แม่สาย-เชียงตุง-เมืองลา(รัฐฉาน)-พม่า 5 วันทัวร์(รถโค้ช) เพียง 6,900 บาท เท่านั้น  (อ่าน 9623 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง

แม่สาย-เชียงตุง-เมืองลา(รัฐฉาน)-พม่า 5 วันทัวร์(รถโค้ช)

(เที่ยวรัฐฉาน เขมรัฐนครเชียงตุง  สามจอม  เจ็ดเชียง  เก้าหนอง สิบสองประตู  สหรัฐไทยเดิม)  


   สัมผัสวิถีชีวิต เมืองเชียงตุง และเมืองลา ประเทศพม่า ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมานาน อารยะธรรมเชื้อชาติ ที่ใกล้เคียงกันอย่างแถบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิต ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมผสมผสานกับของพี่น้องชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขินและชาวพม่า ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม และสัมผัสเมืองคาสิโน (MONA LA) หรือที่เรียกว่า SMALL LAS VE GAS OF SOUTH EAST ASIA เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำท่านไปสัมผัส และจดจำอย่างมิรู้ลืม

กำหนดการเดินทาง        22-26  ตค./ 18-22 พย./ 3-5 ธค./ 9-13 ธค./ 30 ธค.-3 มค.54

วันแรก      กรุงเทพฯ?แม่สาย

17.00 น.   คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
17.30 น.   ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บริการอาหาร ว่างพร้อมเครื่องดื่มเย็นตลอดการเดินทาง
20.00 น.   บริการอาหารค่ำที่นครสวรรค์  หลังอาหารเดินทางต่อ พักผ่อนอิสระ

วันที่สอง       แม่สาย?ท่าขี้เหล็ก-บ้านยาง-ทาเดื่อ-เมืองพยาค-บ้านยางดะ-บ้าน  ปางควาย-บ้านน้ำร้อน-เมืองเชียงตุง                                                                          

06.00 น.        ถึงอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น.       ออกเดินทางจากแม่สาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย-พม่า นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า สู่ท่าขี้เหล็กแล้วมุ่งหน้าไปยังเชียงตุง เมืองสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู ระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง จากท่าขี้เหล็กผ่านบ้านแม่ยาง (กม. 13),  ท่าเดื่อ (กม. 48) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสทิวทัศน์ที่ลัดเลาะเลียบไปกับแม่น้ำ TALAY ซึ่งบางช่วงสามารถมองเห็นเกาะแก่งหินที่โผล่ขึ้นมากลางลำน้ำอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านเมืองพยาก (กม. 83)  เมืองพยากเป็นเมืองใหญ่รองจากเมืองเชียงตุง  อยู่กึ่งกลางระหว่างท่าขี้เหล็กและเมืองเชียงตุง  จากเมืองพยากเดินทางต่อไปบ้านยางดะ (กม. 112),  บ้านปางควาย (กม. 138), บ้านน้ำร้อน (กม.160) ก็จะถึงที่ราบเมืองเชียงตุง  ตลอดการเดินทางท่านจะได้สัมผัสและชมวิวทิวทัศน์ วิถีชีวิตชาวบ้าน เส้นทางจะลัดเลาะไหล่เขาลดเลี้ยวเลียบฝั่งน้ำเพลิดเพลินกับธรรมชาติ บางช่วงสามารถมองเห็นเกาะแก่งหินที่โผล่ขึ้นมากลางลำน้ำ ซึ่งสวยงามยิ่ง
12.30 น.        ถึงเชียงตุง เมืองแห่ง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารไทย-จีน หลังอาหารนำเข้าสู่ที่พักโรงแรมนิวเชียงตุง ?เชียงตุง? เป็นเมืองหลวงของเขตรัฐฉานตะวันออก  เป็นชุมชนที่มีอายุกว่า 600 ปี   มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างพม่า ไต และไตเขิน จึงมีวัดต่างๆ ที่สร้างตามแบบของแต่ละชนชาติมากกว่าห้าสิบวัด ภายหลังจากการตกอยู่ในการปกครองของอังกฤษ ทำให้เกิดสิ่งปลูกสร้างภายในตัวเมืองแบบอาณานิคมอังกฤษผสมผสานกับสิ่งปลุกสร้างท้องถิ่น ดูกลมกลืนเป็นเอกลักษณ์แปลกตา เมืองนี้เป็นเมืองที่มีสัญลักษณ์หรือคำขวัญประจำเมืองว่า ?เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู? ประกอบด้วยหมู่บ้านที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าเชียงอยู่ 7 หมู่บ้าน และมีหนองน้ำในเมือง 9 หนอง และประตูเมือง 12 ประตู จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองเจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู แต่ปัจจุบันประตูเมืองเหลือร่องรอยอยู่เพียง 2 ประตู
14.00 น.          ชมและสักการะ ?ยะตองมูพญา? พระยืนชี้นิ้วองค์ใหญ่ที่สุดในเชียงตุง เป็นศิลปะของพม่า ประดิษฐานอยู่ที่พระธาตุจอมสัก สูงประมาณ 30 เมตร ชมต้นยางยักษ์ ขนาด 10 คนโอบที่มีอายเก่าแก่กว่า 250 ปี ซึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุง ชมวัดมหาเมี๊ยะมุนี ซึ่งเป็นวัดเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุง ชมวัดพระแก้ว และวัดหัวข่วง เป็นวัดราชฐานหลวงและโรงเรียนพระปริยัติธรรม แบบพม่า  ชมวัดจอมคำ(วัดเขิน) เป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นริมหนองตุง(หนองน้ำเมืองเชียงตุง) ถ่ายรูปชมบรรยากาศยามเย็นหนองตุง ซึ่งท่านจะมองเห็น ?พระธาตุจอมคำ? สะท้อนกับผิวน้ำหนองตุงเป็นวิวที่งดงามยิ่งยามพระอาทิตย์อัสดง
ค่ำ.             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำเข้าพักที่โรงแรมนิวเชียงตุง ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งหอเจ้าฟ้า (พระราชวังของเจ้าเมืองเชียงตุง) ในอดีต  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      ตลาดเช้า-เชียงตุง-เมืองลา(ลาสเวกัสแห่งเอเชียอาคเนย์)-ชายแดนพม่า-จีน-วัดจินตะ-พิพิภัณฑ์ฝิ่น-โบสถ์คริส-วัดพระนอน-ฟาร์มเลี้ยงหมี
                                      
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  หลังอาหารนำชมตลาดเช้าเชียงตุง หรือกาดหลวง เป็นตลาดที่ผู้คนจากหลายเผ่าพันธุ์ แต่งกายตามลักษณะประจำเผ่าของตน เข้ามาซื้อขายแลก เปลี่ยนสินค้าแปลกๆ ที่หาดูได้ยาก สินค้าจากไทย  จีน พม่าและสินค้าพื้นเมือง พร้อมชิมโรตีโอ่งแบบอินเดีย โรตีพม่า ลูกชิ้นหมู ไส้อั่วแบบดั้งเดิมล้านนาอร่อยมาก ชิมกาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ยักษ์ หรือ ขนมจีนไทยใหญ่ ได้เวลาสมควรออกเดินทางไปยังเมืองลา ระยะทาง 93 กม.(ประมาณ 3 ชม.) ระหว่างสองข้างทางชมวิวทัศน์ อาทิ นาขั้นบันได ตามไหล่เขา ชมวิถีชีวิต และหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ ไทลื้อ สัมผัสกับชีวิตเรียบง่าย
11.00 น.      ถึงเมืองลา  นำท่านเที่ยวถ่ายรูปกับหลัก ก.ม.1 ชายแดนพม่า-จีน จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย      ชมเจดีย์ทองที่วัดจินตะ เจดีย์มิตรภาพจีน-พม่าหรือเจดีย์ภูเขาทองและเจดีย์จำลองสำคัญต่างๆ ของพม่าจะรวมไว้ที่นี่สวยงามมาก แล้วศึกษาประวัติเมืองลาที่พิพิธภัณฑ์ฝิ่น (พิพิธภัณฑ์ต่อต้านยาเสพติด) ชมโบสถ์คริสต์ นำสักการะวัดพระนอน ที่ใหญ่ที่สุด และนำท่านเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหมี ขนาดใหญ่ ซึ่งเลี้ยงไว้สำหรับดูดดีหมีขายโดยสามารถดูดได้ทุกวัน เพื่อทำเป็นยาส่งขายให้กับประเทศจีน เนื่องจากในจีนมีกฎหมายห้ามเลี้ยงหมีจึงไม่สามารถเลี้ยงในเมืองจีนได้ ท่านสามารถซื้อดีหมีของแท้ ในราคาถูกได้ที่นี้ ราคาถูกกว่าเมืองจีนหลายเท่า และมีสรรพคุณในการรักษาโรคได้หลายอย่าง รวมทั้งล้างสารพิษที่อยู่ในร่างกายได้อย่างดี จากนั้นนำท่านไปชมโรงงานหยก ซึ่งหยกที่ดีมี คุณภาพคือหยกพม่า ไม่ใช่หยกจีนอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะตลาดใหญ่ที่พม่าส่งหยกก็คือจีน ซึ่งมีชายแดนติดต่อกันหลายด้าน ราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของหยก ตั้งแต่หลักร้อย ถึงหลักแสน จากนั้นไปช้อปปิ้งเครื่องเงินแท้ 100% งานฝีมือของชาวไทยลื้อ  แล้วนำท่านชมคาสิโนที่เมืองม้า ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ด้านนอกเมืองลา ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายแหล่งคาสิโนไปไว้ที่เมืองม้า  เป็นจำนวนมาก ให้ทุกท่านได้เสี่ยงโชค วัดดวงตามสบาย
ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำเข้าที่พักโรงแรมไดม่อนด์ หรือเทียบเท่า

วันที่สี่      เมืองลา-เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย-เชียงราย-กรุงเทพฯ

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำชมตลาดชาวไทยลื้อยามเช้า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอิสระ ได้เวลาสมควรอำลาเมืองลา เดินทางกลับตามเส้นทางเดิม พักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง      ถึงเมืองเชียงตุง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย       เดินทางกลับสู่เมืองท่าขี้เหล็ก แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดท่าล้อ ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน ได้เวลาสมควรอำลาเมืองท่าขี้เหล็กเดินทางกลับอำเภอแม่สาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
      ถึงอำเภอแม่สาย ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจำที่ดีๆ นี้ตลอดไป    
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำที่เชียงราย หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ พักผ่อนนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่ห้า      กรุงเทพฯ

05.00 น.      ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่   ท่านละ          6,900  บาท (กรุ๊ปละ 35-40 ท่าน)
      เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี      5,900  บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง)
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม      1.400  บาท   
      

อัตรานี้รวม        

ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว / ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) / ค่าอาหารตาม
 ระบุในรายการ/ ค่าทำเอกสารผ่านแดน / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ/ ค่าประกันการเดินทาง
 และรักษาพยาบาล ในวงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)/
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

อัตรานี้ไม่รวม    

ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ /ค่ามินิบาร์ /
  ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ค่าโทรศัพท์ / ค่าซักรีด / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ ที่มิได้
  ระบุในรายการ ฯลฯ
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. รูปถ่าย  2 นิ้ว 3 ใบ  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ และเซ็นต์รับรองเอกสาร
    สำเนาถูกต้อง  ส่งมาให้ก่อนวันเดินทาง 7 วัน
2. นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วยในวันเดินทาง

หมายเหตุ :  โปรแกรมการเดินทาง ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 15, 2010, 09:27:10 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ Mr. Racha Thuangprasit

 • คนกันเอง
 • ***
 • กระทู้: 65
 • 02-6936139
 :Dมีธุระต้องไปที่นี่ปีละ 2 หน  แต่หาทัวร์ไปยาก   หากมีลูกทัวร์พอออกได้  ให้โทร บอก 02-6936139 จะไป 1 คน :D

RACHA