ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน 12,555 บาท รวมบินไปกลับ เวียดเจท  (อ่าน 2251 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง

ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน
หมู่บ้านชาวเขาตาฟาน-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต ชมวิวนาขั้นบันได
น้ำตกซิลเวอร์-หุบเขาปากมังกร ชมวิวยอดเขาฟานซีปัน
สุดชายแดนเวียดนาม-จีน-ถนน 36 สาย-ทะเลสาบคืนดาบ


โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-ฮานอย

13.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชั้น 4) เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ท แอร์ (F) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน...
16.10 น.   ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ 902
18.10 น.   เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เมืองเก่าที่มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี
ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก SKYLARK HOTEL // DELIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สอง   ฮานอย-ซาปา-หมู่บ้านชาวเขาตาฟาน-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.   นำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขต
  จังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตสมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส... (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง)
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขาตาฟาน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชาวเขาหลายเผ่ามาอยู่รวมกัน โดยแต่ละเผ่าจะสังเกตเห็นได้จากการแต่งกายและภาษาพูด ชมทิวทัศน์อันสุดงดงามของนาขั้นบันไดที่สุดงดงาม จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านชาวเขากัตกัต เป็นหมู่บ้านชาวม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่นนิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดำหรือน้ำเงินเข้ม ชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันได ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม
ค่ำ    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNNY MOUNTAIN HOTEL // HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม   ซาปา-น้ำตกซิลเวอร์-หุบเขาปากมังกร-ชายแดน (เวียดนาม-จีน)-ฮานอย-ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง)

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.   นำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกซิลเวอร์ ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองซาปา แล้วนำท่านสู่จุดชมวิว ณ บริเวณ หุบเขาปากมังกร ดื่มด่ำไปกับความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา รอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาใหญ่ที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน ซึ่งมี “ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงโดดเด่นกว่ายอดเขาอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคอินโดจีนอีกด้วย คือมีความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองลาวไก ชมและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ณ พรมแดนเวียดนาม-จีน และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ  ซึ่งที่นี่จะมีสินค้ามากมายทั้งของเวียดนามและจีนให้ท่านได้เลือกซื้อหาอย่างจุใจ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองฮานอย (ตามเส้นทางเดิม)
ค่ำ    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ย่านการค้าใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ในย่านนี้ตามใจชอบ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก SKYLARK HOTEL // DELIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สี่   ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-กรุงเทพฯ

06.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.   ชมทิวทัศน์ยามเช้าของ ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบโบราณซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเขตเมืองเก่า นำท่านเดินข้าม “สะพานแสงอาทิตย์” สีแดงสดใสสู่เกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “วัดหง็อกเซิน” วัดโบราณที่สร้างอุทิศแด่เต่าวิเศษในตำนาน
10.00 น.   นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
13.15 น.   เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ 901
15.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

กำหนดการเดินทาง   อัตราค่าบริการ

ตุลาคม 2557 :      ท่านละ 12,555 บาท นอนเดี่ยว เพิ่ม+2500   
26-29 ต.ค. 57 / 30 ต.ค.-2 พ.ย. 57 / 31 ต.ค.-3 พ.ย. 57 

พฤศจิกายน 2557 :    ท่านละ 12,555 บาท นอนเดี่ยว เพิ่ม+2500 
6-9 พ.ย. 57 / 7-10 พ.ย. 57/13-16 พ.ย. 57 / 14-17 พ.ย. 57 / 20-23 พ.ย. 57   
27-30 พ.ย. 57 / 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 57

ธันวาคม 2557  :      ท่านละ 13,999บาท นอนเดี่ยว เพิ่ม+2500
4-7 ธ.ค. 57 / 5-8 ธ.ค. 57 / 11-14 ธ.ค. 57 / 12-15 ธ.ค. 57 / 18-21 ธ.ค. 57 
19-22 ธ.ค. 57 / 25-28 ธ.ค. 57 / 26-29 ธ.ค. 57

เทศกาลปีใหม่ : ท่านละ 15,999 บาท นอนเดี่ยว เพิ่ม+3,000

31 ธ.ค. 57-3 ม.ค. 58 / 1-4 ม.ค. 58


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 13, 2014, 12:07:09 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
ตารางเดินทาง ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน 13,999 บาท
ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2014, 11:05:50 am
พฤศจิกายน 2557 :    ท่านละ 12,555 บาท นอนเดี่ยว เพิ่ม+2500 
6-9 พ.ย. 57 / 7-10 พ.ย. 57/13-16 พ.ย. 57 / 14-17 พ.ย. 57 / 20-23 พ.ย. 57   
27-30 พ.ย. 57 / 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 57

ธันวาคม 2557  :      ท่านละ 13,999 บาท นอนเดี่ยว เพิ่ม+2500
4-7 ธ.ค. 57 / 5-8 ธ.ค. 57 / 11-14 ธ.ค. 57 / 12-15 ธ.ค. 57 / 18-21 ธ.ค. 57 
19-22 ธ.ค. 57 / 25-28 ธ.ค. 57 / 26-29 ธ.ค. 57

เทศกาลปีใหม่ : ท่านละ 15,999 บาท นอนเดี่ยว เพิ่ม+3,000

31 ธ.ค. 57-3 ม.ค. 58 / 1-4 ม.ค. 58
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 07, 2014, 12:37:50 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน 12,555 บาท ร่วมบิน เวียดเจท
ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2014, 12:06:33 pm
พฤศจิกายน 2557 :    ท่านละ 12,555 บาท นอนเดี่ยว เพิ่ม+2500 
6-9 พ.ย. 57 / 7-10 พ.ย. 57/13-16 พ.ย. 57 / 14-17 พ.ย. 57 / 20-23 พ.ย. 57   
27-30 พ.ย. 57 / 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 57
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974