ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เพียง 18,900 บาทเท่านั้น สายการบิน ลาว  (อ่าน 2152 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

มรดกโลก หลวงพระบาง  4 วันทัวร์(QV)

เชิญผู้มีเกียรติ สัมผัสบ้านพี่เมืองน้องมรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางสี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย

กำหนดการเดินทาง  
      
14-17 ตค./ 28-31 ตค./2-5 ธค./ 23-26 ธค.53 ตค./
21-24 ตค./ 18-21 พย./ 16-19 ธค.53


วันแรก       กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่-พิพิธภัณฑ์-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์พลาซ่า

08.30 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่  8  เคาน์เตอร์ R  แถว R23-24  สายการบินลาว(QV) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ
10.50 น.    เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง  โดยสายการบินลาว  เที่ยวบิน QV643
12.30 น.   ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ ?ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี? เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารกลางวันร้านหลวงพระบาง หลังอาหารชมวัดใหม่สุวันพูมาวัดที่ประทับของพระสังฆราชลาว ซึ่งเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามในศิลปแบบอูบมุงชมพระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิตของลาวปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ นมัสการพระบางพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและชมหอพระบางที่กำลังอยู่ระหว่างการตกแต่งอย่างสวยงาม  
17.00 น.   นำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี   ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  ใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน   มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง  ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์พลาซ่าอิสระตามอัธยาศัย
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำร้านมีไชยผล หลังอาหารอิสระ พักโรงแรมเมืองหลวง / เลอ พาราโซล บลอง / โรงแรมซันเว / โรงแรมพูสี / โรงแรมมโนลัก หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระ หรือจะชมแสง เสียง ยามราตรี ตามอัธยาศัย

วันที่สอง          ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางสี-วัดพระบาทใต้

05.30 น.     ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้า
   ชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา   ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข  ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง  นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.   เดินทางสู่บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่าย  และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่าย แล้วนำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ถึงถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันร้านปากห้วยมีไชย
บ่าย   เดินทางไปน้ำตกตาดกวางสี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางสี  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ จากนั้นนำชมพระอาทิตย์อัสดงที่วัดพระบาทใต้ ถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกที่สาดแสงกระทบผิวน้ำ ซึ่งเป็นภาพที่สวยงาม
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำร้านริมคาน หลังอาหารอิสระ พักโรงแรมเมืองหลวง / เลอ พาราโซล บลอง / โรงแรมซันเว / โรงแรมพูสี / โรงแรมมโนลัก หรือเทียบเท่า

วันที่สาม      วัดเชียงทอง-ร้านโพธิสัต-วัดแสนสุขาราม-บ้านมรดกโลก-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-วัดป่าโพนเพา-บ้านผานม-บ้านช่างฆ้อง

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น.   นำชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และศรีสว่างวงศ์วัฒนาเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้างความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง จากนั้นไปร้านโพธิสัต ซึ่งเป็นร้านทำเครื่องเงินที่เก่าแก่ของหลวงพระบาง ชมและเลือกซื้ออิสระ แล้วชมวัดแสนสุขาราม ชมบ้านมรดกโลก ที่องค์การยูเนสโก ได้อนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังศึกษา
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันร้านเทพบุปผา
บ่าย   นำชมวัดวิชุน สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ปี ค.ศ.19503-1504 วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม วัดวิชุนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ ผ่านการซ่อมมาหลายยุคสมัย ทำให้พุทธสถาปัตย์ของวัดวิชุนมีความโดดเด่นแตกต่างจากวัดอื่นๆ ชมวัดป่าโพนเพา ซึ่งเป็นวัดกรรมฐาน สงบ ร่มรื่น ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางได้อีกมุมมองหนึ่ง แล้วไปช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงาม จากนั้นเดินทางไปบ้านช่างฆ้อง เป็นหมู่บ้นทอผ้าพื้นเมืองและทำกระดาษสา ให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากคนทางบ้านตามอัธยาศํย  
18.30 น.   รับประทานอาหารค่ำร้านตำหนักลาว หลังอาหารอิสระ พักโรงแรมเมืองหลวง / เลอ พาราโซล บลอง / โรงแรมซันเว / โรงแรมพูสี / โรงแรมมโนลัก หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารอำลาเมืองหลวงพระบางเดินทางไปสนามบิน  
08.00 น.   เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว  เที่ยวบินที่ QV633
09.40 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ
***มรดกโลก หลวงพระบาง4วัน(QV)ตค.-ธค.53***

อัตราค่าบริการ      ผู้ใหญ่ ท่านละ       18,900  บาท  (กรุ๊ปละ 16-20  ท่าน)
         เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี      16,900   บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง)
         พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ        3,000   บาท


อัตรานี้รวม   ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ / ค่าภาษีสนามบิน /  ค่าที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ / ค่าอาหารตามระบุในรายการ / ค่ารถท่องเที่ยว / ค่าล่องเรือน้ำโขง / ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงิน ท่านละ 400,000 / 200,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

อัตรานี้ไม่รวม   

ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด   / ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ / ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% / และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

เอกสาร     พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน / มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า


เอกสารการเดินทาง        

พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน / มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

หมายเหตุ :   

โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 27, 2010, 05:27:10 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974