เก็นติ้ง - ปุตราจายา - กัวลาลัมเปอร์ - ปีนัง 4 วัน 3 คืน เริ่มจาก กทม 7,700 บาท  (อ่าน 2309 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง

เก็นติ้ง - ปุตราจายา - กัวลาลัมเปอร์ - ปีนัง 4 วัน 3 คืน เริ่มจาก กทม
สนุกนั่งกระเช้าไฟฟ้าเก็นติ้งฯ    ตึกแฝดปิโตรนัส    ชมมัสยิดสีชมพู    ชมเมืองมรดกโลกปีนัง    ช้อปปิ้ง KLCC,ดิวตี้ฟรีจังโหลน


กำหนดการเดินทาง (ดูจากตารางท้ายโปรแกรม)

วันที่ 1        กรุงเทพฯ – จังหวัดสงขลา (อำเภอสะเดา)   

15.00 น.   พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณสถานีรถไฟสามเสน เจ้าหน้าที่วิชั่นทัวร์รอรับท่านอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าและสัมภาระ พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP สู่ อ.สะเดา จังหวัด
สงขลา
เย็น   อิสระอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)      คืนนี้พักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์ .............

วันที่ 2 สะเดา – กัวลาลัมเปอร์ – ตึกแฝด – ช้อปปิ้ง KLCC         (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า    เดินทางถึง อ.สะเดา จังหวัดสงขลา
   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศ มาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ ด่านบูกิต คายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์  สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ  (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1   ชั่วโมง)
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) จากนั้นเดินทางต่อ ... 
บ่าย    เที่ยวชม กัวลาลัมเปอร์ garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับประดาไปด้วยต้นไม้และพุ่มดอกไม้ที่สวยงามตระการตา นําชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran  Merdeka ศูนย์กลางของกรุงฯ ชม เสาธง สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ทหารม้าและทหารราบประจําพระองค์ ผ่านชมทัศนียภาพของ เมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower ที่มีความสูง 421 เมตร ตึกแฝด หรือ     ตึกปิโตรนัส ที่มีความสูง 452 เมตร จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า KLCC SURIA ใต้ตึกแฝด ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ 3)
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Pudu Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ปุตราจาย่า – เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์      (เช้า/เที่ยง/-)

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ ปุตราจาย่า ซึ่งเป็นเมืองที่รวบรวมสถานที่ราชการต่างๆไว้ที่เดียวกัน ชมมัสยิดสีชมพู – พระราชวังสุลต่านรัฐสลังงอร์ ซึ่งสร้างได้อย่างสวยงามตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบ ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงต่างๆ
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครเมืองในหมอก เก็นติ้ง ไฮแลนด์ สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและ  มีความเร็วที่สุดในโลก สามารถ วิ่งได 6  เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย สัมผัส ปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดไปด้วย)
   จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเก็นติ้ง บ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สนุกสนานกับกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สลอตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21ปี ห้ามเข้า) หรือเดินเล่นชม Plaza เที่ยวชมนครแห่งความ บันเทิงต่างๆ เช่น สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World , Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า500 ชนิดที่หาชมได้ยากจากโลกใบนี้ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ําราคาตลอดปี
เย็น    รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)       สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากเก็นติ้ง กลับกรุงกัวลาลัมเปอร์
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Pudu Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ปีนัง  - จอร์จทาวน์ – ป้อมปืน – วัดไทย – วัดพม่า    (เช้า/เที่ยง/-)

07.00 น.    บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปีนัง
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
บ่าย    ชมเกาะปีนัง Penang Island หรือที่คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมาก “ไข่มุกแห่งตะวันออก” ข้ามสะพานปีนัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. ชมความพิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันตกและตะวันออก   อันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา
   ชม เมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์ สงครามโลกครั้งที่ 1  CITI HALL 
   ชมเจดีย์หมื่นพระ “วัดไชยมังคลาราม” วัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดพม่า ชมสถาปัตกรรมอันวิจิตรตระการตาแบบมัณฑะเลย์ของพม่า
   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับยังด่านจังโหลน
เย็น    ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี เช่น เหล้า บุหรี่ นาฬิกา กาแฟ ชา ขนมต่างๆ จากนั้นผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)    เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร คืนนี้พักผ่อนบนรถ ..... ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 5  กรุงเทพฯ

10.00 น.   เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
................................................................................
หมายเหตุ***ห้างหุ้นส่วนฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ 


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง   ผู้ใหญ่ (รถบัส) ท่านละ 7,700 บาท     พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท    กรุ๊ปละ 30 ท่าน
19 – 23 กุมภาพันธ์ 58
3 – 7 มีนาคม 58    
10 – 14 เมษายน 58   
11 – 15 เมษายน 58   


(ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่านั้นเพิ่มเติมเกิดขึ้นจริง)
หมายเหตุ  : ราคาดังกล่าว เป็นราคาบัสซึ่งมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางจำนวนน้อยกว่าที่ตกลง ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
   ค่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง
   ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ + น้ำดื่ม 1 ขวด / วัน / ท่าน
   ค่าที่พัก 2  คืน  (2 ท่าน หรือ  3 ท่าน  กรณีไม่ครบคู่หรือไม่ประสงค์พักเดี่ยว)
   ค่าเข้าชม+ค่าธรรมเนียมตามระบุในโปรแกรม
   ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดท่านละไม่เกิน  500,000 บาท)  และสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
   มินิบาร์/เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
   ทิปไกด์ท้องถิ่น
   ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน
   กรณีลูกค้าองค์กร ไม่รวมค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย  3 %
   ค่าหนังสือเดินทางท่านละ  1,035.-  บาท

สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปด้วย
1.   หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน เหลือ มากกว่า  6  เดือน
2.    เสื้อกันหนาว
3.   ยารักษาโรคประจำตัว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.   ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 31 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว
2.   ยกเลิกการเดินทางภายใน  15-30  วัน  คิดค่าใช้จ่าย  50  เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
3.   ยกเลิกการเดินทางภายใน  7-14  วัน   คิดค่าใช้จ่าย  80  เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4.   ยกเลิกการเดินทางภายใน  1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
 ::) ::).....สนใจทริปนี้นะครับ.....เพราะว่า.....สงกรานต์ปีนี้.....ก็ยังว่างอยู่.....(ยังไม่มีที่ไป)..... ;D ;D
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง