ข่าวสารสมาชิก > Bear Good Project

ร่วมสร้างหัวใจสีเขียว Green Trips แบ่งปัน รักษ์โลก

(1/1)

bear+:
ความจริงเราก็จัดการท่องเที่ยวแอบอิงธรรมชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ส่งเสริมนอนตามอุทยานแห่งชาติ เลือกร้านอหาของอุทยานก่อนเป็นอันดับแรก
ไม่ทิ้งขยะ ในบิเวณที่พัก จัดเก็บ ดูแลให้ เป็นสภาพเดิม ก่อนเราเข้ามาใช้พักอาศัย

แต่การ ออกแบบการท่องเที่ยว นอกจากเรา จะเลือกมีหัวใจสเขียว ยัต้องส่งเสริมให้คนมาใช้บริการเข้าใจ
และให้ความร่วมมือ จัดการแบบ green trips จากปีนี้ เรามีเป้าหมาย ส่งเสริม สร้างการเรียนรู้ และพายามปรับการท่องเที่ยว
ให้เป็นคนหัวใจ สีเขียว

bear+:
ส่งเสริม การท่องเที่ยว เส้นทาง แบบสีเขียว ไม่ทำลายธรรมชาติ

bear+:
จัดการเดินทางรวมกันท่องเที่ยว ใช้บริการ การขนส่งสาธารณะ และไม่ทำลายส่งแวดล้อม

bear+:
ใช้บริการท่พักที่อนรักษ์ ธรรมชาติ
ถ้าเป็นการเดินป่า ก็จะไมสร้างขยะ หือทำลายสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พัก

bear+:
ให้ข้อมูลการจัดการ ท่องเที่ยว ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ กับนักเดินทาง และสมาชิกในทริป

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version