ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน 4คืน เที่ยวครบสูตร วันที่ 8-12 ธันวาคม 2554 เพียงท่านละ 29,900  (อ่าน 4967 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน 4คืน เที่ยวครบสูตร วันที่ 8-12 ธันวาคม 2554 เพียงท่านละ 29,900

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ....กับมหาบูชาสถาน
มหาเจดีย์ชเวดากอง (ย่างกุ้ง) มหาเจดีย์ชเวสิกอง (พุกาม)
พระมหามัยมุนี (มัณฑะเลย์)
เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า
โดยสายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์ (8M)
เมนูพิเศษ : สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง... ที่ย่างกุ้ง และกุ้งแม่น้ำ... ที่มัณฑะเลย์

กำหนดการเดินทาง :    8- 12 ธันวาคม 2554

วันแรกของการเดินทาง :   กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวานเจ๊าทัตจี-เจดีย์โบว์ตาทาวน์-เจดีย์กะบาเอ-เจดีย์ชเวดากอง-การเวกโชว์               (-/L/D)             

04.00 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสายระหว่างประเทศขาออก ประตู 6 สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์ (8M) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
07.10 น.   บินลัดฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M336
07.55 น.   เดินทางถึงสนามบินมิงกะลาดง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากนั้น นำท่านชมเจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร และ นำท่านชมเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานกล่าวไว้ เมื่อราว 2000 ปี ก่อนกษัตริย์มอญมีนามว่าพระเจ้าโอกาละปะ ทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพ 1000 นายตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศาธาตุ ที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงแบ่งเส้นพระเกศาธาตุไว้ 2 เส้น บรรจุในเจดีย์เพื่อบูชา       

ก่อนนำไปบรรจุไว้ในมหาเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ (ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุด้วยสายตาของท่านเองในหลอดแก้วกรอบทองคำ) ในบริเวณเจดีย์เก็บพระพุทธรูปซึ่งมีอายุมากกว่า 2,000 ปี นำท่านสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) และนำท่านสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทันที เทพที่มีจิตใจดีจนผู้คนส่วนมากที่มากราบไหว้ขอพร ก็จะได้สมใจนึกเร็วทันใจตามที่ปรารถนา
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำชมเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในระหว่างปี พ.ศ. 2497?2499 โดยพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์
16.30 น.   นำท่านเข้าชมมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

คำไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร        มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันดัง ธาตุโย ธัสสะติ      ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ  ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง  ธาตุโย ธัสสะติ    จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย       อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสำเร็จ ***
วัน   อาทิตย์   จันทร์   อังคาร   พุธ(กลางวัน)   พุธ(กลางคืน)   พฤหัส   ศุกร์   เสาร์
สัตว์สัญลักษณ์   ครุฑ
(6ขัน)   เสือ
(15ขัน)   สิงห์
(8ขัน)   ช้างมีงา
(17ขัน)   ช้างไม่มีงา
(12ขัน)   หนูหางยาว
(19ขัน)   หนูหางสั้น
(21ขัน)   พญานาค
(10ขัน)

หมายเหตุ    สัตว์สัญลักษณ์นี้ตั้งอยู่ใต้พระประจำวัน นิยมถวายพวงมาลัยหรือถวายฉัตรที่ทำด้วยกระดาษทอง เงิน แดง หรือขาวที่พระประจำวัน ขณะสรงน้ำ

หมายเหตุ   คำไหว้พระเจดีย์ชเวดากองนี้เป็นของหลวงปูวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ. ลี้ จ. ลำพูน ในอดีต ท่านได้เคยไปธุดงค์ประเทศพม่า และได้เคยไปนมัสการพระเจดีย์ชเวดากอง การสรงน้ำพระประจำวัน ตามกำลังวัน และสัตว์สัญลักษณ์วันเกิด การสรงน้ำที่พระเจดีย์ชเวดากองนี้ มีพระประจำวันอยู่ 8 วัน ที่เพิ่มมา คือ วันพุทธกลางคืน หรือวันราหูเรียงตามกำลังวันโดยให้สังเกตสัตว์สัญลักษณ์ของวันเกิดของท่าน

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวกก์ พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงามอ่อนช้อยบนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้างเลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวกก์สัตว์ในป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง

ที่พัก   โรงแรม GRAND PLAZA PARK ROYAL OR CHATRIUM HOTEL   ระดับ 5 ดาว   (ย่างกุ้ง)

วันที่สองของการเดินทาง :   ย่างกุ้ง-ทะเลเจดีย์พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-อานันทวิหาร-วัดนันพญา-วัดมนูหา-  มหาเจดีย์ธรรมยังยี                  (B/L/D)             

05.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง
06.15 น.   เหิรฟ้าสู่เมืองพุกาม (BAGAN) โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9 009
07.15 น.   เดินทางถึงสนามบินพุกาม นำท่านชมเมือง ?ดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์? ที่มีอายุกว่า 200ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่มิงกาลาเจดีย์ จุดชมทะเลเจดีย์อันตระการตาแห่งเมืองพุกาม ชมเจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON) เจดีย์ทองแห่งชัยชนะที่พม่ามีเหนือมอญ สร้างโดยพระเจ้าซะนอรธา วีระกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญ่ และชมอานันทวิหาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม สร้างโดยพระเจ้าจันสิทธถา อายุราว 900 ปี จากนั้น ชมวัดนันพญาเดิมเป็นที่ใช้คุมขังพระเจ้ามหูหา กษัตริย์มอญที่รบแพ้ พระเจ้าอะนอรธา กษัตริย์พม่าเลยถูกจับมาเป็นเฉลยศึกที่นี่ภายในมีศิลปะนูนต่ำเรื่องทศชาติที่งดงามมาก จากนั้น นำท่านชมวัดมนูหา สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มหูหา ซึ่งแสดงออกถึงความคับแค้นใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลย โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์ ในศาลาสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   ชมมหาเจดีย์ธรรมยังยี หรือ แสงสว่างแห่งธรรม ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม เล่าขานกันว่าอิฐทุกก้อนสมานกันแนบสนิท แม้เข็มเพียง 1 เล่ม หากสอดผ่านรอยต่อได้คนงานก่อสร้างจะต้องถูกตัดนิ้วทันที แล้วนำท่านนั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์ที่สวยงาม นำท่านเดินทางสู่ภูพญาเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ลักษณะดอกบัวตูม องค์เจดีย์ในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นใหม่ หลังจากที่องค์เจดีย์องค์ก่อนพังทลายโดยเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2518 และนำท่านไปเลือกซื้อเครื่องเขิน (Lacquerware) เป็นสินค้าพื้นเมืองของพุกามที่ขึ้นชื่อ ข้อเด่นของเครื่องเขินคือ ความประณีตและลวดลายที่วิจิตรบรรจง
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก      Myanmar Treasure Resort          ระดับ 5 ดาว       (พุกาม)

วันที่สามของการเดินทาง :   พุกาม-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อู่เป่ง-วัดมหากันดายงค์-วัดกุโธดอร์-       วิหารชเวสันดอ-พระราชวังมัณฑะเลย์-Mandalay Hill          (B/L/D)             

05.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบินพุกาม
07.30 น.   ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W0 009
08.00 น.   ถึงเมืองมันฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 จากนั้น นำท่านชมสะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน (Toung Thamon) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม        มุ่งหน้าสู่วัดมหากันดายงค์ (Maha Gandayon Monastery) ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวม เพื่อรับถวายภัตตาหารเพล และเราจะร่วมกันถวายเพลที่วัดนี้
เที่ยง   รับประทานอาหารกลาวงวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย   นำท่านไปชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดกุโธดอร์ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้นำมาประดิษฐานในมณฑปอยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตร ซึ่งจำลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกามจากนั้น นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง และชมนำท่านชมวิหาร ชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง พระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อจนสิ้นพระชนม์ที่วิหารแห่งนี้  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งอยู่บนยอดเขา ณ จุดตรงนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ร่วมเชิญท่านบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก      Myanmar Treasure Resort          ระดับ 5 ดาว       (มัณฑะเลย์)

วันที่สี่ของการเดินทาง :   ล้างหน้าพระมหามัยมุนี-มัณฑเลย์-เฮโฮ-ทะเลสาบอินเล-ตลาดเหยาม่า-วัดผ่องดออู-      วัดพระบัวเข็ม-วัดแมวกระโดด                     (B/L/D)                   

04.00 น.   นำท่านเดินทางสู่เจดีย์มหามุนี (Mahamuni Pagoda) นมัสการพระมหามุนีอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือ เป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำทรงเครื่องกษัตริย์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการขนานนามว่า ?พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม? ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดีเมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต  ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้
สร้างวัดมหามุนีหรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือ วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้าสีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษ และได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณ วัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 เพื่อเข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามุนี ซึ่งที่นี่จะทำการเป็นประจำทุกวันเป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์มากหากท่านใดที่ได้เข้าร่วมในพิธีจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศ (แนะนำไม่ควรพลาด) หลังเสร็จจากพิธี นำท่านกลับสู่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.   นำท่านเดินทางสูสนามบินเมืองมัณฑะเลย์
08.20 น.   ออกเดินทางจากมัณฑเลย์สู่เมืองเฮโฮ โดยสายการบิน แอร์บาร์กัน เที่ยวบินที่ W9 011
08.50 น.   เดินทางถึงสนามบินเมืองเฮโฮ ประตูสู่รัฐฉาน นำท่านเดินทางโดยรถโค๊ชปรับอากาศสู่ทะเลสาบอินเล ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร (1 ชั่วโมง) หลังจากนั้น นำท่านลงเรือสู่ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 158 ตารางกิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การสร้างบ้านบนทะเลสาบ ชมแปลงผักลอยน้ำ ท่านจะได้เห็นวิธีชีวิตของชาวประมงที่พายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินยา หากวันที่เดินทางเราโชคดี เจอตลาดนัด 5 วัน (ตลาดเหยาม่า) ซึ่งเป็นตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดยไม่ซ้ำกัน    เราจะนำท่านชมวิธีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งของชาวอินเล ท่านสามารถเลือกซื้อของที่ ระลึกได้ที่นี่
12.00 น.   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
13.00 น.   นำท่านเที่ยวชมวัดพองดออู  สร้างในศตวรรษที่ 12 อดีต พระพุทธรูป 5 องค์นี้ (พระบัวเข็ม) ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ รอบทะเลสาบ (ซึ่งจะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบันชาวบ้านเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบัน พระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ทะเลสาบอินเล ให้นำท่านนมัสการพระบัวเข็ม เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้น นำท่านชมหมู่บ้านน้ำปั่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตบุหรี่  และนำท่านชมหมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นำเส้นใยบัวมาทอเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมโรงงานตีเหล็ก ชมเครื่องเงินคุณภาพ ซึ่งเป็นธุระกิจครอบครัว งานฝีมือทุกชิ้นที่นี่ล้วนแล้วแต่มาจากคนในครอบครัว และชมวัดแมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี  จากนั้น นำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกับบรรยากาศของทะเลสาปอินเล
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

ที่พัก      Myanmar Treasure Resort          ระดับ 5 ดาว       (อินเลย์)

วันที่ห้าของการเดินทาง :   เฮโฮ-ย่างกุ้ง-พระหินอ่อน-วัดบารมี-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ   (B/L/-)

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.   เดินทางสู่สนามบินเมืองเฮโฮ 
09.40  น.   ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน แอร์บาร์กัน เที่ยวบินที่ W9 011
10.35 น.   ถึงสนามบินเมืองย่างกุ้ง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองย่างกุ้ง นำท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า จากนั้น นำท่านชมวัดบารมี สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้อีก ทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์ 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านช็อปปิ้งตลาด ?สก๊อตมาร์เก็ต? (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกในราคาถูก เช่น แป้งทานาคา ไม้และงาช้างแกะสลัก ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน
16.30 น.   เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M331
18.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ --------------------

โรงแรม   พักห้องคู่   พักเดี่ยวเพิ่ม
ย่างกุ้ง : Grand Plaza Park Royal or Chatrium or Kandawgyi Palace
พุกาม : Myanmar Treasure Hotel
มัณฑะเลย์ : Myanmar Treasure Hotel
อินเลย์ : Myanmar Treasure Hotel   

ท่านละ 29,900.- บาท   
พักเดี่ยว +5,500.- บาท

กรณีคณะออกเดินทางได้

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

-   ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืนตามรายการที่ระบุ
-   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์
-   ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ย่างกุ้ง-พุกาม // พุกาม-มัณฑะเลย์ // มัณฑะเลย์-เฮโฮ // เฮโฮ-ย่างกุ้ง
-   ค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินพม่า 10USD
-   ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กิโลกรัม
-   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-   ค่าบริการวีซ่าพม่า
-   ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
-   ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
-   ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
-   ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-   ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนที่เกิน 20 กิโลกรัม
-   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ 500บาทต่อลูกค้า 1 ท่าน
-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า

-   หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
-   รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (พื้นสีขาวเท่านั้น)
-   ที่อยู่สำเนาบัตรประชาชน หรือที่อยู่ปัจจุบัน (เพื่อกรอกใบตม.เข้าออกประเทศ)

เงื่อนไขการจอง         

-   วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ
-   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก      

-   ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
-   ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 ? 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
-   ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 ? 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
-   ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 ? 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ

?   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, การเมือง, การปรับขึ้นราคาของสายการบิน การปรับภาษีน้ำมันของสายการบิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะ เหมาจ่าย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974