ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เพียง 9,900 บาทเท่านั้น สายการบิน happy air  (อ่าน 2163 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

มรดกโลก หลวงพระบาง  3 วันทัวร์(HPY)

เดินทาง ทุกวันพุธ, ศุกร์ และอาทิตย์

   เชิญผู้มีเกียรติ สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง พระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ พระธาตุแตงโม พระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม และอื่นๆ อีกมากมาย  

กำหนดการเดินทาง                   10-12 กย./ 15-17 กย./ 17-19 กย./ 22-24 กย./   29 กย.-1ตค. 53  

วันแรก       กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์

10.30 น.   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4  ประตูทางเข้าที่ 2-3 เคาน์เตอร์ 7D เคาน์เตอร์สายการบินแฮปปี้แอร์  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
12.30 น.   เหินฟ้าสู่หลวงพระบาง โดยสายการบิน แฮปปี้แอร์ เที่ยวบินที่ HPY1551
14.30 น.   ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ ?ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี? เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง    แล้วนำชมวัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ปี ค.ศ.1503-1504 วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมชาวลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม วัดวิชุนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบางและเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ ผ่านการซ่อมมาหลายยุคสมัยทำให้พุทธสถาปัตย์วัดวิชุนมีความโดดเด่นแตกต่างจากวัดอื่นๆ จากนั้นนำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี   ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  ใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน   มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง  ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์พลาซา อิสระ
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำร้านหลวงพระบาง หลังอาหารเข้าที่พักโรงแรมเมืองหลวง / โรงแรม เลอ พาราโซล บลอง หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย  


วันที่สอง               บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางสี

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.   นำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ถึงถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นล่องเรือสู่บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่าย  และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่าย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันร้านอินโดไชน่าสปีริต
บ่าย   ออกเดินทางไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงามเลือกซื้ออิสระ จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกตาดกวางสี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางสี  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำร้านมีไชยผล หลังอาหารพักผ่อนอิสระ หรือจะชมแสง เสียง ยามราตรี ตามอัธยาศัย  พักโรงแรมเมืองหลวง / เลอ พาราโซล บลอง หรือเทียบเท่า

วันที่สาม      ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์(พระราชวังเก่า)วัดเชียงทอง-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ

05.30 น.     ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้า
   ชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา   ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข  ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง  นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น.   นำชมวัดใหม่สุวันพูมาราม วัดที่ประทับของอดีตพระสังฆราชลาว ซึ่งเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามในศิลปแบบอูบมุง แล้วชมพิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับนั้น
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันร้านปากห้วยมีไชย
บ่าย   ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน   
15.00 น.   เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแฮปปี้แอร์ เที่ยวบิน HPY1552
17.00 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ

***มรดกโลก หลวงพระบาง3วัน(HPY)โปรโมชั่น กย.53***


อัตราค่าบริการ      ผู้ใหญ่ ท่านละ      9,900   บาท  (กรุ๊ปละ 16-30  ท่าน)  
         เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี      9,900   บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง)
         พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ      1,800   บาท

อัตรานี้รวม   ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ/ ค่าภาษีสนามบินลาว/ ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ / ค่าอาหารตามระบุในรายการ / ค่ารถท่องเที่ยว / ค่าล่องเรือน้ำโขง / ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาล / บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

อัตรานี้ไม่รวม   ค่าทิบไกด์และคนขับรถ/ ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ / ค่ามินิบาร์ในห้องพัก / ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% /ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7% และอื่นๆที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ

เอกสารที่ใช้      พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน  มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

หมายเหตุ :   โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 06, 2010, 12:16:00 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974