เวียดนามใต้ มุยเน่ ดาลัด โฮจิมินต์ 4 วัน บินเวียดเจทแอร์ 13999 บาท  (อ่าน 3152 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง

นครโฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว บ้านเพี้ยน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า พระราชวังฤดูร้อน สวนดอกไม้เมืองหนาว น้ำตกดาทันลา


โปรแกรมการเดินทาง

โหลดโปรแกรม PDF FILE https://db.tt/ly4tutCO

วันแรก   กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์-มุยเน่
11.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชั้น 4) เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ท แอร์ (F) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน...
14.00 น.   ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ 8902 15.30 น.   เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง อันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
18.00 น.   เดินทางถึงเมืองมุยเน่… รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  MUINE PARADISE HOTEL // DOIDONG RESORT หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สอง   ท่าเรือมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ทะเลทรายขาว-ลำธาร FAIRY STREAM-ดาลัด
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนำท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านออกเดินทางสู่เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม “ปารีสแห่งอินโดจีน” ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลามดง บนระดับความสูงกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี โอบล้อมด้วยหุบเขาสูง แวดล้อมไปด้วยไร่กาแฟ สวนดอกไม้เมืองหนาว และป่าสน ตัวอาคารบ้านเรือนล้วนปลูกสร้างในแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส เนื่องจากในช่วงที่เวียดนามเป็นเมืองอาณานิคม เมืองนี้คือแหล่งพักตากอากาศยอดนิยมของชาวฝรั่งเศสและเศรษฐีนั่นเอง (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม   บ้านเพี้ยน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง)
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” จากนั้นนำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า “เคเบิลคาร์” ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้นสู่จุดชมวิว ให้เวลาท่านได้ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน วังที่ประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม ในยามที่พระองค์เด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอำนาจอีกด้วย!!
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ชมและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปี ในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลัด สมควรแก่เวลา นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   ที่พัก CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สี่   ดาลัด-นครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ สนามบินเมืองดาลัด
09.55 น.   ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ VJ 8360
10.45 น.   เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ หลังผ่านพิธีการทางสนามบินเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
11.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเช็คอินบัตรโดยสาร เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 14.05 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ 8903
15.35 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ติดต่อ สอบถาม จองทัวร์ 085-600-5444 LINE ID:mamgapee

กำหนดการเดินทางและอัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง      อัตราค่าบริการ  (พักคู่ หรือ 3 ท่าน)                       พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
**คณะแรก วันที่ 12-15 ก.ย. 57                     13,999.-                          1,800.-
วันที่ 18-21 ก.ย. 57                                       13,999.-                          1,800.-
วันที่ 25-28 ก.ย. 57                                       13,999.-                          1,800.-
วันที่ 2-5 ต.ค. 57                                              13,999.-              1,800.-
วันที่ 9-12 ต.ค. 57                                            13,999.-                          1,800.-
วันที่ 16-19 ต.ค. 57                                       13,999.-                          1,800.-
วันที่ 23-26 ต.ค. 57                                       13,999.-                          1,800.-
วันที่ 30 ต.ค.-2 พ.ย. 57                                  13,999.-                          1,800.-
วันที่ 6-9 พ.ย. 57                                             13,999.-                          1,800.-
วันที่ 13-16 พ.ย. 57                                      13,999.-                          1,800.-
วันที่ 20-23 พ.ย. 57                                      13,999.-                          1,800.-
 วันที่ 27-30 พ.ย. 57                                     13,999.-                          1,800.-
วันที่ 4-7 ธ.ค. 57                                             13,999.-                          1,800.-
วันที่ 11-14 ธ.ค. 57                                      13,999.-                          1,800.-
วันที่ 18-21 ธ.ค. 57                                      13,999.-                          1,800.-
วันที่ 25-28 ธ.ค. 57                                      13,999.-                          1,800.-
** เทศกาลปีใหม่ วันที่ 1-4 ม.ค. 58                15,999.-                           2,500.-

*** ไม่มีราคาสำหรับเด็ก จ่ายเท่าผู้ปกครอง
*** ราคานี้เป็นราคาพิเศษสำหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทาง หากผู้เดินทางไม่ถึงจำนวนดังกล่าวข้างต้น
**** สำหรับหมู่คณะ 30-60 ท่าน มีเงื่อนไข ราคาพิเศษ พร้อม บริการถ่ายภาพ เสื้อคณะ อื่นๆ อีกมากมาย

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินตลอดเส้นทาง ตามที่ระบุในรายการ ชั้นประหยัด พร้อมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงของทางสายการบิน
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ที่มี)
3. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 ดาว จำนวน 3 คืน (ในเมืองมุยเน่ 1 คืน และในเมืองดาลัด 2 คืน)
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 9 มื้อ (ตามที่ระบุในรายการ)
5. ค่าพาหนะนำเที่ยวตลอดรายการ ตามที่ระบุ พร้อมบัตรเข้าชมสถานที่
6. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่านละ 20 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
1.   ค่าทำหนังสือเดินทาง
2.   ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าทำเอกสารการขออนุญาตกลับเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย (เฉพาะผู้เดินทางที่ใช้หนังสืเดินทางต่างด้าว-ต่างชาติ)
3.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่ามินิบาร์, โทรศัพท์-โทรสาร, ค่าซักรีด, ค่าพาหนะนำเที่ยวนอกเวลาหรือนอกเหนือรายการ
4.   ค่าอาหาร-เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมเอง
5.   ค่าทิปมัคคุเทศก์-หัวหน้าทัวร์-คนขับรถ 5 USD/วัน/ท่าน (หรือ 20 USD/ทริป/ท่าน) และพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
6.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีบริการ

การสำรองที่นั่ง   
1.   กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (หรือชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง) พร้อมมัดจำทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการทำจองและทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ยืนยันที่นั่งกับทางท่านและสมาชิก
2.   ค่าบริการส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนออกเดินทาง
*** กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 15 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน ***

การยกเลิกทัวร์   
1.   แจ้งล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ คืนค่าบริการทั้งหมด
2.   แจ้งล่วงหน้า 16-29 วัน หักค่าบริการและค่าดำเนินการต่างๆ 5,000 บาท
3.   แจ้งน้อยกว่า 15 วันก่อนออกเดินทาง ไม่คืนค่าบริการทั้งหมด 
4.   กรณีเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ หรืออื่นๆ หากมีหนังสือรับรองจากแพทย์ และท่านสามารถหาผู้เดินทางแทนได้ ทางบริษัทฯ จะคืนเงินหลังจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามจริง (ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากทางสายการบินเป็นหลัก)

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
1.   ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิ การนัดหยุดงาน จลาจล เหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ ซึ่งอาจจะทำให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กำหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสำคัญ จึงแจ้งมาเพื่อทราบล่วงหน้า
2.   ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง
3.   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอปรับเพิ่มค่าบริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากการทางสายการบินขอปรับเพิ่มค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบิน และ/หรือการปรับเพิ่มของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
4.   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทฺธิในการขอยกเลิกการเดินทาง และ/หรือขอปรับเพิ่มค่าบริการทัวร์ ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่านขึ้นไป
เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออกเดินทาง) และ
ต้องเหลือหน้าว่างสำหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป 

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2016, 10:46:05 am โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
วันที่ 02-05 ตุลาคม 2557  ราคาพิเศษ   12,999 บาท
วันที่่ 03-06 ตุลาคม 2557  ราคาพิเศษ   11,999 บาท

โทรด่วนที่นั่งใกล้เต็ม
081-4977974
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
วันที่่ 03-06 ตุลาคม 2557  ราคาพิเศษ   10999 บาท

เหลือ 6 ที่
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974