เทศกาลดอกไม้โลก เยอรมัน ? เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม ? ฝรั่งเศส 8 วัน 59,900 บาท  (อ่าน 1995 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

ฟลอลิเอด 10 ปี จัด 1 ครั้ง เทศกาลดอกไม้โลก
เยอรมัน ? เนเธอร์แลนด์  - เบลเยี่ยม ? ฝรั่งเศส 8 วัน
เดินทางโดยสายการบิน   ศรีลังกา  แอร์ไลน์  (UL)


บรัสเซล จตุรัสกลังปลาส เมนเนเก้นพิท อะตอมเมียมอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก กรุงเฮก มาดูโรดัม หมู่บ้านกังหันลม(ซานสคาน) หมู่บ้านชาวประมง (โวเลนดัม) ศาลโลก ดัมสแควร์ โคโลนญ์ แฟรงเฟิร์งเฟิร์ท ปารีส หอไอเฟล พระราชวังแวร์ซาย ประตูชัย ช้อปปิ้ง
ล่องแม่น้ำไรน์ เยี่ยมชมศูนย์เจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงเทศกาลงานดอกไม้โลก ที่ อัมสเตอร์ดัม

จุดเด่นของรายการทัวร์   โดยไม่ต้องจ่ายใดๆ อีกทั้งสิ้น

1.   ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโรต่อวันต่อคน รวมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในราคาทัวร์
2.   อาหารเมนูพิเศษ  อาหารพื้นเมือง  ขาหมูเยอรมัน
3.   ล่องเรือแม่น้ำอัสเตลที่อัมสเตอร์ดัม รวมไว้ในรายการทัวร์และราคาทัวร์เรียบร้อยแล้ว
4.   ล่องเรือแม่น้ำไรน์ จากบ็อบบาร์ด สู่เซ้นต์กอล์ รวมไว้ในรายการทัวร์และราคาทัวร์เรียบร้อยแล้ว
                   
กำหนดและรายละเอียดการเดินทาง   9 ? 16 มิ.ย. / 23 ? 30 มิ.ย. / 7 ? 14 ก.ค. / 21 ? 28 ก.ค.

วันที่หนึ่ง   กรุงเทพฯ

18.00   คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ    อาคารผู้โดยสารขาออก    เคาน์เตอร์     S          สายการบิน   SRILANKAN AIRLINE (UL)  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง
21.05   บินลัดฟ้าสู่ แฟรงเฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่  UL 423 / 553 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ศรีลังกา

วันที่สอง   แฟรงเฟิร์ท ? ล่องแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์

06.40   ถึงสนามบิน แฟรงเฟิร์ท ในเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเชิญท่านเดินทางต่อโดย   รถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองนำท่านเดินทางสู่ เมืองบ็อบปาร์ด เพื่อ ล่องเรือชมความสวยงามของ แม่น้ำไรน์ สู่ เมืองเซ็นท์กอล์ ซึ่งใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก กับ ปราสาทในสมัยเก่า ด่านเก็บภาษี หน้าผาลอเรอไรน์

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร  (ขาหมูเยอรมัน)

บ่าย   เดินทางสู่ เมืองโคโลนญ์ ชมความสวยงามของ มหาวิหารแห่งโคโลนญ์ ซึ่งอยู่บริเวณแม่น้ำไรน์ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร     ที่พัก       HOLIDAY INN  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   โคโลญจน์ ? เทศกาลดอกไม้โลก ฟลอลิเอด 10 ปี จัด 1 ครั้ง

07.00         อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนโล ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเข้าชมความยิ่งใหญ่ของเทศกาลงานพืชสวนโลก ฟอลิเอด ซึ่ง 10 ปี จะจัดเพียง 1 ครั้ง (ถ้าพลาดครั้งนี้ต้องรอไปอีก 10 ปี)

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ กรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียกในปัจจุบันว่า เวนิสแห่งทะเลเหนือ นำท่านเที่ยวชม บริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่า และอนุสาวรีย์ทหารหาญ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร

ที่พัก       TULIP INN  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่      อัมสเตอร์ดัม ? บรัสเซล (เบลเยี่ยม)

07.00         อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด  นำท่านชมการสาธิตการเจียระไนเพชร

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยงที ภัตตาคาร

เดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) ท่านจะได้ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา กังหันลม และจากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโวเลนดัม ท่านจะได้สัมผัสจริงๆ กับ พื้นที่ที่ต่ำกว่าน้ำทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก นำท่านชม ศาลโลก ซึ่งเป็นที่เคยตัดสินคดีเขาพระวิหาร   นำท่าชม เมืองจำลอง มาดูโรดัม ท่านจะได้ถ่ายรูปกับสิ่งจำลองต่างๆ บนพื้นโลก เพื่อมาย่อไว้ที่เดียวกันใน มาดูโรดัม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บรัสเซลประเทศเบลเยี่ยม

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร

ที่พัก       HOLIDAY INN  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   เบลเยี่ยม ? ปารีส (ฝรั่งเศส)

0700         อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองบรัสเซล  ประเทศเบลเยี่ยม นำท่านเที่ยวชมจัตุรัส ลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีร้านขายดอกไม้ และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่างๆ คุณภาพดีสำหรับนักท่องเที่ยว ผ่านชมรูปปั้น MANNEKKENPIS เป็นรูปปั้นเด็กชายผมหยิก สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู กำลังปัสสาวะ ( ซึ่งเป็นน้ำพุ ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ที่ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีด้านบนเป็นห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยงที ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านออกเดินทางสู่ มหานคร ปารีส ระยะทาง 300 กิโลเมตร

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร

ที่พัก       BESTWESTERN  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก   ปารีส-ชมเมือง-พระราชวังแวร์ซาย

0700         อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ เชิญท่านอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม ถึงเวลานัดหมายนำคณะเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยรถโค้ช นครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นของ ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ร้านปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)

ที่พัก         BESTWESTERN  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด   ปารีส - กรุงเทพฯ

0700         อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเก็บกระเป๋า เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
15.05   คณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  UL 564 / 422 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ศรีลังกา

วันที่แปด   กรุงเทพฯ

12.15       คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ในเวลาท้องถิ่น
หมายเหตุ   กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าใช้จ่าย  59,900 บาท ต่อท่าน

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า **

อัตรานี้รวม

1.   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด
2.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.   ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.   ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5.   ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6.   ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7.   ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
8.   ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
9.   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.   ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง
2.   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4.   ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

?   กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท
?   กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าจำนวนทั้งสิ้น 3,000 บาท เนื่องจากได้ชำระกับสถานทูตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ โดยจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
?   ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
?   การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
?   กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
?   กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
?   หมายเหตุ
?   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
?   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
?   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
?   กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์

?  1.หนังสือเดินทาง
-   ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง  (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
-   หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
?  2.รูปถ่าย
-   รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้นรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป
?  3.หลักฐานการเงิน
-   สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน  ย้อนหลัง 6 เดือน(และควรปรับยอดสมุดเงินฝากให้ถึงเดือนล่าสุดที่เดินทาง หรือไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนเดินทางให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา    (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)
-   หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยไม่ต้องระบุชื่อสถานฑูต กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 วัน (เป็นเอกสารที่สำคัญมากในการยื่นขอวีซ่า)
** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี
?  4.หลักฐานการทำงาน (  ภาษาอังกฤษ เท่านั้น  และ  เป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
-  กรณีเป็นพนักงาน ( ภาษาอังกฤษ เท่านั้น )
-   หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด
-   ข้าราชการนำสำเนาบัตรข้าราชการแนบมาด้วย 1 ฉบับ
-  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  ( ภาษาอังกฤษ เท่านั้น )
-   สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
-  กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
-   หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
?   5.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ
?   6. กรณีสมรสแล้ว/หย่า / ตาย ของคู่สมรส   สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อม ทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
  7. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 
-      ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนและหน้า Passport  ของ      บิดาร/มารดา
-   เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นต้น
-    เด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา  จะต้องมีหลักฐานรับรองยินยอมให้เดินทางกับญาติจากอำเภอหรือ     เขตที่ท่านอาศัยอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย  พร้อมแนบบัตรประชาชนและหน้า Passport  ของ      บิดาร/มารดา

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 4  สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง)
*** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
*** ในบางกรณี ทางสถานฑูตฯ อาจจะขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, การจราจรติดขัด  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

?ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้?
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974