มุ่ยเน่ ดาลัด เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน 13,900 บาท  (อ่าน 2282 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

ท่าเรือมุยเน่  ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ลำธาร fairy stream
ดาลัด บ้านเพี้ยน นั่งกระเช้าไฟฟ้า พระราชวังฤดูร้อน สวนดอกไม้เมืองหนาว น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) โฮจิมินทร์ 4 วัน 3 คืน


วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)                      อาหารเย็น
11.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชั้น 4) เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ท แอร์ (G) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน...
14.00 น.   ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ 802
15.30 น.   เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง อันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
18.30 น.   เดินทางถึงเมืองมุยเน่… รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MUINE PARADISE HOTEL//DOIDONG RESORT/Nam Hai Hotel  หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 2     ท่าเรือมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ทะเลทรายขาว-ลำธาร FAIRY STREAM-ดาลัด อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนำท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านออกเดินทางสู่เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม “ปารีสแห่งอินโดจีน” ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลามดง บนระดับความสูงกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี โอบล้อมด้วยหุบเขาสูง แวดล้อมไปด้วยไร่กาแฟ สวนดอกไม้เมืองหนาว และป่าสน ตัวอาคารบ้านเรือนล้วนปลูกสร้างในแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส เนื่องจากในช่วงที่เวียดนามเป็นเมืองอาณานิคม เมืองนี้คือแหล่งพักตากอากาศยอดนิยมของชาวฝรั่งเศสและเศรษฐีนั่นเอง (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
   ที่พัก CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 3     บ้านเพี้ยน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) โบสถ์รูปไก่  อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” จากนั้นนำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า “เคเบิลคาร์” ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้นสู่จุดชมวิว ให้เวลาท่านได้ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน วังที่ประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม ในยามที่พระองค์เด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอำนาจอีกด้วย!!
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ชมและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปี ในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลัด สมควรแก่เวลา นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!
นำท่านชม โบสถ์รูปไก่ เป็นโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศสที่ใหญ่และสวยงาม
ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
   ที่พัก CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 5 ดาลัด-นครโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ                                   อาหารเช้า,เที่ยง
06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ สนามบินเมืองดาลัด
09.55 น.   ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ VJ 331
10.45 น.   เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ หลังผ่านพิธีการทางสนามบินเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          จากนั้นนำท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบถส์ทรงสูงที่สร้างในสมัยเวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมฝรั่งเศส เป็นโบถส์ประจำเมืองไซ่ง่อน และใกล้ๆกันนำท่านชม ศาลาไปรษณีย์กลาง เป็นอาคารทรงยุโรป ภายในสวยงามมาก จากนั้นชมผ่าน อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่หน้าศาลาว่าการ ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ตลาดเบนทัน กับสินค้าราคาถูก  จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.35 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ 803
18.05 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

กำหนดวันเดินทาง

1-4มี.ค.    13900
20-23มี.ค. 13900
28-31มี.ค.  13900
4-7 เม.ย.    13900
11-14เม.ย.  15900
12-15เม.ย.  15900
25-28เม.ย.   13900

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินตลอดเส้นทาง ตามที่ระบุในรายการ ชั้นประหยัด พร้อมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงของทางสายการบิน
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 ดาว จำนวน 3 คืน (ในเมืองมุยเน่ 1 คืน และในเมืองดาลัด 2 คืน)
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าพาหนะนำเที่ยวตลอดรายการ ตามที่ระบุ พร้อมบัตรเข้าชมสถานที่
6. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่านละ 15 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
1.   ค่าทำหนังสือเดินทาง
2.   ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าทำเอกสารการขออนุญาตกลับเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย (เฉพาะผู้เดินทางที่ใช้หนังสือเดินทางต่างด้าว-ต่างชาติ)
3.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่ามินิบาร์, โทรศัพท์-โทรสาร, ค่าซักรีด, ค่าพาหนะนำเที่ยวนอกเวลาหรือนอกเหนือรายการ
4.   ค่าอาหาร-เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมเอง
5.   ค่าทิปมัคคุเทศก์-หัวหน้าทัวร์-คนขับรถ 5 USD/วัน/ท่าน (หรือ 20 USD/ทริป/ท่าน) และพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
6.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีบริการ กรณีต้องการ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2015, 09:34:08 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974