ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน  (อ่าน 1499 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 07:12:56 pm

ปักกิ่ง ? จัตุรัสเทียนอันเหมิน ? กู้กง ? นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน
อี้เหอหยวน ?หอฟ้าเทียนถาน ? ถนนหวังฟูจิ่ง ? สวนหมีแพนด้า
ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย และ ชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ

 พิเศษ !!  ชมโชว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ


ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง   สุกี้สมุนไพร + น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
อาหารแต้จิ๋ว   อาหารยูนาน

ประกาศ  ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2551  
      เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้นทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
   น้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

?กำหนดการเดินทาง  8 ? 12 / 16 ? 20 / 23-27 ตุลาคม 2552
วันแรก                                      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.45 น.   ? คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-U ( เคาน์เตอร์ NO. U1 ? U7 ) สายการบินแอร์ไชน่า ( CA ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
วันที่สอง                          ปักกิ่ง ? จัตุรัสเทียนอันเหมิน ? พระราชวังโบราณ ?กู้กง? ? กายกรรมปักกิ่ง
00.55 น.      เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า  เที่ยวบินที่ CA 980 ?
06.35 น.      เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
09.00 น.      ? รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร  
หลังอาหารเช้า นำท่านสู่  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม ?กู้กง? สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
เที่ยง      ? รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย                จากนั้นนำท่านชม สวนสัตว์หมีแพนด้า  ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีสัตว์นานาชนิดกว่า 6,000 ตัว รวมทั้งให้ท่านได้ชมความน่ารักของสัตว์หายากอย่างหมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนด้วย นำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำท่านเข้า CHECK-IN ที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ      ? รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
**หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
      ? พักที่  ROYAL KING HOTEL หรือเทียบเท่า               
วันที่สาม                     วัดลามะ - พระราชวังฤดูร้อน  ?อวี้เหอหยวน? ? สวนสัตว์หมีแพนด้า
เช้า      ? รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
      นำท่านชม วัดลามะ ? ยงเหอกง ? ศาสนสถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชาย4 ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่  18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปแบบธิเบตนมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงามและสูงถึง23เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ? ว่านฟู่เก๋อ ? แล้วนำท่านแวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาป
เที่ยง      ? รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารยูนาน
บ่าย           นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน จากนั้นเชิญชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ
ค่ำ   ? รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้สมุนไพร + น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
   ? พักที่ ROYAL KING HOTEL หรือเทียบเท่า                  
วันที่สี่                                 กำแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า) ? โชว์เจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ ? ถนนหวังฟูจิ่ง
เช้า      ? รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ด่านปาต้าหลิง นำท่านขึ้นกระเช้าเพื่อชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกและเป็นสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของประเทศจีน นั่นก็คือ กำแพงเมืองจีน ที่ทอดตัวบนแนวเทือกเขา มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ซึ่งสร้างขึ้นตามคำบัญชาของจักรพรรดิ์ฉินซี  แห่งราชวงศ์ฉิน  ผู้รวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่น  เพื่อเป็นเครื่องกีดขวางของชนเผ่าผู้รุกรานจากทางเหนือ โดยพระองค์ได้บัญชาให้ทำการเชื่อมกำแพงเมืองต่างๆเข้าด้วยกัน จนมีความยาวทั้งสิ้นถึงกว่า 12,700 ลี้ หรือประมาณ 6,350 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แคว้นการปกครองตลอดไปจนถึงทะเลทรายโกบี เมื่อท่านได้ทอดสายตาไปตามแนวกำแพงยักษ์แห่งนี้ จะรู้สึกได้ว่า ? กำแพงหมื่นลี้ ? นี้    เปรียบเสมือนพญามังกรที่พาดพันไปตามยอดเขาด้วยท่วงท่าที่องอาจสง่างาม ว่ากันว่าหากใช้วัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงทั้งหมดนี้มาสร้างกำแพงใหม่ที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร ก็จะได้ความยาวถึง 1 รอบ ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่าของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค
เที่ยง      ? รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย       นำท่านชมการแสดง โชว์เจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ ซึ่งเป็นการแสดงที่เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม โดยทุ่มทุนสร้างกว่า 100 ล้านหยวน กำกับการแสดงโดย 1 ในผู้กำกับพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิค เป็นโชว์ที่แรกที่มีการใช้ฉากเป็นน้ำ , น้ำแข็ง และท้องฟ้า เป็นการแสดงโชว์ที่ใช้แสง สี เสียงที่สวยงามตระการตา ทำให้ท่านประทับใจอย่างมิรู้ลืม  นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ? ยาบัวหิมะ ? ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง
ค่ำ      ? รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารแต้จิ๋ว
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
? พักที่ ROYAL KING HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า                                        หอฟ้าเทียนถาน  ?  ตลาดรัสเซีย ? กรุงเทพฯ
เช้า   ? รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านชม หอบูชาเทียนถาน  ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี            เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ   เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน     ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร จากนั้นนำท่านแวะชม ผีชิว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน    
เที่ยง      ? รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
บ่าย   นำท่านแวะชมโรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นนำท่านไปช้อบปิ้งที่  ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก  อาทิเช่น  ผ้าไหม , ถุงเท้า , รองเท้า , นาฬิกา เป็นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก
หมายเหตุ  :  อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
19.40 น.      บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินแอร์ไชน่า  เที่ยวบินที่ CA 979 ?
23.45 น.      เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)

กำหนดการเดินทาง  8-12 / 16-20 ตุลาคม 2552
      
อัตราค่าบริการ          ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน)            ท่านละ      23,900      บาท
           เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 1 ผู้ใหญ่         ท่านละ      23,900      บาท
           เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ (เสริมเตียง)      ท่านละ      22,900      บาท                  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง)      ท่านละ      21,900      บาท
           พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม               ท่านละ        4,000      บาท

?กำหนดการเดินทาง  23-27  ตุลาคม 2552  (วันปิยมหาราช)

อัตราค่าบริการ          ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน)            ท่านละ      25,900      บาท
           เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 1 ผู้ใหญ่         ท่านละ      25,900      บาท
           เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ (เสริมเตียง)      ท่านละ      24,900      บาท                  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง)      ท่านละ      23,900      บาท
           พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม               ท่านละ        4,000      บาท

หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
?   ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
?   ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
?   ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
?   ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
?   น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
?   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
?   ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
?   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
?   ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


?   การจ่ายค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน
คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน
หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท (น้อยหรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ)
?   ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการให้บริการ
1.   ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2.   เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
2.1   ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
2.2   ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
2.3   ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
3.   คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่ปักกิ่ง) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
4.   เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5.   กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
           1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
           2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
           3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์
               จากคอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
           4. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ
      1    หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม  100 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต +
                                    รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
2   หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน  รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
3   หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,400 บาท
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.   ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.   นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.   นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.   นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
?   ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,200 บาท
   ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 17, 2009, 07:50:37 pm โดย Trekkerhut »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974