ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินไปกลับ 2 เที่ยว ท่านละ 9,999 บาท  (อ่าน 2972 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

โปรแกรมท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง
สายการบินลาว 3 วัน 2 คืน


วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ  หลวงพระบาง พระราชวังเก่า พระธาตุภูษี                                  เที่ยง,เย็น

08.00 น.        พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก เค้าน์เตอร์สายการบินลาวแอร์ไลน์ (QV)  โซน R เค้าน์เตอร์หมายเลข R18-19 เจ้าหน้าที่รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน (สังเกตป้าย Special Luangprabang)
10.25 น.       ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV634
12.00 น.       เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าสัมภาระที่สายพาน ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่าน จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยง
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย              นำท่านเดินทางไปชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย หอฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และนำท่านนมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่ เดินทางไปยังหลังจากนั้นตรงข้ามพระราชวังนำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษีนี้ หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามบ่ายแก่ๆ แบบนี้แสงแดแจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ  หลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว ของเมืองหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เป็นที่ระลึก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมหายโศก หรือระดับใกล้เคียงกัน
หมายเหตุ : การท่องเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง ไม่สามารถท่องเที่ยวโดยรถท่องเที่ยวขนาดใหญ่ จะต้องเปลี่ยนเป็นรถเล็ก

วันที่สอง           หลวงพระบาง  น้ำตกตาดกวงซี วัดเชียงทอง ช้อปปิ้งตลาดมืด             อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
05.30 น.   ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่ง
รอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวง
พระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง จากนั้นนำเที่ยวชมตลาดเช้าที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า ชิมข้าวจี่ กาแฟลาวที่ ร้านกาแฟประชานิยม ซึ่งร้านนี้เป็นร้านธรรมดามากกับผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกแต่เมื่อได้ชิมกาแฟ หรือโอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถึงรสชาติที่อร่อย
กลับมารับประทานอาหารที่โรงแรม     รับประทานอาหารเช้า  จากนั้น นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบท ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี (Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับหลวงพระบาง โดยแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันที่
บ่าย   จากนั้นนำชมภาพปูนปั้นบริเวณด้านหน้าอุโบสถที่สวยงามของ วัดใหม่สุวรรณภูมราม ซึ่งเป็นวัดที่จะอัญเชิญพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐานไว้ในช่วงงานบุญสงกรานต์ เป็นวัดที่มีศิลปล้านช้างที่สวยงาม  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยมจากนั้นนำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์ (คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน
ค่ำ      รับประทานอาหารเย็น
   หลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว ของเมืองหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เป็นที่ระลึก หรือเลือกนั่งสามล้อ เช่าจักรยาน ชมเมือง ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : การท่องเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง ไม่สามารถท่องเที่ยวโดยรถท่องเที่ยวขนาดใหญ่ จะต้องเปลี่ยนเป็นรถเล็ก

วันที่สาม        หลวงพระบาง    สนามบินสุวรรณภูมิ      อาหารเช้า                                                                
เช้า                 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเดินเล่นชมเมือง เช่าจักรยานขี่เล่นตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
11.00 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง 
13.45 น.         เดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV631
15.25 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

                            

หมายเหตุ :   
โปรแกรมข้างต้นเป็นราคาโปรโมชั่นจากสายการบิน เมื่อจองทัวร์แล้ว ชำระเงินค่ามัดจำ ค่าทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิก เลื่อนเดินทางได้  และกรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 8  ท่าน กรณีไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อน 7 วัน นับจากวันเดินทาง  *** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
อัตรานี้รวม  :
ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า ,
ค่ายาพาหนะนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ  ,
ค่าเรือล่องถ้ำติ่ง ,
ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น,
ค่าอากรท่องเที่ยวลาว ,
ค่าเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ 

อัตรานี้ไม่รวม :
ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถานทูตกำหนด) นักท่องเที่ยวไทยไม่ต้องทำวีซ่า ,
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ,
ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ,ค่าทำหนังสือเดินทาง //
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ) ,
ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเข้า,
ค่าทิปไกด์ คนขับรถ วันละ 150 บาท คิด 3วัน  ท่านละ 450 บาท

กำหนดเดินทาง 8 ท่านเดินทาง
กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน

29-31ม.ค.   9,999
30ม.ค.-1ก.พ.   10,999
5-7 ก.พ.    9,999
6-7 ก.พ.   10,999
12-14ก.พ.   9,999
13-15ก.พ.   10,999
26-28ก.พ.   9,999
27ก.พ.-1มี.ค.   10,999
4-6 มี.ค.   9,999
5-7มี.ค.   9,999
6-8มี.ค.   10,999
12-14มี.ค.   9,999
13-15มี.ค.   10,999
19-21มี.ค.   9,999
20-22มี.ค.   10,999
26-28มี.ค.   9,999
27-29มี.ค.   10,999
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2015, 05:55:32 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ santafe

  • เพื่อนใหม่
  • กระทู้: 2
10 ข้อคิด ถ้าหนุ่มทำงานริจะจีบสาวมหาวิทยาลัย!
1. เธอกำลังอยู่ในวัยรุ่น วัยที่ฮอร์โมนหนุ่มสาวกำลังพลุ่งพล่านRoyal1688 จึงมักควบคุมอารมณ์และสถานการณ์ได้ไม่ค่อยดี ในขณะที่คุณผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้ว มีความสุขุมมากขึ้น สามารถรับมือความแปรปรวนของอารมณ์เธอได้ดี แถมยังใช้ประสบการณ์ที่มีมากกว่า ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์กับเธอได้ เป็นที่พึ่งทางใจของเธอได้ดี ข้อนี้ถือเป็นความได้เปรียบของคุณGoldclub Slot     
2. แต่ในขณะเดียวกัน ช่องว่างของอายุที่ต่างกันนี้เองที่กลายเป็นปัญหาในหลายๆ โอกาส และการจะจูนให้ลงตัวเป็นเรื่องยากซะด้วย ข้อนี้คุณเสียเปรียบเด็กหนุ่มมหา'ลัยแน่นอน
รวบรวมความบรรเทิงทั้งหมดไว้ที่นี้ เพิ่มความท้าทายในแต่ละวันไม่น่าเบื่อ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น รับเงินจริงตลอด 24 ชม.เชิญมาลองสัมผัสมิติการเสี่ยงทายใหม่แบบออนไลน์Sbobet