กฏระเบียบและข้อบังคับสำหรับผู้เช่า  (อ่าน 30771 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

กฎระเบียบและข้อบังคับสำหรับผู้เช่า หรือ ผู้อยู่อาศัยใน
"  ห้องเช่า เฮือนชบา”

1.   การชำระค่าเช่าห้อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ชำระภายในวันที่ 1- 5 ของทุกเดือน หากพ้น
    กำหนดนี้ผู้เช่าจะต้องเสียค่าปรับ เป็นเงินสด วันละ 100 บาท
2.   อนุญาตให้ผู้เช่า พักอาศัยได้ไม่เกิน ห้องละ 2 คน (ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ)
3.   การขนย้าย สิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ เข้า-ออก บริเวณ ห้องเช่า  จะต้องได้รับอนุญาต จากทางเจ้าหน้าที่
    ก่อนทุกครั้งและสามารถขนย้ายได้ ระหว่าง 8.00 น. ถึง 17.00 น.    เท่านั้น
4.   ห้ามนำบุคคลภายนอกขึ้นบนอาคารโดยไม่จำเป็น กรณีจำเป็นจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและอนุญาต
    ก่อนทุกครั้ง และ ห้ามนำบุคคลภายนอก เข้ามาพักอาศัย ชั่วคืน ชั่วคราวเด็ดขาด โดยเฉพาะในยามวิกาล
    กลางคืน เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม
5.   ผู้เช่า ต้องใช้และรักษาห้องพัก รวมทั้งอุปกรณ์ภายในห้องพักเสมือนตนเป็นเจ้าของ และหากเกิดความชำรุด
    อันเกิดจากผู้เช่า ผู้เช่าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมให้คืนตามสภาพเดิม
6.   ผู้ให้เช่า มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่า โดยจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ผู้ให้เช่าจะได้แจ้งแก่ผู้เช่าทราบถึงเหตุ
    ดังกล่าว และผู้เช่า หรือผู้อาศัย รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ทั้งหมดของตน จะต้องย้ายออกจาก ห้องเช่า ภายใน 7
    วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้ทราบถึงเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าแล้ว
7.   การย้ายออก ผู้เช่าจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ภายในวันที่ 1- 5 ของเดือน มิฉะนั้น ผู้ให้เช่ามี
    สิทธิ์บอกเลิกการเช่า โดยไม่ต้องคืนเงินประกัน
8.   ห้ามกระทำการใดๆ หรือส่งเสียงอึกทึกครึกโครม เสียงดัง ทะเลาะวิวาท อันเป็นการรบกวนห้องข้างเคียง
9.   ห้ามขีดเขียน ตอก เจาะตะปูตามผนัง พื้นห้อง หรือส่วนต่อเติมส่วนต่างๆ ของที่พักโดยเด็ดขาด เช่น ย้าย
    สวิทช์ ปลั๊ก ดวงไฟ หรือทำการต่อเติมสายไฟ เปลี่ยนลูกบิดประตู เป็นต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
    ผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น มิฉะนั้น ผู้เช่ายินยอมจะชดใช้ค่าเสียหาย ตำแหน่งละ 500 บาท
10.   ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้ามาบริเวณภายในอาคารและห้องพัก
11.   ทางเดินภายในอาคารเป็นสมบัติของส่วนรวม ผู้ให้เช่าไม่อนุญาตให้วางรองเท้า หรือสิ่งของใดๆ หน้า
    ห้องพัก โดยเด็ดขาด 
12.   ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมาย วัตถุไวไฟ หรือวัตถุลักษณะเช่นเดียวกัน อันอาจก่อให้เกิดอันตราย อัคคีภัย หรือเกิด
    อันตราย แก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ให้เช่า หรือผู้เช่าอื่นๆ รวมทั้งห้ามมั่วสุม หรือเสพยาภายในห้องพัก
    และบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด
13.   ห้ามแขวน หรือตากสิ่งของออกนอกตัวอาคาร และห้ามทิ้งสิ่งสกปรกใดๆ รวมทั้งขี้บุหรี่ทั้งในและนอก
    อาคาร
14.   ห้ามทิ้งผ้าอนามัย เศษวัสดุ หรือเศษอาหาร ลงในท่อน้ำและโถส้วม หากเกิดการอุดตัน ผู้ให้เช่าจะคิด
    ค่าบริการ ในการแก้ไขครั้งละ 500 บาท หรือ ตามจริงที่เกิดขึ้น
15.   ห้ามทิ้งขยะบริเวณรอบๆ อาคาร หรือวางไว้หน้าห้องพัก ทางเดิน ให้นำมาทิ้งที่ถังขยะส่วนกลาง ชั้นล่าง
    ตามที่   ผู้ให้เช่าได้จัดเตรียมไว้  ***และห้ามกวาดขยะลงทางเดิน
16.   สถานที่จอดรถภายในตัวอาคาร ผู้ให้เช่าจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวก และขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้เช่า
    เท่านั้น หากเกิดกรณีความเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางผู้ให้เช่า ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
17.   ทรัพย์สินภายในห้องพักของผู้เช่าซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนบุคคล โปรดระมัดระวังเพื่อป้องกันการสูญหาย และ
    หากเกิดความเสียหาย หรือสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ อันมิใช่ความผิดของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าไม่รับผิดชอบใดๆ
    ทั้งสิ้น
18.   หากการเช่า ผู้เช่าชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และอยู่ไม่ถึงกำหนดชำระค่าเช่าครบ 3 เดือน ผู้ให้เช่าไม่ต้องคืน
    เงินประกัน
19.   การส่งคืนห้องเช่า ผู้เช่าต้องตรวจดูสิ่งของต่างๆ ภายในห้องพักว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม
    ปราศจากสิ่งของชำรุด หรือเสียหาย และยินยอมเสียค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดห้องพักของตน เป็น
    จำนวนเงิน 200  บาท
20.   หากผู้ให้เช่าพบว่า มีสิ่งของภายในห้องพักชำรุด หรือเสียหาย ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ริบเงินประกันของผู้เช่าตาม
    ส่วนความชำรุด หรือเสียหายนั้น ในกรณีเงินประกันนั้นไม่พอชำระ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ให้เช่าตกลงกับผู้
    เช่า
21.   ผู้ให้เช่า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับภายใน ห้องเช่า  โดยมิต้องแจ้งให้ผู้
    เช่าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ให้เช่า จะได้มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร "ติดป้ายประกาศ" ภายใน ห้องเช่า
    และให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ วันที่ลงในป้ายประกาศนั้น
24.   ห้าม เสพ สิ่งเสพติด หรือ จำหน่าย สิ่งเสพติด สุรา เหล้า เบียร์ ของมึนเมา ทุกชนิด
25.   ให้ผู้เช่า ถอดรองเท้า ทุกชนิด ขึ้นตึก ทุกครั้ง  ป้องกัน การเดิน ย่ำเท้า รบกวน ห้องอื่น
26.   ให้ผู้เช่า อยู่พักอาศัย อยู่อาศัยอย่างสงบ รักใคร่ปรองดอง เปรียบเหมือนญาติสนิท ของตนเอง

มีคำถามเพิ่มเติมโทร คุณเอ 081-4977974
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974