สตาร์ครูซ เกาะปีนัง 2 วัน 1 คืน เพียงท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น  (อ่าน 13267 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

อภิมหาอลังการ....แห่งท้องทะเล..น่านน้ำสากล
ท่องเรือสำราญระดับโลก... สตาร์ครูซ เกาะปีนัง

พักบนเรือสุดหรู 2 วัน 1 คืน... 2,900 บาท

ขอเสนอโปรแกรมที่ใครก็ไม่สามารถให้คุณได้ ในราคาที่คุณยากจะปฏิเสธ กับเวลาพักผ่อน  วันหยุด...สุดหรูของครอบครัว บนเรือสำราญระดับโลก สตาร์ครูซ ที่มีความสูงระดับ 12 ชั้น จะนำท่านท่องเกาะปีนัง และมหาสมุทรอินเดีย เพลิดเพลินกับกิจกรรมนานาชนิดพร้อมการบริการที่เลิศหรู ระดับเฟิร์สคลาส...ดูแลท่านดั่งญาติมิตรคนสนิท...ไปกับเงือกทอง..นะค่ะ

กำหนดการเดินทาง....  22 - 23  สิงหาคม  2553  

กรุ๊ฟเหมาครบ 10 หรือ 20 หรือ 30 หรือ 40 ท่าน..สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ค่ะ

วันที่แรก    หาดใหญ่ - เกาะปีนัง - เรือสำราญ Star Cruise    ( อาหาร   -   /  เที่ยง   /  เย็น )

08.00 น.    พร้อมกันที่สำนักงานเงือกทองทัวร์ หาดใหญ่ตรวจเช็คเอกสาร พาสปอร์ต ก่อนออกเดินทาง มีพนักงาน   เงือกทองทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้วยความอบอุ่น
09.00 น.    ถึงด่านสะเดา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งด่านไทยและมาเลเซีย จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่   เกาะปีนัง  ผ่านอลอร์สตาร์ , บัตเตอร์เวิร์ต (เวลาในประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
12.00 น.    แวะให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   ที่เมืองบัตเตอร์เวิร์ต เมืองปีนัง  ......
14.00 น.   เดินทางสู่เกาะปีนังข้ามสะพานเข้าเกาะปีนัง ความยาวทั้งหมด 13 กม. นำท่านเที่ยวชมเมืองสายวัฒนธรรม    ซึ่งเกาะปีนังได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกนำท่านช็อปปิ้งห้างเกอร์นี่พลาซ่า  ห้าง   หรูที่อยู่หน้าอ่าวเกอร์นี่ ที่มีสินค้าจากทุกมุมโลก ทันสมัยที่สุดในเกาะปีนัง หรือเลือกซื้อของใช้ส่วนตัว     เพื่อนำขึ้นเรือ
16.00 น.   นำท่านเที่ยวชมศาลากลางและที่ว่าการเมืองปีนัง เป็นต้นอาคารยุคอาณานิคม สมัยศตวรรษที่ 19    ข้าง   อาคารมีคิวสามล้อปั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะปีนัง ชมกำแพงเมืองคอร์นวอลลิส  ริมทะเล   เป็นสถานที่   ยกพลขึ้นบกครั้งแรกของ เซอร์ ฟราซิสไลท์ ในปี ค.ศ.1786 ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน เพื่อป้องกันเมือง ใน   สมัยอดีต  ชมหอนาฬิกาควีนวิคตอเรีย สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนม์มายุ 60 พรรษาของ   พระราชินีวิคตอเรีย แห่งอังกฤษ ในปี ค.ศ.1897 โดยมหาเศรษฐีชาว  ปีนัง  ชื่อเซียะห์ เช็น อ็ก   หอ   นาฬิกา   แห่งนี้สูง 60 ฟุต
17.00 น.    ลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือ Penang International Cruise Terminal แล้วอิสระ เตรียมพร้อมสู่ ความ บันเทิงต่างๆ    ของเรือ Star Cruise
19.00 น.    ดินเนอร์ ณ ห้องอาหารบนเรือ แสนโรแมนติก ณ ห้องอาหารมารีเน่อร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

วันที่สอง    ทัวร์เกาะปีนัง ? หาดใหญ่                  ( อาหาร เช้า   /   เที่ยง   /   -  )

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารมารีเน่อร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเรือ
09.00 น.    เรือเข้าฝั่ง...จากนั้นนำท่าน  จากนั้นขึ้นรถ...นำท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมและชมเจดีย์หมื่นพระ ที่   วัดเก็กล๊กซี วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย..และสวยงามระดับสุดยอดงานพุทธศิลป์
   จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ ขนม  ช็อคโกเล็ตแท้ ฯลฯ
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดไชยมังคลา   ราม วัดไทยในปีนังและชมวัดพม่าที่อยู่ตรงข้ามกัน........จากนั้นเดินทางกลับประเทศไทย.......
16.00 น.   ถึง FREE ZONE ห้างสรรพสินค้าใหญ่ทันสมัยปลอดภาษี ติดชายแดน มีสินค้าจำหน่ายยอดนิยมและของ   ฝากทุกชนิด อาทิ สุรา บุหรี่ นาฬิกา น้ำหอม ปากกา แว่นตา เสื้อผ้า อาหาร ขนม  ฯลฯ
   ถึงด่านสะเดา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ประเทศไทย
18.30 น.    ถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจทุก ๆ ท่าน..........      

อัตราค่าบริการ  ออกเดินทาง ไป-กลับ เริ่มจากหาดใหญ่

ราคาท่านละ 2,900.- พักบนเรือห้องละ 2  ท่าน    (อัพเกรดเป็นห้อง Deluxe มีหน้าต่างกระจก เพิ่มท่านละ 700.-)        เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ ท่านละ 1,400 บาท.- พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง  พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800.-  

อัตรานี้รวม    ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตลอดการเดินทาง / ค่าที่พักบนเรือ 1 คืน ห้องอินไซด์สเตทรูม ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 4 มื้อ / ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของเมืองไทยประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม ค่าหนังสือเดินทาง / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ

หมายเหตุ
1.        กรุ๊ฟต้องครบ 10 คน 20 คน 30 คน ออกเดินทาง หากไม่ครบราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
2.    เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริษัทได้จองโรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยู่ในเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทางแล้วท่านจะ   แยกตัวหรือจะไม่ใช้บางสิ่งบางอย่างในรายการไม่สามารถหักคืนเงินได้
3.    บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
4.    รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.    บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน การจราจร ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ   ควบคุม      ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความ   ล่าช้า หรือ   จากอุบัติเหตุต่างๆ
6.    ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล    การจราจร   ติดขัดหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง   จากไทย และ   ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7.    หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย   การบิน    จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้   โดยไม่   แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.    หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรุณาตรวจสอบและรับผิดชอบเองและบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มี   จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9.    ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง   มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10.    ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ   ประมาท   ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.    เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข   ข้อตกลงต่างๆ ที่   ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974