ท่องเที่ยว ตุรกี (9วัน/6คืน) อาณาจักรออตโตมาน 9 วัน 6 คืน เพียง 47,900 บาท ต่อท่าน  (อ่าน 2117 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

ท่องเที่ยว ตุรกี (9วัน/6คืน)
อาณาจักรออตโตมาน
อีสตันบูล-ชานัคคาเล่-ทรอย-อีซเมืยร์-เอฟพีซุส-คูซาดาซี-ปามุคคาเล่-คัพปาโดเซีย-อังการ่า


ดินแดนที่อุดมไปด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างยุโรปและเอเชีย นอกจากนั้นยังเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์ที่นับย้อนหลังไปได้ไกลถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ทึ่เก่าแก่ที่สุดในโลก เรื่อยมาจนถึงยุคของกรีกและโรมันอันรุ่งเรืองเมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอีสตันบูล ซึ่งเคยสัมพันธ์กับทางเอเชีย ในฐานะเมืองที่เป็นคู่ค้าผ้าไหมที่ส่งออกไปจากเมืองซีอานของประเทศจีน จนก่อให้เกิดเป็นเส้นทางสายไหมที่มีชื่อเสียง

ตุรกียังเป็นดินแดนที่ได้ชื่อว่าอาณาจักรของออตโตมาน ซึ่งในความจินตนาการของท่านคิดว่าตุรกีเป็นประเทศมุสลิมที่เคร่งครัด แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศนี้เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายตามแบบยุโรปทุกอย่าง ซึ่งพร้อมที่จะให้ท่านได้ไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆ

กำหนดการเดินทาง                 20-28ต.ค.2554

สนับสนุนการเดินทางโดย พร้อมกับแจกหนังสือ คู่มือท่องเที่ยว อะนาโตเลีย (160 หน้า)

Turkey ? The Ottoman Empire

รายการเดินทาง

วันที่ 1             กรุงเทพฯ-เตหะราน                                                (วันพฤหัสบดี/ที่20ต.ค.54)

20.00น            พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและตรวจ
                      เอกสารการเดินทาง ที่เคาน์เตอร์สายการบิน มาฮาน แอร์ (แถว S1-4)
22.45น            ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่กรุงเตหะราน โดยเที่ยวบินที่ W5-5044
                      (บินประมาณ 7.30 ชม/รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)

วันที่ 2             เตหะราน-อีสตันบูล/พระราชฯ-สุเหร่าฯ-ชานัคคาเล         (วันศุกร์/ที่21ต.ค.54)

03.00น            เดินทางถึงสนามบินโคมัยนี/กรุงเตหะราน (เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน)
05.10น            ออกเดินทางจากกรุงเตหะราน สู่กรุงอีสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ W5-626
                      (บินประมาณ 4 ชม/รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
07.55น            เดินทางมาถึงสนามบินกรุงอีสตันบูล ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมือง และศุลกากร
                      กรุงอีสตัลบูล (Istanbul) เป็นมหานครของสองทวีป/เอเซียและยุโรป เป็นเมืองที่มีความ
                      งดงามในประวัติศาสตร์โลกมานานหลายศตวรรษ นับแต่ยุคสมัยของกรีกและโรมัน ในสมัย                                 
                      ของพวกกรีก ก็คือเมืองไบแซนติอุม มีอายุอยู่ในระหว่าง 675 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงปี
                      ค.ศ.330 จึงเสียให้แก่อาณาจักรโรมัน  และเคยเป็นเมืองหลวงของโรมันทางด้านตะวันออก                                 
                      ในนามของ กรุงคอนสแตนติโนเปิล จนกระทั่งถึง ค.ศ.1453 จึงได้ถูกพวกออตโตมาน     
                      ทำลายลงและเปลี่ยนชื่อมาเป็น อีสตันบูล และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
                       ในปี ค.ศ.1985
                      นำท่านไปชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของ
                      สุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมาน พร้อมทั้งเข้าชมฮาเร็มเขตหวงห้ามซึ่งในอดีตกาลใช้เป็นที่ 
                      อยู่ของนางสนม ในปัจจุบันพระราชวังทอปกาปี กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้           
                      เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า อาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายคราม       
                      จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ
                      นำท่านไปชมสุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สุเหร่าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่ง                     
                      เคยเป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิไบแซนไทน์ ใช้เวลาสร้างนานถึง 7 ปีในระหว่างปี ค.ศ.
                      1609-1616 ถูกตบแต่งด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน มีเสามินาเรท์เป็นยอดแหลมถึง 6 ต้น
12.00น            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
                      นำท่านไปเที่ยวชมฮิปโปโดรม (Hippodome) ซึ่งในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของ
                      ชาวไบแซนติอุม ถูกสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ.203 โดยในยุคไบแซนไทน์นั้น ฮิปโปโดรมคือ
                      สถานที่ที่แข่งกีฬารถม้าศึกของชาวโรมัน และของจักรวรรดิออตโตมานกว่า400ปี ในปัจจุ
                      บันเหลือแค่เสา 3 ต้น คือเสาต้นแรก โอเบลิสก์แห่งฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ซึ่งถูกสร้างมา
                      ตั้งแต่ 1500 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาเป็นเสาเซอร์เพนไทน์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมา 497 ปีก่อน
                      คริสตกาล และเสาคอนสแตนตินที่ 7 เป็นเสาต้นสุดท้าย
                      จากนั้นนำท่านไปชมเซ้นต์ โซเฟีย (St.Sophia) ที่ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิจัสติเนียน                       
                      เพื่อแสดงถึงความอัจฉริยะและพลานุภาพอันเกรียงไกรของอาณาจักรโรมัน และถือ
                      เป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวคริสต์ จวบจนวาระสุดท้ายของกรุงคอนสแตนติโนเปิล  ก็
                      ได้ถูกสถาปนาเป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอิสลาม ชื่อ อายา ซอฟยา และต่อมาก็
                      ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อตัดปัญหาที่จะเกิดการแย่งชิงกัน
                      นำท่านออกเดินทางเรียบชายฝั่งทะเลไปยังบริเวณแหลมแกลลิโปลี (Gallipoli) ซึ่งอยู่ทาง
                      ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอีสตันบูล  ซึ่งในอดีตแถบบริเวณแห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิในการสู้รบ
                      ของสงครามโลกครั้งที่1 (ระยะทางประมาณ 200 กม.)
                      จากนั้นนำท่านข้ามฟากโดยผ่านทางช่องแคบของทะเลมาร์มาร่า นำท่านออกเดินทางไป               
                      ยังเมืองชานัคคาเล (Canakkale)ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าและติดกับทะเลอีเจียน ซึ่งมีชื่อ
                      เสียงในด้านการท่องเที่ยว เพระว่ามีซากโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยโรมันหลายแห่ง                   
                      นำท่านเข้าพักที่โรงแรม IRIS HOTEL/เทียบเท่า 4* 
19.30น            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร/โรงแรม

วันที่ 3             ซานัคคาเล-ทรอย-เพอร์กามัม-อีซเมียร์-คูซาดาซี         (วันเสาร์/ที่22ต.ค.54)

07.30น            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30น            นำท่านเดินทางไปยังเมืองทรอย/ทรูวา (Troy/Truva) ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีตที่ถูก
                      สร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว ซึ่งในอดีตผู้คนส่วนมากคิดว่าเป็นนิยายที่แต่งขึ้นมา                 
                      และนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษที่19 ได้มีการขุดค้นและพบซากเมืองโบราณที่     
                      เป็นเมืองทรอยในอดีต และได้รับการชึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1998
                      นำท่านไปชมความสวยงามของม้าไม้โทรจาน(Trojan Horse) ที่เคยเป็นต้นแบบ ซึ่งถูก
                      นำมาใช้ในการทำสงครามเมื่อปี 1,000-700 ก่อนคริสตกาล พร้อมกับชมสิ่งโบราณสถาน
                      ต่างๆ โรงละคร ปราสาทที่ถูกขุดค้นขึ้นมาในบริเวณใกล้ๆกัน
                       นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองเพอร์กามัม (Pergamum) ตั้งอยู่ในบริเวณอะนาโตเลีย
                      ห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 25 กม.ทางด้านเหนือของแม่น้ำไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณ
                      ของกรีกที่มีความสำคัญของพวกเฮเลนนิสติกในราวปี 281-133 ก่อนคริสตกาลที่มีแม่ทัพ   
                      ของอเล็กซานเดอร์มหาราช ไลซีมาคุส เป็นผู้สร้างขึ้น จนกระทั่งถึงราชวงศ์แอทตาลิด จึง                   
                      ได้ยกให้กับโรมัน ในปัจจุบันนี้มีเมืองเบอร์กามาตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณนี้
                      นำท่านไปชมโบราณสถานต่างๆที่ยังคงความสวยงามของอะโครโพลิส (Acropolis) ที่ถูก
                      สร้างขึ้นบนเนินเขาในสมัยที่พวกกรีกเข้ามาปกครองที่บริเวณนั้นและมีความเจริญรุ่งเรือง
                      เป็นอย่างมากเช่น โรงละครที่จุคนดูได้ประมาณ 15,000 คน วิหารต่างๆ ฯ 
12.00น            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
                      นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองอีซเมียร์ (Izmir) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประ
                      เทศ และต่อไปยังเมืองคูซาดาซี (Kusadasi) ที่อยู่ติดกับทะเล ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวย
                      งามในด้านการท่องเที่ยว
                      นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MARINA HOTEL/เทียบเท่า 4* 
19.30น            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร/โรงแรม

วันที่ 4              คูซาดาซี-เอฟพิซุส-ปามุคคาเล่                                 (วันอาทิตย์/ที่23ต.ค.54)

07.30น            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30น            นำท่านออกเดินทางไปชมเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุง
                      ไว้เป็นอย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian)จากกรีก ซึ่งอพยพเข้า
                      มาปักหลักสร้างเมืองขึ้นที่นี่เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึด   
                      ครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบ
                      ครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน
                      นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้าง
                      เมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว
                      เข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Vergin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่สุดท้าย
                      ที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส (The Temple       
                      of Artemis) ซึ่งถือว่าเป็น 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณ ชมโรงละครกลางแจ้ง           
                      (Theater) ที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้
                      ชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอ           
                      น้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้  ชมบ้านเศรษฐีในสมัยก่อนที่ประดับตกแต่งด้วย 
                      กระเบื้องหลากสีปูพื้นอย่างสวยงาม ชมห้องสมุดโบราณเซลซุส (Library of Celsus)ที่
                      มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่
                      มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต ฯ ชมโบสถ์นักบุญจอห์น (Basilica of St.John) กล่าว   
                      กันว่านักบุญจอห์นได้ใช้ชีวิตหลายปีสุดท้ายที่นี่ หลังจากการเสียชีวิตของท่านจึงมีการ   
                      สร้างโบสถ์ขึ้นเหนือสุสานท่านพอดี                       
12.00น            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร                     
                      นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทางประมาณ 200 กม.เป็น     
                      เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่แคลเซียมอ๊อกไซด์ ไหลขึ้นมาจากใต้ดินและผ่านซากปรักหักพังของ     
                      เมืองเก่าแก่สมัยกรีก  ก่อนที่จะไหลลงสู่หน้าผาที่สูงประมาณ 50 เมตร จากการไหลของ   
                      น้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และจากการ
                      แข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาวซึ่งมี
                      ความงดงามมาก
                      นำท่านชมปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน ที่ซึ่งในอดีตกาล
                      ชาวกรีกเชื่อว่าน้ำพุร้อนดังกล่าวสามารถรักษาโรคได้ โดยกษัตริย์แห่งเพอร์กามัม อูเมเนส
                       ที่ 2 จึงได้สร้างเมืองฮีเยราโพลิส (Hierapolis) ที่มีความหมายว่า เป็นเมืองศักดิ์สิทธ์
                      ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผัสเมืองโบราณอีกแห่งซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกรีก และได้รับการขึ้น                 
                       ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988
                      นำท่านเข้าพักที่โรงแรม COLOSSAE HOTEL(5*)/เทียบเท่า 4*
19.30น            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร/โรแรม

วันที่ 5             ปามุคคาเล่-คอนย่า-คัพปาโดเซีย                                (วันจันทร์/ที่24ต.ค.54)

07.00น            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00น            นำท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ระยะทางประมาณ 300 กม.ซึ่งเคยเป็นเมือง               
                      หลวงของอาณาจักรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของ
                      ภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย และได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกใน     
                       ปี ค.ศ.2000
                      ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง
12.00น         รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
                      นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) หรือสำนักลมวน (Monastery
                      of the Whirling) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ซึ่งเชื่อ
                      กันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลามหรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนา
                      คริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามโดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
                      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่คัปปาโดเซีย (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 230 กม.ดินแดน             
                      ที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่ เมื่อวัน       
                      เวลาผ่านไปนับล้านปี พายุ ลม ฝน ได้เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่อง
                      ลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 1000 ตร.กม.
                      ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับ
                      ภูเขารวมถึงท้องฟ้าสีสดใส
                      นำท่านเข้าพักที่โรงแรม SOFA CAVE HOTEL/เทียบเท่า 4*
19.30น            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร/โรงแรม
                      นำท่านไปชมการแสดงพื้นเมืองระบำหน้าท้องประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี

วันที่ 6             คัพปาโดเซีย-อังการ่า                         (วันอังคาร/ที่25ต.ค.54)

05.00น            สำหรับท่านี่สนใจจะขึ้นบอลลูน ชมความงามของเมืองคัฟปาโดเซีย จะมีเจ้าหน้าที่มารับ
                      ท่านที่บริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม ใช้เวลาเดินทางประมาณไป-กลับ 1 ชม และอยู่บนบอล
                      ลูนประมาณ 45-50 นาที (ค่าใช้จ่ายท่านละ USD 180.- /กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์)
07.30น            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30น            นำท่านชมเมืองคัปปาโดเซีย ที่ชาวเปอร์เซียได้ตั้งชื่อเรียกว่า ดินแดนของม้าที่สวยงาม
                      (Land of Beautiful Horses)
                      ขมพิพิธภัณฑ์เกอเรเม (Goreme Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่เป็นศูนย์
                      กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่     
                      ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจาก       
                      ชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก     
                       ในปี ค.ศ.1985
12.00น            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
                     
จากนั้นนำท่านชมนครใต้ดิน (Underground City of Derinkuyu/Kaymakli) ซึ่งถูกขุด
                         ให้เป็นที่หลบซ่อนของคนประมาณ 5,000 คน จากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทั้งยังมีระบบ
                         ระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ
                         นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองอังการ่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียง
                         เหนืออยู่ห่างประมาณ 250 กม.
                          เมืองอังการา (Ankara) เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีและเป็นเมืองหลวงของจังหวัด
                         อังการา ตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก
                         อีสตันบูล ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 850 เมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4 ล้านคน
                         กรุงอังการาตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย จึงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งทาง                         
                         นำท่านเข้าพักที่โรงแรม ROYAL ANKA HOTEL/ เทียบเท่า 4*   
19.30น               รับประทานอาหารค่ำทีภัตตาคาร/โรงแรม              
                     
วันที่ 7             อังการ่า-อีสตันบูล/พระราชวังฯ                                       (วันพุธ/ที่26ต.ค.54)

07.30น            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30น            นำท่านออกเดินทางไปยังอีสตันบูล ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 300 กม. ให้ท่านชมความสวยงาม
                      ของทิวทัศน์สองข้างทาง
12.00น            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
                      หลังจากนั่นให้ท่านได้ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace)พระราชวัง 
                      แห่งนี้สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมอจิท ในปีค.ศ.1843 ซึ่งเป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็น 
                      ถึงความเจริญอย่างสูงสุดทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิ์ออตโตมาน ซึ่งขยาย
                      อำนาจออกไปอย่างกว้างขวางพระราชวังแห่งนี้เป็นศิลปะผสมผสานกันระหว่างยุโรปและ
                      ตะวันออก ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และพระราชวังภายในประดับด้วยโคมไฟระย้า
                      และที่น่าตื่นตา ก็คือโคมไฟอันมหึมาหนักถึง 4 ตัน และนาฬิกาทุกเรือนของที่นี่จะชี้บอก
                      เวลา 09.05 น.เป็นนิจนิรันดร์ เพื่อที่ระลึกถึงการจากไปของ คามาล อตาเติร์ก (Kamal     
                      Ataturk) เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 1938 ซึ่งเป็นวีรบุรุษของชาติผู้ที่บดขยี้กองทัพของอังกฤษที่
                      กาลิโปลี ในสมัยสงครามโลกครั่งที่1 นอกจากนั้นภายนอกยังประกอบไปด้วยสวนไม้ดอกที่
                      ปลูกรายล้อมตัวพระราชวัง ฯ
                      นำท่านไปลงเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์
                      มาร่า มีความยาวประมาณ 32กม. ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กม. ซึ่งถือว่าที่สุด
                      ของยุโรปและเอเชียมาพบกันที่นี่ ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างจะสวยงามตระการตาของบอส
                      ฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อม
                      ปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้                       
                      นำท่านไปเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดอียิปต์ (Egyptian Market) หรือสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice                               
                      Market) เป็นตลาดที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีรูปร่างคล้ายกับตัว L ซึ่งทอดยาวไป
                      ตามสุเหร่าเยนี ที่อยู่ใกล้กับสะพานกาลาต้า เป็นแหล่งขายของส่ง มีทั้งของกิน ของเล่น
                      และเสื้อผ้า และยังมีเครื่องเทศ ผลไม้แห้ง ถั่วต่างๆ น้ำมันมะกอก ฯ                     
                      นำท่านเข้าพักที่โรงแรม OKRA ROYAL HOTEL/ เทียบเท่า 4*
19.30น         รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร/โรงแรม     

วันที่ 8             อีสตันบูล-เตหะราน-กรุงเทพฯ                                 (วันพฤหัสบดี/ที่27ต.ค.54)

07.00น            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00น            นำท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง
10.55น            ออกเดินทางจากอีสตันบูล สู่กรุงเตหะราน โดยเที่ยวบิน ที่ W5-627
                      (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
14.30น            เดินทางมาถึงสนามบิน/เตหะราน (เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน/รับประทานอาหารว่างฯ)
21.15น            ออกเดินทางจากกรุงเตหะราน สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ W5-5045
                      (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)

วันที่ 9              กรุงเทพฯ                                                                     (วันศุกร์/ที่28ต.ค.54)

07.15น            เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ            ผู้ใหญ่ ท่านละ           47,900 .- บาท  (พักห้องละ 2 ท่าน)
                   เด็ก(7-12 ปี) ท่านละ            44,900.- บาท  (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน/ไม่มีเตียงเสริม)
                               เพิ่ม ท่านละ                4,500.- บาท  (พักห้องเดี่ยว)


อัตรานี้รวม                 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
- ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
- ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าขนกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ ( น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. )
- ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท
- ค่าน้ำดื่มบนรถ และระหว่างรับประทานอาหารฯ
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ต่างประเทศและคนขับรถ 
- ค่าวีซ่า 

อัตรานี้ไม่รวม            

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าบริการ   

การสำรองที่นั่งและเงื่อนไขการชำระเงิน

 - กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมเงินมัดจำท่านละ 5,000.-บาท
 - ส่วนที่เหลือจะต้องชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ
 - กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10วัน มิฉะนั้นจะหักเงิน
   มัดจำ 50%
- หากท่านยกเลิก/งดการเดินทางภายใน 7 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดที่ชำระไว้

หมายเหตุ

      ราคาท่องเที่ยวนี้ต้องมีผู้โดยสาร/ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
      รายการท่องเที่ยวนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องมาจากความล่าช้าของสายการ
      บิน ภัยทางธรรมชาติและเหตุการณ์ทางการเมือง ฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
      บริษัทฯมีสิทธิ์ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจจะ
      แก้ไขได้
      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย
      การสูญหายของทรัพย์สินในระหว่างการเดินทาง 
      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่อง
      จากมีสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือมีความประพฤติที่ส่อ
      ไปในทางที่เสื่อมเสีย และด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว ฯ


เอกสารที่ใช้ในการทำ/ขอวีซ่าประเทศ ตุรกี (ใช้เวลา 7 วัน)

หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 รูป (ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.)
สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
ทะเบียนสมรสในกรณีที่แต่งงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)
หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันเริ่มงาน/เงินเดือน/วันลาหยุด (เป็นภาษาอังกฤษ)
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974