15-16 สิงหาคม 2558 ชวนล่องเรือสำราญระดับโลก (super star cruises) 4999 บาท  (อ่าน 8426 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,037
  • บ้านพักนักเดินทาง

15-16 สิงหาคม 2558 ชวนล่องเรือสำราญระดับโลก (super star cruises) 4999 บาท
2 วัน 1 คืน เริ่มจาก หาดใหญ่
....เที่ยวราคา ทุน เริ่มจาก หาดใหญ่ อาหาร 2 มื้อ.......ราคาเรือปรับเปลี่ยนได้ กรณี ได้ห้องติดวิว หรือ ได้ห้องราคาที่แพงกว่า แต่ละชั้นราคาไม่เท่ากัน ณ วันนี้ 10 ท่านแรก ได้ราคา 4999 บาท แน่นอนค่ะ ว่าง 3 ที่............10 ท่านต่อไป ต้องเช็คราคาเรือ ก่อนจองค่ะ

ชมปีนัง มนต์ขลังเมืองเก่า “เมืองมรดกโลก”

วันที่ 1 หาดใหญ่ - ปีนัง – ล่องเรือส ำราญ สตาร์ครูซ ( - / - / เย็น )
07.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ..................นำท่านเดินทางสู๋ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของ ประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีต้ัม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ...( เวลามาเลเซีย เร็วกว่าเวลาไทย 1 ชัวโมง ) ่นำท่านข้าม สะพานปีนัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม.
12.00 น. ถึงเกำะปี นัง Penang Island “เมืองมรดกโลก” หรือที่คนไทยรู้จักในนามเกำะหมำก “ไข่มุกแห่งตะวันออก” ชมความพิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันตกและตะวันออกอันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา
บ่าย นำท่านสู่ท่าเรือ Sweettenham Pier เช็คอินขึ้นเรือสตาร์ ครูซส์ Star Cruises เรือสำราญระดับโลก
17.00 น. ลงทะเบียนข้ึนเรือสตาร์ ครูซส์ซูเปอร์สตาร์ลิบร้า สามารถลงทะเบียนได้ต้ังแต่เวลา 17.00 – 19.00 น. เวลามาเลเซีย )
21.00 น.ออกเดินทางจากท่าเรือสู่น่านน้ำสากล ท่านผู้โดยสารจะได้พบกบความสนุกสนานที่ไม่ซ้ำแบบใคร บนเรือสำราญระดับโลกกับกิจกรรมสันทนาการและความบันเทิงหลากหลายแบบที่คุณสามารถเลือกได้ไม่รู้จบ พร้อมความหรูหราและทันสมัย ระดับโลกบนเรือที่ช่วยให้การพักผ่อนในฝันของคุณเป็นจริงอย่างสมบูรณ์แบบ

( ท่านสามารถเพลิดเพลินกบสิ่งอำนวยความสะดวกได้ จากคู่มือเดินทางในห้องพักของท่าน )
เย็น บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร แบบบุฟ่เฟ่ต์นานาชาติ ( 1 ) จากนั้น เชิญท่านเพลิดเพลินกับ กิจกรรมส่วนตัว

วันที่ 2     ปีนัง - หาดใหญ่ ( เช้ำ / - / - )

เช้า อรุณสวัสด์ิยามเช้ากับกลิ่นไอทะเล บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร แบบบุฟ่เฟ่ต์นานาชาตินานาชาติ ( 2 )
08.00 น. นำท่าน สู่ท่าเรือเทียบท่าที่ Sweettenham Pier
09.30 น. นําท่าน ชมเมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปื นคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครง ที่ 1 City Hall  ชม วัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดพม่ำ ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตร ตระการตา น าท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่วัดเขำเต่ำ ชมเจดีย์หมื่นพระ แวะช้อปปิ้ งสินค้ำพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมเปี้ยะ,บะกุ๊ดแต, น้ำมันนวดแกปวดเมื่อยเปนตน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ( ตามอัธยาศัย) จากนั้นเดินทางต่อสู่จังโหลน
บ่าย ถึง ดิวตี้ฟรีจังโหลน อิสระให้ท่านซ้ือของฝาก เหล้า - บุหรี่ - เครื่องส าอาง ขนมต่างๆ เดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับ
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ ) เวลาท้องถิ่น เวลามาเลเซีย เร็วกว่าเวลาไทย 1 ชั่วโมง

อัตราบริการนี้รวม :
• รถตูบริการนําเที่ยว พรอมเจาหนาที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
• ที่พัก 2 คืน พักหองละ 2 - 3 ทาน กรณี ไมครบคูหรือไมประสงคพักเดี่ยว
• อาหารตามที่ระบุในรายการ
• คาลองเรือ Star Cruises ชมบรรยากาศทะเลป นัง
• ซิตี้ทัวร + คาเขาชม + ธรรมเนียม ตามรายการ
• คาประกันอุบัติเหตุ และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 1,000,000 ตามเงื่อนไขแหงกรมธรรม

อัตรานี่ไม่รวม :
• ค่าทําหนังสือเดินทาง
• ไม่รวมค่าเข้าชมปีนังฮิลล์ ท่านละ 30 RM (หากประสงค์จะขี้น)
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหักคืน ณ ที่จ่าย  และภาษีอื่นๆ
• ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการ

10 ท่าน เดินทาง เป็นทริปชวนกันเที่ยวในราคาทุนแบบสำรวจเส้นทาง เหมาะสำหรับท่านที่ไม่เคยล่องเรือ star cruises ครั้งนึ่ง ในชีวิต

...

ยืนยันการร่วมทริป   โอนเงินเต็มจำนวน 4999 บาท
มาที่  นางสาวชลีพร ชูชีพ
ธนาคารกรุงเทพ ส่าขาพุทธมฯฑล
247 - 045 - 3198
มัดจำแล้ว แฟกซ์ 028889097 หรือ
เมล mamgapee@hotmail.com
โทรแจ้ง คุณเอ 0814977974
Line  Id  = trekkerhut
หรือ mamgapee« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 26, 2015, 12:31:39 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
Re: 1-2 สิงหาคม 2558 ชวนล่องเรือสำราญระดับโลก (super star cruises) 4999 บาท
ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2015, 10:08:04 am
1-2 สิงหาคม 2558 ชวนล่องเรือสำราญระดับโลก (super star cruises) 4999 บาท
2 วัน 1 คืน เริ่มจาก หาดใหญ่อัตราบริการนี้รวม :
• ที่พัก 2 คืน พักหองละ 2 - 3 ทาน กรณี ไมครบคูหรือไมประสงคพักเดี่ยว
:P :P.....คุณเอครับ.....ตกลงว่า.....พักบนเรือกี่คืนครับ..... ;D ;D
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,037
  • บ้านพักนักเดินทาง
1-2 สิงหาคม 2558 ชวนล่องเรือสำราญระดับโลก (super star cruises) 4999 บาท
ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2015, 11:18:23 am
1 คืน พอค่ะ แพงอ่ะค่ะ555555555
เดี่ยวถ้าหาถูกกว่า 4999 บาท จะแจ้งนะคะ
กำลัง ดูๆๆให้อยู่ค่ะ ไปเที่ยวกันค่ะพี่จอม
ไม่เคยนอนบนเรือ
...
เคยนอนบนเรือเจ้าชายล่องแม่น้ำโขงไปสิบสองปันนา แค่ ครั้งเดียว
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
Re: 1-2 สิงหาคม 2558 ชวนล่องเรือสำราญระดับโลก (super star cruises) 4999 บาท
ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2015, 11:30:56 am
1 คืน พอค่ะ แพงอ่ะค่ะ555555555
เดี่ยวถ้าหาถูกกว่า 4999 บาท จะแจ้งนะคะ
กำลัง ดูๆๆให้อยู่ค่ะ ไปเที่ยวกันค่ะพี่จอม
::) ::).....น่าสนใจนะครับ.....ส.1-อา.2ส.ค.2558.....ก็ว่างอยู่ซะด้วยสิ..... sm4 sm4
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
Re: 1-2 สิงหาคม 2558 ชวนล่องเรือสำราญระดับโลก (super star cruises) 4999 บาท
ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2015, 12:16:27 pm
::) ::).....น่าสนใจนะครับ.....ส.1-อา.2ส.ค.2558.....ก็ว่างอยู่ซะด้วยสิ..... sm4 sm4
:P :P.....เพิ่งได้ดูปฏิทิน.....ช่วงนั้น.....วันหยุดยาว.....ติดต่อกัน 4 วัน.....พฤ.30ก.ค.-อา.2ส.ค.2558.....(อาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา+เสาร์+อาทิตย์)..... ;D ;D
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
Re: 1-2 สิงหาคม 2558 ชวนล่องเรือสำราญระดับโลก (super star cruises) 4999 บาท
ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2015, 12:23:30 pm
:P :P.....เพิ่งได้ดูปฏิทิน.....ช่วงนั้น.....วันหยุดยาว.....ติดต่อกัน 4 วัน.....พฤ.30ก.ค.-อา.2ส.ค.2558.....(อาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา+เสาร์+อาทิตย์)..... ;D ;D
::) ::).....อาจจะขับ Vios ล่วงหน้าไปก่อน.....ตั้งแต่เย็น พ.29ก.ค.2558.....แล้วค่อยร่วมทริปด้วยกัน.....ในเช้า ส.1ส.ค.2558..... ;) ;)
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
Re: 1-2 สิงหาคม 2558 ชวนล่องเรือสำราญระดับโลก (super star cruises) 4999 บาท
ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2015, 12:26:44 pm
::) ::).....อาจจะขับ Vios ล่วงหน้าไปก่อน.....ตั้งแต่เย็น พ.29ก.ค.2558.....แล้วค่อยร่วมทริปด้วยกัน.....ในเช้า ส.1ส.ค.2558..... ;) ;)
:P :P.....อยากทราบว่า.....อา.2ส.ค.2558.....จะกลับมาถึง หาดใหญ่ ประมาณกี่โมงครับ..... ;D ;D
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,037
  • บ้านพักนักเดินทาง
1-2 สิงหาคม 2558 ชวนล่องเรือสำราญระดับโลก (super star cruises) 4999 บาท
ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2015, 01:07:34 pm
ประมาณเอานะ น่าจะ 18.00 โดยประมาณ
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,037
  • บ้านพักนักเดินทาง
1-2 สิงหาคม 2558 ชวนล่องเรือสำราญระดับโลก (super star cruises) 4999 บาท
ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2015, 01:09:05 pm
ไม่มีปัญหาค่ะพี่จอม.....วันที่ 1 สิงหาคม พบกันที่ หาดใหญ่
บริหาร กันเอง เรื่อง การเดินทาง จาก กทม ไป หาดใหญ่ นะคะ
........
มีหลายเส้นทาง
ขับรถไปเอง
รถไฟ
รถทัวร์
เครื่องบิน
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
Re: 1-2 สิงหาคม 2558 ชวนล่องเรือสำราญระดับโลก (super star cruises) 4999 บาท
ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2015, 01:24:10 pm
ไม่มีปัญหาค่ะพี่จอม.....วันที่ 1 สิงหาคม พบกันที่ หาดใหญ่
บริหาร กันเอง เรื่อง การเดินทาง จาก กทม. ไป หาดใหญ่ นะคะ
;) ;).....O.K.ครับ.....ถ้าจะไปร่วมทริปด้วย.....ต้องให้คำตอบ.....ก่อนวันที่เท่าไหร่ครับ..... ;D ;D
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,037
  • บ้านพักนักเดินทาง
1-2 สิงหาคม 2558 ชวนล่องเรือสำราญระดับโลก (super star cruises) 4999 บาท
ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2015, 01:32:25 pm
แค่รวมพลให้ได้ 10 ท่านเท่านั้นค่ะ เราก็ไปได้ในราคานี้ค่ะ พี่จอม....หนูจัดทริปสำรวจค่ะ ยังไม่ได้เคยค่ะ
สมัครไปก่อนค่ะพี่จอม....อีกหลายเดือน
แต่ถ้าท่านใด มีสมาชิก 10 ท่านแล้วแจ้งนะ จะได้ เกาะไปด้วยค่ะ ไม่ต้อง รอ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,037
  • บ้านพักนักเดินทาง
1-2 สิงหาคม 2558 ชวนล่องเรือสำราญระดับโลก (super star cruises) 4999 บาท
ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2015, 05:14:39 pm
โปรโมชั่น สายการบิน นกแอร์  กทม หาดใหญ่ ท่านละ 694 บาท วันนี้ถึง 2 มีนาคม 2558 นะคะ
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
โปรโมชั่น สายการบิน นกแอร์  กทม หาดใหญ่ ท่านละ 694 บาท วันนี้ถึง 2 มีนาคม 2558 นะคะ
:'( :'(.....จองตั๋วไม่ทัน..... :( :(
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
:'( :'(.....จองตั๋วไม่ทัน..... :( :(
:P :P.....เมื่อไหร่จะมีอีกครับ..... ;D ;D
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,037
  • บ้านพักนักเดินทาง
จับกรุ๊ป 10 ท่าน
ไปวันไหนก็ได้
สำหรับชาวtrekkerhut
จัดให้ค่ะ
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974