ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน ท่านละ 11,900 บาท  (อ่าน 1920 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง
ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน ท่านละ 11,900 บาท
เมื่อ: มกราคม 15, 2015, 05:05:15 pm

เวียดนาม ซาปา ฮานอย 4วัน3คืน  โปรโมชั่น Winter Love Sapa 
เที่ยวเมืองซาปา หน้าหนาว เมืองตากอากาศบนหุบเขา ที่อากาศเย็นสบายทั้งปี 
เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีหิมะตก เที่ยวหมู่ชาวเขา ชมนาขั้นบันได วิวแบบพาโนรามา 
เที่ยวเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้ง 36สาย


วันที่  1 กทม ฮานอย  อาหารค่ำ
14.00 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Vietjet Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
16.10 น.    ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่  VJ902 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
18.05 น.    ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าและสัมภาระ นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่เมืองฮานอย  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม DELIGHT HANOI 3 * หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สอง     ฮานอย ลาวไก ซาปา หมู่บ้านทาวัน  หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต      อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า               บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม  หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากโนยบ่าย-ลาวไก ( 40+245 Km โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. )  เป็นทางด่วนสายใหม่พึ่งเปิดเมื่อเดือนกันยายน 2546 เดินทางสู่เมืองลาวไก ระหว่างทางชมทัศนียภาพ ขุนเขาที่สวยงาม
เที่ยง          เดินทางถึงเมืองลาวไก   บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย            หลังอาหารเดินทางขึ้นสู่เมือง ซาปา ระหว่างท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของขุนเขา ทะเลหมอก และนาขั้นบันได ผ่านชนเผ่าต่างๆสองข้างทาง  และสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นสุดๆ ช่วงหน้าหนาวของซาปาจะมีโอกาสได้ชมและสัมผัสหิมะ เพราะซาปามีหิมะตกเกือบทุกปี ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชม.ไต่ระดับความสูง คดเคี๊ยวของเส้นทาง ตามไหล่เขา  นำท่านสู่ชมสพานหวาย ณ หมู่บ้านชาวเขา ทาวัน (Tavan Village) ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา และชมนาขั้นบันไดที่ถือว่าสวยที่สุดในเอเซีย ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นำท่านเดินเท้าเที่ยวชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชน เผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งดำและเรดเซา จากนั้น นำท่านเดินทาง สู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ หมู่บ้านชาวกลุ่มน้อยดูนาขั้นบันไดของชาวเขา  ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได นำท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ระหว่างท่าน สามารถชมโรงงานผลิตไฟฟ้า และน้ำตกที่สวยงาม เป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยงาม
ค่ำ                 บริการอาการค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินเล่นที่ Love market เข้าที่ พักตามอัธยาศัย
                   พักที่  SUNNY MOUNTAIN SAPA Hotel 3 ดาว ระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สาม    ซาปา  น้ำตกเงิน   เลากาย ฮานอย ช้อปปิ้ง 36สาย                    อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า               บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเช้านำท่านชมตลาดชาวเขาซาปา ชมวิถีชืวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนำสินค้ามาขายในยามเช้า ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก  จากนั้น นำท่านเดินเที่ยว ภูเขาปากมังกร ฮาร์มยอน  ขึ้นเขาหน่อยนะครับ ใช้เวลาเดินประมาณ 2  ชั่วโมง เปไปดูดอกไม้บนยอดเขา  บนภูเขาจะมีสวนดอกไม้เมืองหนาวสวยงาม และท่านสามารถมองชมทัศนียภาพของทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา บรรยากาศสุดๆเลยครับ ให้เราชม บริการชุดชาวเขาให้เช่าถ่ายรูปด้วยครับ ถ้าอากาศดีสามารถเห็นวิวเมืองซาปาได้ 
เที่ยง              บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย             ออกเดินทางสู่หมู่บ้าน Thac Bac  ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม   สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่สู่ฮานอย  โดยเส้นทางด่วนจาก ลาวไก ( 40+245 Km โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ) ถึงฮานอย นำท่านไปช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย กับสินค้าหลากหลาย ทั้งงานฝีมือ ของที่ระลึก กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ในราคาถูก
คำ               ถึงฮานอย   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม DELIGHT HANOI 3 * หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สี่          ฮานอย สุสานโฮจิมินห์  เจดีย์เสาเดี่ยว สนามบินสุวรรณภูมิ                      อาหารเช้า
เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร จากนั้น นำท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวดชมทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน จากนั้น ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้น พุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ได้มีพระโอรส สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นกลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน นอยไบ
13.10 น.      เดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน VJ902
15.05 น.       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี


วันเดินทาง

22-25ม.ค.   11,900
29ม.ค.-1ก.พ.   12,900
5-8 ก.พ.   12,900
12-15 ก.พ.   12,900
26ก.พ.-1มี.ค.   12,900
1-4 มี.ค.   14,900
11-14เม.ย.สงกรานต์   15,900
12-15เม.ย.สงกรานต์   15,900
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2015, 06:00:43 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974