ชวนชมปราสาทเขมร ประเทศกัมพูชา 29-31 สิงหาคม 2014 เพียงท่านละ 4,999 บาท เท่านั้น  (อ่าน 1729 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง

นครวัด-นครธม-บันทายสรี-ล่องเรือโตนเลสาบ
3วัน 2คืน

วันที่    29    สิงหาคม  2014   กรุงเทพ - เสียมเรียบ - ทุ่งสังหาร Killing Filed วัดใหม่ - ศาลเจ้าเจ๊ก-เจ้าจอม
04.00    นัดพบกันที่  ปั๊มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า เดินทางมุ่งหน้าสู่ สู่ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
   รับประทานอาหารเช้าบนรถ ขนมปังแซนวิส+น้ำส้มกล่อง (อัธยาศัย)
08.30   ถึงตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองศรีโสภน ซึ่งเคยเป็นเมืองไทยมาก่อน
12.00   รับประทานอาหาร  (1) เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ
บ่าย   ถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านเดินทางสู่ วัดใหม่  ( Wat Mai )  ที่เป็นบริเวณที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกและหัว   กระโหลกของประชาชนกัมพูชา ในสมัยเขมรแดง   ในยุคของ ท่านพอลพต 
   นำท่านสักการะศาลเจ้าเจ๊ก - เจ้าจอม ในบริเวณด้านหน้าพระราชวังชองเจ้าสีหนุ ใจกลางเมืองเสียมเรียบ
18.00     รับประทานอาหารค่ำ (2)  หลังจากรับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าพัก ที่ โรงแรม 4 ดาว..............................      อิสระพักผ่อน ท่องราตรี กิจกรรมเสริมแนะนำ (ชำระเงินเอง) นั่งสามล้อ ชมเมือง ไปShopping ตลาดสินค้าพื้นเมือง    ตลาดกลางคืน สินค้าแนะนำ เสื้อยืด Angkor ราคาตั้งแต่ 50-100 บาท และ ผ้าขาวม้า ฯลฯ
วันที่    30   สิงหาคม 2014   เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี-ปราสาทแปรรูป -  ปราสาทตาพรหม - นครธม - นครวัด   - Sun set เ -ขาบาเค็ง- show อัปสรา
07.00    รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00    นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทหินทรายสีชมพูที่สวยงาม ในด้านการแกะสลัก มีหน้าบันที่   สวยงามและสมบูรณ์มากที่สุด จึงได้รับการยกย่องจากชาวฝรั่งเศสว่า รัตนชาติศิลปะแห่งขอม โดยช่างสมัยนั้นสร้าง   เพื่อถวายแด่พระอิศวร ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 บันทายศรี หมายถึง ป้อมสตรี หรือ ที่พักสำหรับสตรี เชื่อกันว่า   เป็นที่พักอาศัยของนางสนมกำนัล โดยเป็น   สถานที่   ต้องห้ามสำหรับบุรุษเพศ จากนั้นนำท่านชม ปราสาทแปรรูป    จัดเป็นปราสาทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1504) ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองพระ   นครหลังจากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) ก่อสร้างใน ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้าง                 ขึ้นเพื่อถวายแก่พระราชมารดา ตามแบบเขมรในยุคสุดท้าย ภายในปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้ขนาดยักษ์ ปก   คลุมด้วยรากไม้  กลาย เป็นศิลปที่สวยงาม โดยมีภาพยนต์ Holly Wood และสารคดีมาถ่ายทำหลายเรื่อง เช่น    ภาพยนต์เรื่อง Tomm  Rider
12.00    รับประทานอาหารเที่ยง (4)
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมร   ใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ    
   มีรอยยิ้มน้อยๆ ทั้งหมด 216 หน้า มี  54 ปรางค์ รอยยิ้มนี้เรียกว่า รอยยิ้มแบบบายน คือ มีความเมตตาต่อมนุษย์ มี   ความหมายของพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
   ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่าน   ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อ   ประมาณพ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การ   กวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 จากนั้นนำ   ท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาแคง ซึ่งท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายตะวันตกขนาดใหญ่   และ ปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน
19.00    รับประทานอาหารค่ำ (5) ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ พร้อมโชว์ ระบำนางอัปสรา และการแสดงพื้นบ้านชาวเขมร    หลังจากนั้น นำท่านเข้าพัก นำท่านเข้าพัก ที่ โรงแรม 4 ดาว.....................
วันที่    31    สิงหาคม 2014   เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - หมู่บ้านแกะสลักหิน-ปอยเปต- กรุงเทพมหานคร
07.00    รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00     นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย นำท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านสอง   ฟากฝั่ง ส่วนใหญ่ เป็น ชาวเวียดนาม ทำอาชีพ ประมง อาศัยบ้านลักษณะลอยน้ำ มี โรงพยาบาล , โรงเรียน
   เด็กๆๆ จะออกมาขอเงินบ้าง ขายของบ้าง ฯลฯ จะประทับใจกับภาพบรรยากาศอันงดงาม
   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับได้เวลา นำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทาง แวะ Shoping หมู่บ้านแกะสลัก   หิน สินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น หินแกะสลัก, ไม้แกะสลัก  ฯลน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศรีโสภณ
12.00     รับประทานอาหารเที่ยง (7)
14.00    นำทุกท่านเดินทางกลับสู่  (ประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มีเวลา สามารถ แวะชม คาสิโน และ
   แวะช้อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร
21.00    ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ........

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม
1.ค่ารถท่องเที่ยว ฝั่งกัมพูชา
2.ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าไกด์ท้องถิ่น-กัมพูชา
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงิน 1,000,000
7.ค่ารถตู้รับส่ง กทม-ปอยเปรต เหมาคัน ๆ ละ 10-14 ท่าน...เป็นรถตู้วินเหมาคัน

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 บาท ต่อ 1 ลูกค้า
2.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น  ค่าซักรีด  ค่าโทรศัพท์  ค่ามินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ  เป็นต้น

สนใจ โทร คุณเอ 081-4977974
Line   : mamgapee
Email : mamgapee@hotmail.com
โทร    : 02-441-1347-8 
แฟกซ์ : 02-888-9097

มัดจำ 1,000 บาท ได้ที่

ชลีพร ชูชีพ
กรุงเทพ พุทธมณฑล
247-045-3198
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 21, 2014, 12:14:47 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
ตู้1

1 เฮียโต 2 ท่าน
2. นู๋นุ่น 2 ท่าน
3. คุณวารุนี 1 ท่าน มัดจำแล้ว
4. แม่อ้อย 2 ท่าน
5. ชลบุนี 2 ท่าน

ปลายทาง 2 ท่าน  4500 เจอที่ กสิกรไทย หน้าด่าน


สนใจ จองเลยค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 07, 2014, 09:17:40 am โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
ตู้1

1 เฮียโต 2 ท่าน จ่ายหน้างาน
2. นู๋นุ่น 2 ท่าน
3. คุณวารุนี 1 ท่าน มัดจำแล้ว
4. หนูนก 2 ท่าน จ่ายหน้างาน
5. อนิรุต  2 ท่าน  มัดจำแล้ว
6. เจ๊ โบวี่ 1 ท่าน จายหน้างาน
7.................................................ยังรับได้นะคะ


สนใจ จองเลยค่ะ
คุณเอ 081-4977974
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
ประกาศ
เช้า 04.00 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม 57
นัดพบที่ ปั้ม ปตท สนามเป้า
อนุสาวรีย์ชัยฯ  ขึ้นมอเตอร์เวย์
คนพาไป 0815770535 คุณนัท
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974