ฮานอย ฮาลอง เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ท่านละ 9,999 บาท  (อ่าน 1057 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

ฮานอย ฮาลอง เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ท่านละ 9,999 บาท

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ ฮานอย * อาหารเย็น
14.00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Vietjet Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
16.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่ VJ902 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
18.05 น. ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก EASTIN EASY HOTEL /SANTA BARBARA HOTEL / SUNNY3 /MOON VIEW Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน ระดับ 3ดาว

วันที่ 2  สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านลุงโฮ เจดีย์เสาเดี่ยว  ฮาลอง  ไนท์มาร์เก็ต  อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์  (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวดชม ทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน จากนั้น ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้น พุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ –หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ได้มีพระโอรส สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นกลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวันแบบ เฝอเวียดนามแท้
บ่าย       นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / อิสระช๊อปปิ้งที่ตลาดไนท์มาเก็ต นำท่านเข้าสู่ที่พัก
               GOLDEN   HOTEL / BLUE SKY  / NEW STAR  หรือระดับใกล้เคียงกัน  ระดับ 3 ดาว

วันที่ 3 ล่องอ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า ฮาลอง ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
       
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือ ชมอ่าวฮาลองเบย์ ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่ เกาะน้อยใหญ่กว่า 1900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก” โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชมถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำ แห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ บรรยากาศภายในถ้ำท่านจะสัมผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้งรูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือฮาลอง
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)
บ่าย        ถึงท่าเรือฮาลอง จากนั้น กลับสู่ นครหลวงฮานอย โดยระหว่างทาง นำท่านแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการที่เมืองไฮดวง (Hai Duong) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมายเป็นของฝากคนทางบ้าน และยังเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการอีกด้วย  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (โดยระหว่างแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ) เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองมากมาย เป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้ เมื่อเดินทางถึงฮานอยนำทุกท่านชม สะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบชมวัดหงอก เซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้น ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่าในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ช้อปปิ้ง ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย
ค่ำ          นำทุกท่าน    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก EASTIN EASY HOTEL /SANTA BARBARA HOTEL / SUNNY3 /MOON VIEW Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน  ระดับ 3ดาว

วันที่ 4  วิหารวรรณกรรม ฮานอย  สนามบินสุวรรณภูมิ    อาหารเช้า
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม วิหารวรรณกรรม หรือ ชื่อเวียดนามว่า‘วันเหมียว’ เป็นวัดโบราณแห่งหนึ่งของเวียดนาม ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบพันปี และถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม เช่นเดียวกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ ‘วัดโพธิ์’ ในบ้านเรา ได้ชื่อว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง แรกของประเทศไทย วัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1070 เพื่ออุทิศให้นักปราชญ์ชาวจีน คือขงจื้อ สร้างเป็นวิหารโล่งล้อมรอบสระน้ำ สมัยก่อนที่นี่เป็นวัดและเป็นแหล่งศึกษาวิชาชั้นสูงของบรรดาโอรสของกษัตริย์ และขุนนาง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ร่ำเรียนมาใช้ในการปกครองประเทศ ต่อมาได้ขยายขอบเขตมาถึงบุตรของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เมื่อเรียนจบ และสอบผ่านเป็นจอหงวน .. ก็จะได้รับการสลักพระนาม และสลักชื่อบนแผ่นศิลาที่อยู่บนหลังเต่า ซึ่งเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดฉลียวและมีอายุยืนยาว เช่นเดียวกับความรู้ ซึ่งจะได้รับการสืบทอดไปชั่วลูก ชั่วหลาน ตราบนานเท่านาน   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน นอยไบ
13.10 น.เดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน VJ901
15.05น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ   

ผู้ใหญ่  9,999 บาท   ไม่มีราคาเด็ก    พักเดี่ยว 2,000  บาท
ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี


เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974