ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล-เฮโฮ 7 วัน 6 คืน 27,900 บาท ด่วน  (อ่าน 6874 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล-เฮโฮ 7วัน 6คืน

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ....นมัสการมหาบูชาสถาน
เจดีย์ชเวสิกอง (พุกาม)-พระมหามัยมุนี (มัณฑะเลย์)
เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองเมืองพม่า
โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย (FD)
เมนูพิเศษ : สลัดกุ้งมังกร... เป็ดปักกิ่ง...


กำหนดการเดินทาง :    16-22 ตุลาคม 2553

วันแรกของการเดินทาง :   กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-การเวกโชว์   (-/-/D)             

15.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
16.35 น.   เหิรฟ้าสู่สนามบินกรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3772
17.20 น.   เดินทางถึงสนามบินมิงกะลาดง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบไกด์ และนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ เข้าตัวเมืองย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวกก์ พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงามอ่อนช้อยบนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้างเลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวกก์สัตว์ในป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง
ที่พัก   โรงแรม CHARTRUIM // PARKROYAL // KANDAWGYI HOTEL หรือเทียบเท่า   (ย่างกุ้ง)

วันที่สองของการเดินทาง :   ย่างกุ้ง ? ทะเลเจดีย์พุกาม ? เจดีย์ชเวสิกอง ? วัดนันพญา ? วัดมนูหา ? มหาเจดีย์ธรรมยังยี (B/L/D)

05.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง
06.15 น.   เหิรฟ้าสู่เมืองพุกาม (BAGAN) โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9 009
07.15 น.   เดินทางถึงสนามบินพุกาม นำท่านชมเมือง ?ดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์? ที่มีอายุกว่า 200ปี ของกษัตริย์    อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่มิงกาลาเจดีย์
จุดชมทะเลเจดีย์อันตระการตาแห่งเมืองพุกาม ชมเจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON) เจดีย์ทองแห่งชัยชนะที่พม่ามีเหนือมอญ ชมทะเลเจดีย์อันตระการตาแห่งเมืองพุกามมหาเจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON) เจดีย์ทองแห่งชัยชนะที่พม่ามีเหนือมอญ สร้างโดยพระเจ้าซะนอรธา วีระกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญ่ ชมอานันทวิหาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม สร้างโดยพระเจ้าจันสิทธถา อายุราว 900 ปี จากนั้น ชมวัดนันพญาเดิมเป็นที่ใช้คุมขังพระเจ้ามหูหา กษัตริย์มอญที่รบแพ้ พระเจ้าอะนอรธา กษัตริย์พม่า เลยถูกจับมาเป็นเฉลยศึกที่นี่ภายในมีศิลปะนูนต่ำเรื่องทศชาติที่งดงามมาก จากนั้น นำท่านชมวัดมนูหา สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มหูหา ซึ่งแสดงออกถึงความคับแค้นใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลย โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์ ในศาลาสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   ชมมหาเจดีย์ธรรมยังยี หรือ แสงสว่างแห่งธรรม ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม เล่าขานกันว่าอิฐทุกก้อนสมานกันแนบสนิท แม้เข็มเพียง 1 เล่ม หากสอดผ่านรอยต่อได้คนงานก่อสร้างจะต้องถูกตัดนิ้วทันที แล้วนำท่านนั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์ที่สวยงาม นำท่านเดินทางสู่ภูพญาเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ลักษณะดอกบัวตูม องค์เจดีย์ในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นใหม่ หลังจากที่องค์เจดีย์องค์ก่อนพังทลายโดยเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2518 และนำท่านไปเลือกซื้อเครื่องเขิน (Lacquerware) เป็นสินค้าพื้นเมืองของพุกามที่ขึ้นชื่อ ข้อเด่นของเครื่องเขินคือ ความประณีตและลวดลายที่วิจิตรบรรจง
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านสู่ที่พัก
ที่พัก      Myanmar Treasure Resort หรือระดับเทียบเท่า    (พุกาม)

วันที่สามของการเดินทาง :   พุกาม ? มัณฑะเลย์ ? อมรปุระ ? วัดมหากันดายง ? พระราชวังมัณฑะเลย์ ? วิหารชเวนันดอร์ ? Mandalay Hill (B/L/D)

05.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบินพุกาม
07.30 น.   ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W0 009
08.00 น.   ถึงเมืองมันฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 จากนั้น มุ่งหน้าสู่วัดมหากันดายงค์ (Maha Gandayon Monastery) ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวม เพื่อรับถวายภัตตาหารเพล และเราจะร่วมกันถวายเพลที่วัดนี้
เที่ยง   รับประทานอาหารกลาวงวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย   นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง และชมนำท่านชมวิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง พระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อจนสิ้น      พระชนม์ที่วิหารแห่งนี้  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา ณ จุดตรงนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ร่วมเชิญท่านบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก    Mandalay Hill or Sedona Hotel หรือระดับเทียบเท่า    (มัณฑะเลย์)

วันที่สี่ของการเดินทาง :   พระมหามัยมุนี ? สะพานไม้อู่เป่ง -ทะเลสาบคองตามัน ? วัดกุโธดอร์ (B/L/D)   
   
04.00 น.   นำท่านเดินทางสู่เจดีย์มหามุนี (Mahamuni Pagoda) นมัสการพระมหามุนีอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือ เป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำทรงเครื่องกษัตริย์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการขนานนามว่า ?พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม? ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดีเมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต  ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนีหรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือ วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้าสีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษ ได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณ วัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 เพื่อเข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามุนี ซึ่งที่นี่จะทำการเป็นประจำทุกวันเป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์มากหากท่านใดที่ได้เข้าร่วมในพิธีจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศ (แนะนำไม่ควรพลาด) หลังเสร็จจากพิธี นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.   นำท่านชมสะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน (Toung Thamon) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม
เที่ยง   รับประทานอาหารกลาวงวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย   นำท่านไปชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลกที่ วัดกุโธดอร์ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้นำมาประดิษฐานในมณฑปอยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตร ซึ่งจำลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก    Mandalay Hill or Sedona Hotel หรือระดับเทียบเท่า    (มัณฑะเลย์)

วันที่ห้าของการเดินทาง :   มัณฑเลย์ - เฮโฮ - ทะเลสาบอินเล ? วัดผ่องดออู ? นมัสการพระบัวเข็ม - ตลาดเหย่ามาร์(B/L/D)      

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.   นำท่านเดินทางสูสนามบินเมืองมัณฑะเลย์
08.30 น.   เหิรฟ้าสู่เมืองเฮโฮ โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9 011
09.00 น.   เดินทางถึงสนามบินเมืองเฮโฮ ประตูสู่รัฐฉาน นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ทะเลสาบอินเล ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (1 ชั่วโมง) หลังจากนั้น นำท่านลงเรือสู่ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 242 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้ถือว่าเป็นไฮไลต์ของนักท่องเที่ยวทางแถบยุโรป อเมริกา ด้วยความน่าสนใจของวิถีชีวิตของชาวอินทา ที่เป็นชนพื้นเมืองบนทะเลสาบ การสร้างบ้านเรือนอยู่บนน้ำ การทำสกิกรรมการเกษตรที่ไม่พึ่งพาพื้นดิน และวิธีการพายเรือด้วยเท้า ซึ่งไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนนอกจากทะเลสาบแห่งนี้ ภาพของชาวอินทากับการพายเรือด้วยเท้าแพร่สะพัดออกไป ด้วยความแปลกทำให้สินค้าแฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดังของโลกอย่าง Louis Vuitton ยกทีมงานมาถ่ายทำแฟชั่นที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีแบบชาวอินทา ระหว่างทางท่านจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การสร้างบ้านบนทะเลสาบ และชมแปลงผักลอยน้ำ พายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินยา
12.00 น.   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร
13.00 น.   นำท่านชมวัดผ่องดออู (Phaungdawoo Pagoda) ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านเหย่ามาร์ เป็นวัดใหญ่และสำคัญที่สุดของเมือง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 5 องค์ที่ถูกปิดทองคำเปลวทับหนาตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีจนกลายเป็นทรงกลมมนไม่เหลือเค้าพระพุทธรูปเดิม และนมัสการพระบัวเข็ม ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ รอบทะเลสาบ (ซึ่งจะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบันชาวบ้านเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบัน พระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ทะเลสาบอินเล จากนั้น นำท่านชมตลาด 5 วัน (ตลาดเหย่ามาร์) ซึ่งเป็นตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดยไม่ซ้ำกัน ท่านสามารถเลือกซื้อของที่ ระลึกได้ที่นี่และชมความเป็นอยู่ของชาวทะเลสาบอินเล
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก   Myanmar Treasure Resort or Paradise Resortหรือเทียบเท่า   (อินเล)

วันที่หกของการเดินทาง :   เฮโฮ ? หมู่บ้านน้ำปั่น ? วัดแมวกระโดด   (B/L/D)   

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.   ชมหมู่บ้านน้ำปั่นซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตบุหรี่ และชมหมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นำเส้นใยบัวมาทอเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ จากนั้น นำท่านชมวัดนแก็บเฮกชุง (Ngaphechaung Monastery) ชาวต่างชาติเรียกว่าชมวัดแมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี เป็นวัดไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางน้ำ สร้างในปี พ.ศ. 2348 จุดเด่น
ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปไม้เก่าแก่ที่สวยงามหลายองค์ทั้งเป็นแบบทิเบตโบราณแบบพุกามและมัณฑะเลย์ แต่เดิมภายในวัดมีแมวจำนวนมาก เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาจะกระโดดโชว์ให้นักท่องเที่ยวชมมีทั้งแมวกระโดดลอดห่วงจนถึงกระโดดกลับตัว สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันไม่เห็นแมวอยู่ภายในวัด
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านชมงานประเพณีต่างๆ ของชาวอินเล
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก   Myanmar Treasure Resort or Paradise Resort หรือเทียบเท่า   (อินเล)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง :   เฮโฮ ? ย่างกุ้ง ? ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ? ปางช้างเผือก ? กรุงเทพฯ     (B/L/-)   

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.   เดินทางสู่ สนามบินเมืองเฮโฮ 
09.30 น.   ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9 011
10.30 น.   ถึงสนามบินเมืองย่างกุ้ง นำท่านชมเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานกล่าวไว้ เมื่อราว 2000 ปีก่อนกษัตริย์มอญมีนามว่า พระเจ้าโอกาละปะ ทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพ 1000 นายตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศาธาตุที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือ และมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงแบ่งเส้นพระเกศาธาตุไว้ 2 เส้น บรรจุในเจดีย์เพื่อบูชา ก่อนนำไปบรรจุไว้ในมหาเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ (ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุด้วยสายตาของท่านเองในหลอดแก้วกรอบทองคำ) ในบริเวณเจดีย์เก็บพระพุทธรูปซึ่งมีอายุมากกว่า 2,000 ปี นำท่านสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) และ       นำท่านสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทันที เทพที่มีจิตใจดีจนผู้คนส่วนมากที่มากราบไหว้ขอพร ก็จะได้สมใจนึก     เร็วทันใจตามที่ปรารถนา
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเวสเทิร์นปาร์ค
บ่าย   นำท่านชมวัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า จากนั้น นำชมปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
14.00 น.   เดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง
17.50 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD3773
19.35 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน    27,900.-  *** Nett Price / Pax ***      สำหรับคณะเดินทางไม่น้อยกว่า 10 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม 6,500.-

ย่างกุ้ง : Chatrium                                                     1 คืน
พุกาม : Myanmar Treasure Resort                              1 คืน
มัณฑะเลย์ : Mandalay Hill or Sedona Hotel                    2 คืน
อินเล : Myanmar Treasure Resort or Paradise Hotel      2 คืน
      

อัตรานี้รวม

-   ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืนตามรายการที่ระบุ
-   ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-เฮโฮ-ย่างกุ้ง
-   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-   ค่าวีซ่าพม่า
-   ค่าภาษีสนามบินพม่า 10 USD
-   ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
-   ค่าพาหนะที่ใช้ตลอดการเดินทาง
-   ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
-   ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)
-   ค่าภาษีน้ำมันไทย 700
-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-   ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทิปหัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์
เอกสารประกอบในการขอวีซ่า
-   หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
-   รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-   สำเนาบัตรประชาชน

เงื่อนไขการจอง      
   
1.   วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ
2.   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก      

1.    ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
2.    ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 ? 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3.    ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 ? 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4.    ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 ? 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ

?   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะ 
?   อากาศ, การเมือง, การปรับขึ้นราคาของสายการบิน การปรับภาษีน้ำมันของสายการบิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย 
?   ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ         ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าบริการเป็นไป
?   ในลักษณะเหมาจ่าย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศลาว / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสาร
?   การเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974