บั้งไฟพญานาค หนองคาย เวียงจันทน์ ชม มหัศจรรย์บั้งไฟพญานาค เพียงท่านละ 5,900 บาท  (อ่าน 2406 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

มหัศจรรย์บั้งไฟพญานาค ณ นครหลวงเวียงจันทน์
กรุงเทพฯ ? หนองคาย ? เวียงจันทน์ ? หนองคาย ? กรุงเทพฯ
4 วัน 3 คืน  โดยรถไฟปรับอากาศ ตู้นอน


กำหนดการเดินทาง             วันที่ 22-25  ตุลาคม 2553

วันที่ 22 ตุลาคม 2553         กรุงเทพฯ ? หนองคาย

19.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สถานีรถไฟ หัวลำโพง เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่าน
20.45 น.   ออกเดินทางจากหัวลำโพง โดยรถไฟปรับอากาศชั้น 2 ตู้นอน ขบวนที่ 69 พักผ่อนบนรถไฟ 1 คืน

วันที่ 23 ตุลาคม 2553      หนองคาย ? เวียงจันทน์


08.20 น.   เดินทางถึงสถานีรถไฟ หนองคาย   บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (ไข่กระทะอาหารขึ้นชื่อของ หนองคาย) ที่จังหวัดหนองคาย
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ศาลาแก้วกู่ เมืองอมตะแก้วกู่มหานิพพาน หรือ แดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง ภายในมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างมามาย โดยเฉพาะรูปปั้นประวัติพระพุทธเจ้า ปางต่างๆ จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดพระใส วัดคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ให้ท่านได้มีโอกาสักการะพระสักสิทธิ์ ที่ผู้คนนับถือทั้งชาวไทยชาวลาว ภายในวัดยังมีชิ้นส่วนที่เขาเชื่อกันว่าเป็นชิ้นส่วนของพญานาคให้ท่านได้ชมอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว เจ้าหน้าที่นำท่านข้ามด่านทั้งสองด่าน
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (ในเวียงจันทน์)
หลังอาหารนำท่านไปนมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง ถือเป็นศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเวียงจันทน์นับถือมากมักจะมาบนบานเพื่อขอสิ่งทีปรารถนา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อเก็บสิงของสัมภาระ และเตรียมตัวเพื่อไปชมบั้งไฟพญานาค สมควรแก่เวลานำท่าเดินทางสู่บ้านปากงึม สถานที่ดูปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค บ้านปากงึม ริมแม่น้ำโขง (ซึ่งได้จัดเตรียมที่นั่งไว้ให้ท่านพร้อม อาหารค่ำแบบปิคนิก)  เชิญท่านชมปรากฏการณ์ ที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ ริมฝั่งน้ำโขง บ้านปากงึมจะอยู่ตรงข้ามกับ อ.โพนพิสัย หนองคาย ซึ่งเราจะมองเห็นกัน จากนั้นได้เวลาพอสมควรแล้วนำท่านเดินทางกลับสู่ นครหลวงเวียงจันทน์

ช่วงดึก      นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม แดนสวรรค์  หรือเทียบเท่า
      *** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ***

วันที่ 24 ตุลาคม 2553         เวียงจันทน์ - หนองคาย

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   หลังอาหารนำท่านออกจากโรงแรมที่พัก นำท่านเที่ยวชมชม หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้สร้าง ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว แล้วนำข้ามถนนไปชม วัดสีสะเกด วัดที่มีภูมิสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหนึ่งของลาวมีวิหารใหญ่อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วย ระเบียงคดทั้ง 4 ด้าน ภายในมีจิตกรรมฝาผนังที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์แต่สิ่งที่เด่นมากของวัดนี้คือ หอไตร หรือหอธรรม ที่มีรูปทรงคล้ายมณฑปที่งดงามมากของ นครหลวงเวียงจันทน์ หลังจากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เลืองชื่อ ที่ ตลาดเช้า ศูนย์การค้าหนึ่งเดียวแห่งนครหลวงเวียงจันทน์
เที่ยง   (  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (ในเวียงจันทน์)
   หลังอาหาร นำท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตร ทำๆ ปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสอง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมาทำบุญตักบาตร เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและถวายพานพุ่มดอกไม้และปราสาทผึ้ง ชม อนุเสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่งได้เวลาพอสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่ ด่านสะพานมิตรภาพไทย ? ลาว โดยแวะซื้อสินค้า ที่ร้านค้าปลอดภาษี Duty Free บริเวณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองได้เวลาพอสมควร นำท่านข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทย ? ลาว เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
18.10 น.   ออกเดินทางจาก สถานีรถไฟหนองคาย โดยรถไฟปรับอากาศชั้น 2 ตู้นอน ขบวนที่ 70   พักผ่อนบนรถไฟ 1 คืน

วันที่ 25 ตุลาคม 2553         กรุงเทพฯ

05.40 น.   เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพแล้วความประทับใจมิรู้ลืม


อัตราค่าบริการ  

   ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน                             ท่านละ   5,900.-
   เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียงเสริม)                   ท่านละ   5,300.-
   เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม )               ท่านละ   4,400.-
   พักห้องเดี่ยวเพิ่ม                                         ท่านละ    900.-

หมายเหตุ  :  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่กรุ๊ปไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนึ้รวม

-   ค่าตั๋วรถไฟ ไปกลับ กรุงเทพฯ ? หนองคาย  ปรับอากาศตู้นอน ชั้น 2
-   ค่าห้องพักที่ เวียงจันทน์ 1 คืน (พักห้องละ 2- 3 ท่าน)
-   ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามโปรแกรมที่ระบุไว้
-   ค่ายานพาหนะให้การนำเที่ยวชม
-   ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายภาษาไทย)
-   ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชม และค่าจัดสถานที่
-   ค่าธรรมเนียมในการทำใบผ่านแดน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มน้ำอัดลม, ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, ซอร์ฟดริ๊งก์
-   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
-   ค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่ม นอกเหนือจากทางบริษัทจัดไว้

ในกรณี ที่มีหนังสือเดินทาง ให้ใช้หนังสือเดินทางในการเดินทาง
      - ในวันเดินทางหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
เอกสารที่ใช้ประกอบในการทำใบผ่านแดน ในกรณีที่ไม่มี หนังสือเดินทาง
-   สำนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ชุด
-   รูปถ่าย สี ขนาด 1.5 นิ้ว ? 2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด (รูปถ่ายปัจจุบัน)
-   กรณีเด็กใช้สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาพร้อมรูปถ่าย จำนวน 3ชุด
*** เอกสารประกอบในการทำใบผ่านแดน (ต้องส่งเอกสารให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ) ***

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ

-   ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระงวดแรก 2,000 บาท
-   ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน

การยกเลิก

1.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง    14 ? 20    วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ    1,000 บาท
2.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง    7 ? 13    วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ    50% ของราคาทัวร์
3.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง    6       วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ   
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

สามารถ down load โปรแกรมได้ที่ attach ข้างล่างนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 10, 2010, 11:03:00 am โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974