เกาหลี 16,888 บาท เท่านั้น โปรแกรมทัวร์ ราคาโปรโมชั่น มาอีกแล้ว ด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอย่างแรง  (อ่าน 1839 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

รายการท่องเที่ยว ?เกาหลี 5 วัน 3 คืน?
โดยสายการบินพีซีแอร์ GT
กำหนดวันเดินทาง 18-22 มีนาคม 2555


อันนยอง ฮาเซโย....... ชม พระราชวังเคียงบ๊อค ป้อมฮวาซอง พระราชวังเคียงฮุยกุง มรดกโลกของกรุงโซล-โซลทาวเวอร์- พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ ? เยือน หมู่บ้านโพรวองซ์ LA PROVENCE หมู่บ้านสีลูกกวาด ?ทดลองทำกิมจิด้วยตัวเองพร้อมใส่ชุดฮันบกเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ กิมจิแลนด์ ? เยือน วัดวาวูจองซา ชมเศียรพระพุทธรูปขนาดมหึมา สักการะพระนอนแกะสลักจากไม้ - ช้อปปิ้งย่านสุดฮิต ตลาดเมียงดง ตลาดทงแดมุน ศูนย์การค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย
พิเศษสุด!!!ลิ้มรสอาหารสไตล์เกาหลี........
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน บริการอาหาร 10 มื้อวันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ ? เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน)

21.00 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการ   บินพีซีแอร์  (GT) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก (หัวหน้าทัวร์   แนะนำการเดินทาง)
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
   กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
   วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO]
    หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

23.35 น. โดยสายการบินพีซีแอร์ เที่ยวบิน GT 220 นำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมบริการ         อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง อิสระพักผ่อน

วันที่สองของการเดินทาง         อินชอน ? หมู่บ้านโพรวองซ์ ? เกาะนามิ ? ป้อมฮาวาซอง                                      พระราชวังฮวาซองแฮกุง                                                                           

07.00 น.   เดินทางถึงสนามบินอินชอน  ประเทศเกาหลีใต้  (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อใหตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองเกาหลีโดยรถโค้ช จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโพรวองซ์  La Provence  แต่เรียกง่ายๆ ตามสีสันว่า หมู่บ้านสีลูกกวาด คือ ตึกที่ทาสีสันแตกต่างกัน ทุกตึกจะทา
สีหวาน มากๆ  ตึกร้านอาหาร กับร้านกาแฟให้ท่านได้   ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ สีสัน ที่สวยงามตามอัธยาศัย    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะนามิ สู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ข้าม   ฟากไปยัง เกาะนามิ (Winter Love Song) ชม   ทิวทัศน์ของธรรมชาติ ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ   ละคร ?เพลงรักในสายลมหนาวหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำ   ละครเกาหลีเกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่   ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่น   ชมสวนเกาหลี และคาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่าน   กลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพผ่านดงต้นสน  ดอกสน  ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้า   นั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ    กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง  และให้ท่านได้เก็บภาพอันแสนประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้านได้เวลา   สมควร นำท่านนั่งเรือกลับมาฝั่ง   
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ทัคคาลบี
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน เพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมความอลังการของ ป้อมปราการฮวาซองสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ให้ท่านได้ร่วมซึมซับบรรยากาศของเมืองเก่าแก่ในประวัติศาสตร์เกาหลี ป้อมปราการแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผาในยุคของกษัตริย์ชองโจ เพื่อเป็นเกียรติแด่พระบิดาผู้ล่วงลับของพระองค์ ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 2 ปีกำแพงป้อมปราการมีความยาวโดยประมาณถึง 5,500 เมตร โอบล้อม พื้นที่ของตัวเมืองซูวอนไว้ในอดีตใช้เป็นกำแพงเมืองป้องกันข้าศึกและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ราชวงศ์หลังให้ท่านอิสระได้ชื่นชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของป้อม จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังฮวาซองแฮกุง (วังรอง) ของกษัตริย์ซอนโจ เนื่องจากพระองค์เสด็จมาพำนัก 13 ครั้ง ต่อปี เป็นสถานที่จัดงานสำคัญ และพำนักเพื่อพักผ่อน อีกทั้งยังใช้สถานที่นี้เป็นที่ว่าการทางทหาร พระองค์ทรงเป็นพระราชาที่ได้รับการสรรเสริญว่าเป็นพระราชาที่เป็นที่รักของราษฎร์มากที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์เกาหลี   
เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บริการท่านด้วย BBQ Korea
ค่ำ                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Siheung Tourist Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง           ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กิมจิแลนด์ ? วัดวาวูจองซา ? สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
                                           
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่   ให้ท่านได้ลิ้มรสสตรอเบอร์รี่   เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริง ท่านจะได้พบ   กับวิถีชีวิต ชาวไร่สตรอเบอร์รี่ ของเกาหลีว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผล
สตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน   เป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอ   เบอร์รี่ และท่านยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่และเลือกชิมได้จาก   ภายในไร่ (ไม่สามารถนำออกมารับประทานภายนอกไร่ได้)  จากนั้น   นำท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่า กิมจิเกิดขึ้นสมัยโชซอน    (Choson) โดยชาวบ้านเก็บผักสด มาหมักไว้ ในไห กิมจิทำเก็บไว้กิน   ได้ทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม    ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยม   ทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำหรับกิมจิแต่ละบ้าน จึงไม่เหมือนกัน และตกทอด    เป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย ขอเชิญท่านร่วมหา   ประสบการณ์ ในการทำกิมจิ อาหารประจำ ชาติเกาหลี ที่ไม่ว่ามื้อไหนก็   จะต้องมี กิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้   ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลองทำและได้ชิมกิมจิ    ฝีมือของ ตัวท่านเอง หากติดใจท่านสามารถบรรจุใส่ถุง สุญญากาศ เพื่อนำกลับมารับประทานต่อที่   ประเทศไทยได้อีกด้วย
   พิเศษเก็บความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลีฟรี !!  จากนั้นนำท่านชม  วัดวาวูจองซา    Waujeongsa Temple ตั้งอยู่ในเมืองซูวอน เกาหลีใต้ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้เพื่อมาชม   ความงามของ พระเศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อม    โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวาง เรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาจะพบ   อุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจาก อินเดีย    นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬา โอลิมปิคในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย
กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู  เมนู บูลโกกิ (Bulgogi) เป็นหมู         หมักจนได้ที่แล้วนำมาใส่บนกระทะผัดกับกะหล่ำปลีและวุ้นเส้นของเกาหลีมีน้ำขลุกขลิกออกรส         หวานเล็กน้อยเสิร์ฟพร้อมด้วยข้าวสวย และเครื่องเคียงต่างๆ   
บ่าย             นำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดใน      ประเทศเกาหลี ได้รับการขนานนามว่าเป็น ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้      ชมวิวทิวทัศน์อันกว้างไกลด้วยการนั่งกระเช้าเลื่อนลงจากเขา         สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดด้วยบัตรรวมเครื่องเล่น             (Unlimited) และ เครี่องเล่นใหม่ T-Express เพลิดเพลินไปกับสวน      สัตว์ซาฟารีที่มีหมีแสนรู้เข้าใจภาษามนุษย์   และไลเกอร์แสนน่ารัก       สัตว์ลูกผสมระหว่าง สิงโตและเสือคู่แรกของโลก (ที่มีพ่อเป็น Lion มี      แม่เป็น Tiger = Liger) และชมเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ, ดอก      กุหลาบและดอกลิลลี่ในฤดูร้อน, ดอกเบญจมาศและใบไม้เปลี่ยนสี่ ในฤดูใบไม้ ร่วง     
เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย เมนูคาลบี หรือ หมูย่าง เกาหลี เป็นอาหาร           
                พื้นเมืองเกาหลี ที่เลื่องชื่อและ รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่ม และกลมกล่อม  นำหมูสเต๊ก         ส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่ อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำ          ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่อง เคียงที่ชอบ หรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ       บริการเครื่องเคียงต่าง ๆ และน้ำซุปสาหร่าย
ค่ำ      นำท่านเข้าสู่ที่พัก   Siheung Tourist Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง                ศูนย์โสม ? อเมทิส ? ช้อปปิ้งตลาดฮงอิก ? บูลเฮาท์   
                                            พระราชวังชางด็อคกุง ? ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง  ?    ตลาดทงแดมุน 
                                                  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสม ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาล ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพ และมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายสูงสุด โสมถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเกาหลี ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสไปเยือนเกาหลี ต้องหาซื้อกลับไป บำรุง ร่างกาย หรือเป็นของฝากญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ โสมเกาหลีได้ชื่อว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพมากที่สุดและ ยังเป็นมีศูนย์โสมโลก ตั้งอยู่ด้วย ปัจจุบันได้มี

ผลิตภัณฑ์จากโสมหลายแบบด้วยกัน อาทิ โสมสกัด, โสมผง,โสมอบน้ำผึ้ง,โสมแคปซูลและ โสมอบแห้ง สนนราคาถูกกว่าซื้อที่เมืองไทย 2  เท่า จากนั้นนำท่านชมโรงงาน ?อเมทิส?หรือพลอยสีม่วงซึ่งคนเกาหลี เชื่อว่าถ้าใส่ติดตัวแล้วจะมีแต่ความโชคดีได้เวลาอันสมควรนำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางที่ ตลาดฮงอิก ที่ตลาดแห่งนี้ท่านจะได้เลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี เช่น ETUDE,THE FACE SHOP หรือเลือกซื้อเครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆได้ จากนั้นนำท่านเยี่ยม ชมบลูเฮาส์  เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีเกาหลี(ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น)ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์ความเป็นอมตะชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นนำท่านชม พระราชวังที่สวยที่สุดของเกาหลี พระราชวังชางด๊อกกุง ซึ่งได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม เมื่อปีพ.ศ.2540 พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนนานกว่า 600 ร้อยปีมาแล้วและได้รับการกล่าวกันว่าเป็น พระราชวังที่มีแบบอย่างทางด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทางภูมิประเทศที่สวยงามไร้ที่ติเลยทีเดียว ถึงเวลาจะผ่านมานาน เพียงใดก็ไม่ทำให้ตำหนักอินชองจอนประตูชอนมุน  ประตูดงฮวามุนแดโจจองและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายในพระราชวังแห่งนี้ มีความสวยงามลดลงแต่อย่างใด
กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูใหม่ล่าสุด Jim Dak เป็นเมนูไก่   ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลีซึมซับด้วยน้ำซุป รสชาติกลมกล่อม ถูกปากคนไทย ยิ่งนัก  เสิร์ฟพร้อม   ข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงเกาหลีหลากหลาย
บ่าย                  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านเมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของ    เกาหลีเป็นอย่างไร  ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดง แห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น   อาทิ      เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง    ซึ่งเมียงดงแห่งนี้ จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกัน   ที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือก   ซื้อหาสินค้า   ตามอัธยาศัยหรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อป    สไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน จากนั้นเพลิดเพลินต่อด้วย   การช้อปปิ้ง ย่านทงแทมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมือง   โบราณทางทิศตะวันออก ซึ่งท่านสามารถสรรหาสินค้า   หลากหลายประเภท ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทแนะนำอาทิ   เสื้อผ้าบุรุษ-สตรีรองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด    ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอพบกับ   เทรนด์   แฟชั่นเกาหลีล่าสุดในช่วง ฤดูใบไม้ผลิท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ การช้อปปิ้งสินค้าในราคา   เกาหลีอย่างแท้จริง
เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการด้วยเมนู ชาบู ชาบู
ค่ำ      นำท่านเข้าสู่ที่พัก Siheung Tourist Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง              คลองชองเกชอน - ดิวตี้ฟรี ? ร้านสมุนไพร ?  Seoul Tower                + Teddy Bear Shop - ร้านละลายเงินวอน ? กรุงเทพ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   จากนั้นนำท่านเดินชมและถ่ายรูปลานน้ำพุ ?คลองชองเกชอน? ซึ่งประดับประดาด้วย ไฟหลากสี    สวยงามด้วยน้ำพุ สองชั้นซึ่งแต่ละวันต้องปั้มน้ำถึง 65,000 ตันมาทําเป็นน้ำพุ คลองชองเกชอนเดิม    ถูกขุดเมื่อ 600  ปี ก่อนในสมัยกษัตริย์ ยองโจ กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน  โดยใช้   แรงงาน คนถึง 200,000 คน   ภายหลังสงครามเกาหลีริมคลอง กลายเป็นชุมชนแออัดเกิดน้ำเน่าเสีย   จึงได้มีการ ล้างพื้นที่สลัมและปิด คลอง  ภายหลังสร้างเป็นตลาดทงแดมุน  มีร้านค้าต่างๆ เกิดขึ้น

   มากมาย การจราจรแออัดจน ต้องสร้างทางด่วนยกระดับ เมื่อความเจริญมากขึ้นปัญหามลพิษ ตามมา    ในปี 2003 ทางรัฐบาลจึงมีโครงการทุบทางด่วนและฟื้นฟูคลองขึ้นมา ใหม่ทำให้กรุงโซลกลายเป็น    เมืองที่น่าอยู่อาศัยและเป็น เมืองที่มีความสมดุลระหว่าง   ธรรมชาติ, วัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ จากนั้นพาทุก   ท่านเพลิดเพลินด้วยการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty    free  ที่นี่ท่านจะได้พบกับของแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิเช่น     กระเป๋า, รองเท้า, นาฬิกา, กล้อง,โทรศัพท์มือถือ,น้ำหอม    ฯลฯ  ในราคาปลอดภาษีและย่อมเยากว่าที่เมืองไทย    จากนั้นนำท่านสัมผัส ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์   เรียบร้อยแล้วเป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่าผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคล   ที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสม   อยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผล   ดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  จากนั้นนำท่านสู่นำท่านเที่ยวชม หอคอยกรุง   โซล N Tower ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซาน  ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูง   ที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊ก   จอง,สวนสัตว์เล็กๆ,สวนพฤกษชาติ ,อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน    นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง ?กับ   ดักหัวใจยัยแม่มด? อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัย   หรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)   มีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งตุ๊กตา Teddy    Bear Shop ที่น่ารัก
กลางวัน      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ซัมเคทัง  (Samgyetang) หรือไก่ตุ๋นโสม   อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ  ภายในตัวไก่ จะ   ยัดไส้ด้วยข้าวและของบำรุงต่างๆ อาทิ  เม็ดพุทราแห้ง รากโสมเก๋ากี้  ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และ   เกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีน  หนานุ่ม   แบบเกาหลี พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือเหล้าดองโสม
บ่าย                   นำท่านแวะซื้อของบริโภคเพื่อเป็นของฝากญาติมิตรก่อนกลับบ้าน   อาทิ ขนมของขบเคี้ยว    ช็อกโกแลต สาหร่ายทะเล กิมจิ ผลไม้สด ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขายส่ง ?ร้านละลายเงินวอน? สมควร   แก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.10 น.เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินพีซีแอร์ เที่ยวบินที่ GT 221
23.10 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

********************************

หมายเหตุ     สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบินทั้งไปและกลับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน

กำหนดการเดินทาง   18-22 มีนาคม 55 เพียงท่านละ 16,888 บาท เท่านั้น ไม่มีราคเด็ก
สนใจ ติดต่อ ด่วน 085-600-5444 บาท รับราคาพิเศษได้อีก ท่านละ 500 บาท จองผ่าน trekkerhut ด่วนๆๆที่สุด


ราคาทัวร์รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
3. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ   
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (4 ดาว) พักห้องละ 2 ท่าน
6 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง จาก กรุงเทพ 1ท่าน นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุ,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย ระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
10. ค่าทิปไกด์และคนขับรถตลอดการเดินทาง

ราคาทัวร์ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

เงื่อนไงการสำรองที่นั่ง

?  กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท ณ วันที่สำรองที่นั่ง พร้อมแฟกซ์ หรือ อีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อจองที่นั่ง
?  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนที่เหลือ โปรดชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ
?  การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำค่าระมัดจำเท่านั้น

การยกเลิก

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป    คืนเงินทั้งหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป    ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯขอไม่คืนเงินทั้งหมด
3.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
4.ในกรณีเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม หากสนามบิน และ คณะทัวร์ของบริษัท ยังยืนยันการเดินทางได้ตามปกติ ทางบริษัทจะไม่รับยกเลิกทัวร์จากลูกค้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ( หากลูกค้ายืนยันว่าเดินทางไม่ได้ ลูกค้าสามารถยกเลิกได้แต่ต้องเข้าตามเงื่อนไข ของการยกเลิกทัวร์เท่านั้น เพราะบริษัทต้องเสียหายด้านดำเนินการต่างๆ ทั้งค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าโรงแรมต่างๆ)
5.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ

หมายเหตุ

เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 13, 2012, 08:51:38 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974