ่งรวมระยะทางที่ สำรวจแล้วถึง 44.5 กิโลเมตร
ค่ำ เดินทางถึงเมืองด่องเหย รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่ 2) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เช็คอินเข้าโรงแรม TANBINH HOTEL 3*( http://tanbinhhotel.com/) เชิญท่านพักผ่อน หรือสำรวจเมือง DONG HOI CITY ยามค่ำคืน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2014      กว่างบิ่นห์ - เจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ดานัง - โอยอาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางไปจังหวัดกว่างตริ ชม อุโมงค์วินห์ม็อก เป็นอุโมงค์ใต้ดิน ให้เราได้ระลึกถึงการต่อสู้และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสมัยสงครามเวียดนามและ ณ เมืองวินลิง ชมเส้นขนานที่ 17 ที่แบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในสมัยอดีต
เที่ยง   ถึงเมืองเว้ รับประทานรอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย    นำท่าน ไว้พระเจดีย์เทียนมู่ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้นแต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ นำท่าน ชมพระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงามตัวพระราชวังถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อแบบจีนซึ่งได้รับอิทธิพลจากการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพันปี ออกเดินทาง สู่เมืองดานังต่อไปยังเมืองฮอยอันโดยระหว่างทางแวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน NON NUOC เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดเป็นของฝาก
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองฮอยอัน (Hoi An) อดีตเมืองท่าเรือการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ 300 กว่าปีก่อน
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ ภัตตาคาร  เช็กอินเข้าที่พัก NHU MINH HOTEL 3* (www.nhuminhhotel.com.vn)หลังจากนั้นเชิญท่านสัมผัสวิถีชีวิตกลางคืนของผู้คนเมืองดานังตามอัธยาศัย
วันที่ 13 กรกฎาคม 2014    ดานัง – กระเช้าไฟฟ้าบานา – ล่องเรือมังกร-   ตลาดองบา
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังจากนี้จะนำทุกท่านเดินทางไปอีกประมาณ 40 กม จะถึงสถานี กระเช้า Suoi Mo  นั่งกระเช้า ชมวิวบานา  ต่อไปที่สถานี De Bay Station  ขึ้นกระเช้าต่อไป สู่ยอดเขาบานาไป เล่นอยู่บนยอดปุยเมฆ กันให้เต็มที่กันไปเลย  อากาศ จะหนาวเย็นสักหน่อยนะ  ถ่ายภาพบนยอดภูเขา ที่ สูง 1,487 เมตร  ชมพระพุทธศากะยะมุนี และ หมู่บ้านฝรั่งเศส เก่าที่นี่ ตลอดจนมีที่เก็บไวน์ให้ชมอีกด้วย  ชมจนสมควรแก่เวลา
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
บ่าย  นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดดองบาซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก อาทิเช่นหมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่..8..) ณ ภัตตาคารในเมืองเว้  จากนั้น ลงเรือจักรพรรดิ ล่อง แม่น้ำหอมร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีของชาวเมืองเว้ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีตหลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่เว้นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MIDTOWN HOTEL 4*  (http://www.greenhotel-hue.com/) หรือ CAMELLIA HOTEL

วันที่ 14 กรกฎาคม 2014  เมืองเว้ - สะหวันนะเขต - มุกดาหาร - ตลาดอินโดจีน
เช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ ห้องอาหารโรงแรม อำลาเมืองเว้ ออกก่อนเดินทางกลับด่าน Lao Bao ถึงด่านลาวบาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองของลาว
เที่ยง รับประทานอาหารกลาง (มื้อที่ 10) ณ ภัตตาคารท้องถิ่นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวันนะเขต
เย็น  ผ่านพิธีตรวจคนขาออก ข้ามแม่น้ำโขงสู่จังหวัดมุกดาหาร โดยสวัสดิภาพ
ค่ำ   เดินทางกลับ กทม แวะทานอาหารค่ำ (ไม่รวมในทัวร์) ถึง กทม วันรุ่งขึ้น ประมาณ 04.00 น.
 
อัตรานี้รวม
1.ค่ารถปรับ อากาศท่องเที่ยว 4 วัน ที่เวียดนาม
2.ค่าที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าไกด์ท้องถิ่นลาว-เวียดนาม
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงิน 1,000,000/200,000 บาท
6.บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น
7.ค่ายานพาหนะ จาก กทม ไปกลับ ส่ง นครพนม  รับ มุกดาหาร

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถของเวียดนาม
2.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น  ค่าซักรีด  ค่าโทรศัพท์  ค่ามินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ  เป็นต้น

สนใจ โทร คุณเอ 081-4977974
Line   : mamgapee
Email : mamgapee@hotmail.com
โทร    : 02-441-1347-8 
แฟกซ์ : 02-888-9097

มัดจำ 3,000 บาท ได้ที่

ชลีพร ชูชีพ
กรุงเทพ พุทธมณฑล
247-045-3198
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2015, 05:00:25 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง

อัพเดท ตู้ 1 เดินทางแน่นอน

1. - 5.  ครอบครัวเจี๊ยบ 5 ท่าน
6. - 7.  ครอบครัวคุณไพจิตร 2 ท่าน
8. - 9.  จองแล้ว 2 ท่าน
10.  ............ว่าง

ตู้  2   11. - 20. .........ว่าง 
ตู้  3   21. - 30 ..........ว่าง

...  ฝั่งลาว - เวียตนาม    ถ้าถึง 15 คนขึ้นไปจะไปโดยรถบัส .โดยจะจัดขนาดให้เหมาะสม  มีตั้งแต่ 15 -20 - 25 - 30 ที่นั่ง ....................


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 28, 2014, 06:31:49 pm โดย Pa Khomrat »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
 :P :P.....โปรแกรมเที่ยว.....น่าสนใจมากครับ.....ขอเวลาคิดสักหน่อย.....อย่าเพิ่งรีบเต็มก่อนนะครับ..... ;D ;D
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ Pa Khomrat

 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 9,954
    ทริปนี้ ไม่ได้เป็นทริปเดินป่า  แต่ได้เดินเที่ยวถ้ำ นักท่องเที่ยวทั่วไปเดินได้  ค่าใช้ จ่ายก็ 10000  ทอน 1 บาท  ใช้ passport  ไม่ต้องขอวีซ่า  ทั้งลาว - เวียตนาม

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
:P :P.....โปรแกรมเที่ยว.....น่าสนใจมากครับ.....ขอเวลาคิดสักหน่อย.....อย่าเพิ่งรีบเต็มก่อนนะครับ..... ;D ;D
:P :P.....ประกาศใช้กฏอัยการศึก.....แล้วถ้ายื่นใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ.....เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย.....เจ้านายจะอนุญาตไหมหนอ..... :-[ :-[
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
เดี๋ยว หนู ไป ลางาน ให้ค่ะ 555555
ห้ามใช้บัตรราชการนะ คุณจอม
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
อัพเดท ตู้ 1 เดินทางแน่นอน

1. - 5.  ครอบครัวเจี๊ยบ 5 ท่าน
6. - 7.  ครอบครัวคุณไพจิตร 2 ท่าน
8. - 9.  เอ+นัท  2 ท่าน
10.  ............ว่าง

ตู้  2   

1-2 คุณเฮียโต 2 ท่าน
3-10.............................ว่าง
 
ตู้  3   .........ว่าง


ปลายทาง จอง 7 ท่าน
คุณจอม 4 ท่าน รอคำตอบ

...  ฝั่งลาว - เวียตนาม    15 คนขึ้นไปจะไปโดยรถบัส .โดยจะจัดขนาดให้เหมาะสม  มีตั้งแต่ 15 -20 - 25 - 30 ที่นั่ง ....................
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
คุณจอม 4 ท่าน รอคำตอบ
:P :P.....กำลังรอคำตอบ จาก คุณสุภาพ อยู่ครับ..... ;D ;D
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
อัพเดท ตู้ 1 เดินทางแน่นอน

1. - 5.  ครอบครัวเจี๊ยบ 5 ท่าน
6. - 7.  ครอบครัวคุณไพจิตร 2 ท่าน
8. - 9.  เอ+นัท  2 ท่าน
10.  คุณนุ่น 1 ท่าน

ตู้  2   

1-2 คุณเฮียโต 2 ท่าน
3-10.............................ว่าง
 
ตู้  3   .........ว่าง


ปลายทาง จอง 7 ท่าน
คุณจอม 4 ท่าน รอคำตอบ

...  ฝั่งลาว - เวียตนาม  รถบัสแน่นอนค่ะ
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
คุณจอม 4 ท่าน รอคำตอบ
sm1 sm1.....คุณเอครับ.....กลุ่มของ จอม ยืนยันไปเที่ยวด้วย = 3 ที่ครับ..... sm3 sm3
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
อัพเดท ตู้ 1 เดินทางแน่นอน

1. - 5.  ครอบครัวเจี๊ยบ 5 ท่าน
6. - 7.  ครอบครัวคุณไพจิตร 2 ท่าน
8. - 9.  เอ+นัท  2 ท่าน
10.  คุณนุ่น 1 ท่าน

ตู้  2   

1-2 คุณเฮียโต 2 ท่าน
3-5 คุณจอม 3 ท่าน
6-10.............................ว่าง
 
ตู้  3   .........ว่าง


ปลายทาง จอง 7 ท่าน

...  ฝั่งลาว - เวียตนาม  รถบัสแน่นอนค่ะ
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
ตู้  2   
1-2 คุณเฮียโต 2 ท่าน
3-5 คุณจอม 3 ท่าน
6-10.............................ว่าง
::) ::).....คุณเอครับ.....พี่จอม ขอนั่งข้างหน้า คู่กับ คนขับรถตู้ ด้วยนะครับ..... sm4 sm4
 :P :P.....ส่วนสตรีผู้สูงอายุอีก 2 คน (อายุ67ปี).....ขอนั่งแถวแรก หลังคนขับรถตู้ ก็แล้วกัน นะครับ..... ;D ;D
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
...  ฝั่งลาว - เวียตนาม  รถบัสแน่นอนค่ะ
ี่
;) ;).....คุณเอครับ.....กลุ่มของ พี่จอม ทั้ง 3 คน.....ขอที่นั่งแถวหน้าๆ ของรถบัส ก็แล้วกันนะครับ..... 8) 8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 13, 2014, 02:00:51 pm โดย จอม »
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
รถตู้ไทย ฝั่งไทย โอเค ตามนั้นค่ะ คุณจอม
ส่วนรถบัส ฝั่งลาว เวียดนาม จะจัดหน้าๆๆให้นะคะ เพราะมีคณะปลายทาง อีก 7 ท่าน คาดว่า จะ สว. กัน70%

อัพเดท ตู้ 1 เดินทางแน่นอน

1. - 5.  ครอบครัวเจี๊ยบ 5 ท่าน (หน้าคนขับ+A1+B1+B2+B3)
6. - 7.  ครอบครัวคุณไพจิตร 2 ท่าน สว ขาใส่เหล็ก (A2+A3)
8. - 9.  เอ+นัท  2 ท่าน
10.  คุณนุ่น 1 ท่าน C1

ตู้  2   

1-4 คุณเฮียโต 4 ท่าน (A1+B1+B2+B3)
5-7 คุณจอม 3 ท่าน  (เพื่อนคนขับ+A2+A3)
8-10.............................ว่าง
 
ตู้  3   .........ว่าง


ปลายทาง จอง 7 ท่าน

...  ฝั่งลาว - เวียตนาม  รถบัสแน่นอนค่ะ
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
รถตู้ไทย ฝั่งไทย โอเค ตามนั้นค่ะ คุณจอม

ตู้  2   
1-4 คุณเฮียโต 4 ท่าน (A1+B1+B2+B3)
5-7 คุณจอม 3 ท่าน  (เพื่อนคนขับ+A2+A3)
8-10.............................ว่าง
;) ;).....ขอบคุณมากครับ..... 8) 8)
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง